ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: фінансові результати, чистий дохід, нерозподілений прибуток, прибуток, ефективність діяльності

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ формування прибутку підприємства та визначення основних методів управління ним. Визначено основні фактори впливу на формування прибутку підприємства. Досліджено особливості формування прибутку та його розподіл для успішного ведення фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання. Оскільки основною метою розподілу прибутку підприємства, який залишається у його розпорядженні, є оптимізація пропорції між частиною чистого прибутку, що споживається, та частиною, що залишається у кругообігу коштів підприємства. А процес формування прибутку є цілою сукупністю форм та методів, які дозволяють підприємству оптимізувати та збільшити свої находження при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності, та забезпечення фінансової рівноваги для забезпечення достатнього обсягу фінансових ресурсів.

Посилання

Дембовський Е.Д. Управлінський облік та аналіз формування прибутку підприємства. Збірник наукових праць VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих». 2018. №55. С. 227-235.

Жадько К.С. Управління прибутком суб’єкта підприємницької діяльності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд». 2019. С. 58-60.

Линник О.І., Шейн А.М. Облік формування прибутку на підприємстві. 2017. С. 19-20.

Мурашко О.В. Формування і розподіл прибутку підприємства. Науковий вісник УМО «Економіка та управління». 2016. №1. С.1-12.

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text.

Свирида О.В., Марковська Н.В. Особливості обліку формування та використання прибутку підприємств. Економіка та управління: сучасний стан та перспективи розвитку. 2018. С. 455-458.

Старинець О.Г. Особливості формування та розподілу прибутку підприємств звʼязку. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Том 1 № 28. С. 170-173.

Хоменко Д., Овчарик З. Особливості формування і використання прибутку підприємства. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна соціально-економічна система: парадигма, завдання і тенденції». 2018. С. 127-128.

Dembovsky E.D (2018) Management accounting and analysis of the formation of enterprise profits. Collection of scientific works of the VII All-Ukrainian student scientific-practical conference «Actual problems of effective socio-economic development of Ukraine: search for young people», vol. 55, pp. 227-235.

Zhadko K.S. (2019) Business profit management. Proceedings of the international scientific-practical conference «economic, legal and managerial aspects of society: youth view».

Linnik O.I., Shane A.M. (2017) Accounting for the formation of profits in the enterprise.

Murashko O.V. (2016) Formation and distribution of enterprise profits. Scientific Bulletin of UMO «Economics and Management», vol. 1, pp. 1-12.

On approval of the National Regulation (standard) of accounting 1 «General requirements for financial reporting»: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 07.02.2013 №73. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (accessed 29 March 2020).

Svirida O.V., Markovskaya N.V. (2018) Features of accounting for the formation and use of corporate profits. Economics and management: current status and development prospects.

Starinets O.G. (2018) Features of formation and distribution of profit of communication enterprises. Scientific Bulletin of Kherson State University, vol. 1 (28), pp. 170-173.

Khomenko D., Ovcharik Z. (2018) Features of the formation and use of enterprise profits. International scientific-practical conference «Modern socio-economic system: paradigm, tasks and trends».

Переглядів статті: 2413
Завантажень PDF: 2325
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Колісник, О., & Томша, А. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-15
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ