МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: власний капітал, резерви, аудит власного капіталу, фінансовий стан

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням підходів до здійснення обліку власного капіталу підприємства та проведення його аудиту. У теперішній час, коли більшість підприємств мають недержавну форму власності, власний капітал набуває важливе економічне значення, бо показує кількість власних засобів підприємства, які знаходяться у його розпорядженні та представляють собою фонди та резерви. Економічна важливість власного капіталу підприємства і багатогранність його структури становить необхідність ведення правильного та достовірного обліку, здійснення будь-яких форм контролю. Величина власного капіталу може відбиватися на іміджі та інвестиційній привабливості суб’єкта господарювання. Проте, постійних розвиток форм підприємства та розвиток нових форм ведення бізнесу вимагають нового дослідження особливостей формування власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм.

Посилання

Біла О.Г. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств. Фінанси України. 2010. № 4. C. 112–119.

Бідник О.І. Поняття капіталу підприємства та його еволюція. Науковий вісник. 2007. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyattya-kapitalu-pidpriemstva-ta-yogo-evolyutsiya/viewer

Бланк І.А. Управління формуванням капіталом. Київ : «Ніка-Центр», 2008. 510 с.

Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія) : Навч. посібник. 4-те видання. Київ : КНЕУ, 2007. 240 с.

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text

Пономаренко О.Г., Колодяжна Р.В. Облік власного капіталу: організація наукового дослідження. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство». 2021. С. 142–145.

Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. Житомир : ПП «Рута», 2002. 672 с.

Радіонова Н.Й., Губа І.М. Аудит власного капіталу підприємства: шляхи удосконалення організації і методики. URL: https://nauka-online.com/wp-content/uploads/2017/12/Radionova-Guba.pdf (дата звернення 07.04.2022).

Пилипенко О.І. Облік та аналіз власного капіталу: теорія і практика : автореф. дис.н а здобуття наук. ступеня канд. екон. наук.: спец. 08.06.04. «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Київ, 2005. 25 с.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 №435-ІV. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Кук Р.П., Ходзицька В.В. Шляхи удосконалення організації обліку і аудиту власного капіталу. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/197232107

Bila O.Gh. (2010) Finansove planuvannja i finansova stabiljnistj pidpryjemstv [Financial planning and financial stability of the enterprise]. Finance of Ukraine, no. 4, pp. 112–119.

Bidnyk O.I. (2007) Ponyattya kapitalu pidpryyemstva ta yoho evolyutsiya. Naukovyy visnyk. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyattya-kapitalu-pidpriemstva-ta-yogo-evolyutsiya/viewer (in Ukrainian)

Blank Y.A. (2008) Upravlenye formyrovanyem kapytala [Capital formation management]. Kyiv: «Nyka-Centr».

Oparin V.M. (2007) Finansy (Zahalʹna teoriya): Navch. posibnyk. 4-te vydannya. Kyi : KNEU. (in Ukrainian)

On approval of the National Regulation (Standard) of Accounting 1 «General requirements for financial reporting»: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 07.02.2013 №73. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (in Ukrainian)

Ponomarenko O.G., Kolodyazhna R.V. (2021) Equity accounting: organization of scientific research. Proceedings of the X All-Ukrainian scientific-practical conference. «Actual problems of using economic potential: state, region, enterprise».

Butynets F.F. (2002) Audit: A textbook for students majoring in «Accounting and Auditing» in higher education. Zhytomyr: PE «Ruta. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (in Ukrainian)

Radionova N.Y., Guba I.M. (2017) Audit of equity of the enterprise: ways to improve the organization and methodology. Retrieved from: https://nauka-online.com/wp-content/uploads/2017/12/Radionova-Guba.pdf (in Ukrainian)

Pilipenko O.I. (2005) Accounting and analysis of equity: theory and practice: author's dissertation on the acquisition of science. degree of Candidate of Economics Science: special 08.06.04. «Accounting, analysis and audit». Kyiv. (in Ukrainian)

Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine of 16.01.2003 №435-IV. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (in Ukrainian)

Cook R.P., Khodzitskaya V.V. Ways to improve the organization of accounting and audit of equity. Retrieved from: https://core.ac.uk/download/pdf/197232107 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 287
Завантажень PDF: 422
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Колісник, О., & Томша, А. (2022). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-29
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ