КРАУДФАНДИНГ ЯК СУЧАСНИЙ СПОСІБ ФІНАНСУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: краудфандинг, краудфандингові платформи, інноваційні проєкти, стартапи, інвестори, спонсори

Анотація

У даному дослідженні розкривається сутність поняття краудфандингу як сучасного способу фінансування креативних ідей, стартапів, інновацій, новітніх технологій, соціально-значущих проєктів в умовах розвитку комп’ютеризації та інформатизації. Визначено взаємозв’язок та різницю між краудфандингом та краудсорсингом. Виділено суб’єктів даного інструменту фінансування, а також визначено сутність онлайн-платформ, за допомогою яких здійснюється залучення грошових коштів на фінансування представлених на них проєктів. Узагальнено переваги для індивідуальних інвесторів стосовно вкладення коштів саме шляхом краудфандингу. Розглянуто та проаналізовано діяльність міжнародних та вітчизняних краудфандингових платформ. Окреслено чинники, які перешкоджають розвитку сучасного способу фінансування в Україні, а також надано рекомендації щодо його подальшого функціонування у нашій країні.

Посилання

Хау Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. Пер. с англ. Москва : Альпина Паблишер, 2012. 288 с.

Ковальчук К.Ф. Мережеві методи фінансування діяльності інноваційних підприємств. Економічний вісник. 2017. С. 142–153.

Щетинина Е.А. Акціонерний краудфандинг як альтернативна модель фінансування бізнесу на ранньому етапі розвитку і стартапів: міжнародні підходи. Економічний вектор. 2016. С. 22–27.

Єлисєєва Л.В. Краудфандинг в Україні: проблеми та перспективи в контексті зарубіжного досвіду. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 23(1). С. 8–11.

Краудфандинг: сутність, стан та особливості діяльності в Україні. URL: https://www.businesslaw.org.ua/craundfunding-v-ukraini-t/

Офіційний веб-сайт Kickstarter. URL: https://www.kickstarter.com/help/stats

Офіційний веб-сайт IndieGoGo. URL: https://www.indiegogo.com/

Офіційний веб-сайт Велика ідея. URL: https://biggggidea.com/

Офіційний веб-сайт RazomGo. URL: https://razomgo.com/

Офіційний веб-сайт GoFundEd. URL: https://gof.org.ua/

Офіційний веб-сайт dobro.ua. URL: https://dobro.ua/

Офіційний веб-сайт «Моє місто». URL: https://mycity.one/

Hau Dzh. (2012) Kraudsorsing. Kollektivnyiy razum kak instrument razvitiya biznesa [Crowdsourcing. Collective intelligence as a tool for business development] Per. s angl. Moskva: Alpina Pablisher, 288 s. (in Russian)

Kovalchuk K.F. (2017) Merezhevi metody finansuvannia diialnosti innovatsiinykh pidpryiemstv [Network methods of financing the activities of innovative enterprises]. Ekonomichnyi visnyk, 142–153. (in Ukrainian)

Shchetynyna E.A. (2016) Aktsionernyi kraudfandynh yak alternatyvna model finansuvannia biznesu na rannomu etapi rozvytku i startapiv: mizhnarodni pidkhody [Equity crowdfunding as an alternative model of early business development and startups: international approaches]. Ekonomichnyi vector, 22–27. (in Ukrainian)

Yelysieieva L.V. (2017) Kraudfandynh v Ukraini: problemy ta perspektyvy v konteksti zarubizhnoho dosvidu [Crowdfunding in Ukraine: problems and prospects in the context of foreign experience]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, 23(1), 8–11. (in Ukrainian)

Kraudfandynh: sutnist, stan ta osoblyvosti diialnosti v Ukraini [Crowdfunding: essence, state and features of activity in Ukraine]. Available at: https://www.businesslaw.org.ua/craundfunding-v-ukraini-t/

Kickstarter. Available at: https://www.kickstarter.com/help/stats

IndieGoGo. Available at: https://www.indiegogo.com/

Velyka ideia [Big idea]. Available at: https://biggggidea.com/

RazomGo. Available at: https://razomgo.com/

GoFundEd. Available at: https://gof.org.ua/

dobro.ua. Available at: https://dobro.ua/

Moye misto. [My city]. Available at: https://mycity.one/

Переглядів статті: 624
Завантажень PDF: 937
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Теслюк, С., Матвійчук, Н., & Демчук, Н. (2022). КРАУДФАНДИНГ ЯК СУЧАСНИЙ СПОСІБ ФІНАНСУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-16
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ