БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ключові слова: бухгалтерський облік, екологічна діяльність, екологічна політика, охорона навколишнього природного середовища, екологічний облік

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням формування екологічної політики на підприємстві в системі управління екологічною діяльністю. В сучасних умовах господарювання вагому структуру ринку займають промислові підприємства, які виробляють валовий внутрішній продукт країни та експортують продукцію. Проте, всі ці підприємства забруднюють навколишнє середовище, і для запобігання екологічних катастроф, перш за все, необхідно налагодити нормальне функціонування екологічної політики всередині підприємства. Екологічна діяльність підприємства формує запобігання екологічним ризикам, за допомогою екологічного обліку вже можна дізнатися, які основні витрати необхідно здійснити для налагодження таких процесів. Не всі суб’єкти господарювання доброчесно відносяться до цього, а тому постає завдання для розробки певних заходів на впровадження контрольних заходів на таких підприємствах.

Посилання

Барабаш О.В., Вознюк Я.О. Екологічний слід як індикатор природного капіталу екосистем. Науково-практичний журнал. 2018. С. 109-113.

Жук В.М. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві. URL: http://magazine.faaf.org.ua/ekologichni-aspekti-buhgalterskogo-obliku-v-agropromislovomu-virobnictvi.html

Дешко М.В., Головацька С.І. Теоретико-методичні аспекти екологічної звітності в Україні. Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки». 2020. С. 81–84.

Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності: теорія та методологія : дис. доктора екон. наук: 08.00.09. Житомир, 2010. 498 с.

Колісник О.П., Гордієнко Т.В. Облік екологічних витрат у системі управління підприємством в умовах сталого розвитку. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». 2020. С. 69–75.

Малишкін О.І. Аспекти організації екологічного обліку на підприємстві. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників ХVІІІ Всеукраїнської наукової конференції. Київ : ДП «Інформ. – аналіт. агентство», 2020. С. 70–75.

Barabash O.V., Voznyuk Y.O. (2018) Ecological footprint as an indicator of natural capital of ecosystems. Scientific and practical journal, pp. 109–113.

Zhuk V.M. (2012) Environmental aspects of accounting in agro-industrial production. pp.18-23. Retrieved from: http://magazine.faaf.org.ua/ekologichni-aspekti-buhgalterskogo-obliku-v agropromislovomu-virobnictvi.html

Deshko M.V., Golovatskaya S.I. (2020) Theoretical and methodological aspects of environmental reporting in Ukraine. Abstracts of the XII International Scientific and Practical Conference of Young Scientists, Postgraduates, Applicants and Students «Modern Problems and Prospects for the Development of Accounting, Analysis and Control in the Globalization of the Economy», pp. 81–84.

Zamula I.V. (2010) Accounting for environmental activities: theory and methodology. Ph.D. Science: 08.00.09. Zhytomyr, 498 p.

Kolisnyk O.P., Gordienko T.V. (2020) Accounting for environmental costs in the enterprise management system in terms of sustainable development. Electronic scientific professional publication on economic sciences «Modern Economics», pp. 69–75.

Malyshkin O.I. (2020) Aspects of the organization of ecological accounting at the enterprise. Development of the system of accounting, analysis and audit in Ukraine: theory, methodology, organization: collection of abstracts of the participants of the XVIII All-Ukrainian scientific conference. Kyiv: SE «Inform. – analyte. Agency», pp. 70–75.

Переглядів статті: 38
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Колісник, О., & Томша, А. (2021). БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-22
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ