МАТЕМАТИЧНА ТА СТРУКТУРНА МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Ключові слова: математична модель, структурна модель, нейронна мережа Хеммінга, управління людським капіталом, підприємство, персонал підприємства

Анотація

У статті розроблено математичну та структурну моделі щодо оцінювання рівня управління людським капіталом (ЛК). Моделі носять об’єктивний характер і в той же час враховують суб’єктивні оцінки експертів, тобто результати можуть легко змінюватися на основі зміни експертних оцінок, що враховують зміни у роботі підприємства, цілі, місії організації або її конкретних задач на теперішній момент. Моделі мають комплексний характер, оскільки, використовуючи обґрунтовану множину показників впливу, вони генерують комплексну оцінку, в формуванні якої, разом з економічними показниками, враховується і людський чинник, а саме мотивованість та задоволеність персоналу. У статті було поставлено такі задачі: проаналізувати теоретико-методологічні засади економіко-математичного моделювання управління людським капіталом, розробити математичну модель оцінювання рівня управління людським капіталом підприємства. Теоретико-методологічною основою статті є базові положення економічної теорії, апарат штучного інтелекту, зокрема нейромережевий та системний підходи тощо.

Посилання

Турило А. Концепція оцінки і управління людським капіталом підприємства. Економічний журнал Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. Том 2. № 18. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2019-02-44-50

Азарова А. О., Рибко Н. В., Тямушева В. М. Математичне моделювання людського капіталу підприємства. 2020. С. 286300. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/

Матвійчук А. В. Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2013. № 2. С. 71–118. URL: http://nfmte.com/assets/journal/2/Matviychuk.pdf

Мельник Л., Кубатко О., Маценко О.: Трансформація відтворення людського капіталу відповідно до індустрій 4.0 та 5.0 (2021). DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.19(2).2021.38

Джавад Аббас (2020). Вплив повного управління якістю на корпоративну стійкість через посередницький ефект управління знаннями. Журнал чистого виробництва, 244, стаття 118806. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118806

Гущин М. В., Кірєєв О. А., Катаєв А. С. Автоматизована система оцінки ефективності діяльності співробітників підрозділу. Молодий вчений. 2019. № 19 (257). С. 119124. URL: https://moluch.ru/archive/257/58853/

Turilo A. (2019) The concept of evaluation and management of human capital of the enterprise. Economic Journal of the Lesia Ukrainka East European National University. Volume 2. № 18. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2019-02-44-50

Azarova A. A., Rybko N. V., Tyamusheva V. M. (2020). Mathematical modeling of human capital of the enterprise. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/

Matviychuk A. V. (2013) Fuzzy, neural network and discriminant models for diagnosing the possibility of bankruptcy. Neuro-fuzzy modeling technologies in economics. № 2. P. 71–118. URL: http://nfmte.com/assets/journal/2/Matviychuk.pdf

Melnyk L., Kubatko O., Matsenko O. Transformation of human capital reproduction according to industries 4.0 and 5.0 (2021). DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.19(2).2021.38

Javad Abbas (2020). The impact of total quality management on corporate sustainability through the mediating effect of knowledge management. Journal of Net Production, 244, Article 118806. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118806

Gushchin M. V., Kireev O. A., Kataev A. S. (2019) Automated system for evaluating the effectiveness of employees of the unit. Young scientist. № 19 (257). Pp. 119–124. URL: https://moluch.ru/archive/257/58853/

Переглядів статті: 253
Завантажень PDF: 156
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Азарова, А., Пугач, В., & Скомаровський, В. (2022). МАТЕМАТИЧНА ТА СТРУКТУРНА МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-24
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ