БАНКІВСЬКІ ДЕПОЗИТИ ТА ОВДП ЯК АЛЬТЕРНАТИВНІ ОБ’ЄКТИ ВКЛАДЕННЯ КОШТІВ

Ключові слова: банківські депозити, ОВДП, монетарна політика, боргова політика, облікова ставка

Анотація

Здійснено комплексне порівняння ОВДП та банківських депозитів як інструментів вкладення коштів фізичних та юридичних осіб. Обгрунтовано значення ОВДП як боргового та монетарного інструменту в сучасних умовах та розглянуто структуру власників ОВДП. Здійснено порівняння портфелю ОВДП у власності фізичних осіб та депозитного портфелю фізичних та юридичних осіб. Обгрунтовано переваги ОВДП перед банківськими депозитами: високий ступінь надійності, відсутність оподаткування доходів, вища прибутковість та можливість зафіксувати дохідність на тривалий термін. Виокремлено основні перешкоди до інвестування в ОВДП (складна процедура придбання, високі трансакційні витрати, необхідність подання податкової декларації та високий поріг входження в цінні папери). Доведено, що для стимулювання вкладень в ОВДП потрібно скасувати подання декларацій та спростити ідентифікацію клієнта, використовуючи Bank ID.

Посилання

ОВДП. URL: https://mof.gov.ua/uk/ovdp (дата звернення: 26.04.2021).

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 80 «Про випуски облігацій внутрішніх державних позик». URL: https://mof.gov.ua/uk/normativna-baza-ovdp. (дата звернення: 26.04.2021).

ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp (дата звернення: 26.04.2021).

Статистика фінансових ринків. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs (дата звернення: 26.04.2021).

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 473 «Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019-2022 роки». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 26.04.2021).

Сороченко В. В. Сутність державного боргу та його вплив на розвиток національної економіки. Збірник студ. наук. праць. 2020. Вип. 1 (13). С. 163-169.

Вартість строкових депозитів за даними статистичної звітності банків України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial (дата звернення: 26.04.2021).

Злети і падіння на ринку держоблігацій. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/zleti-i-padinnja-na-rinku-derzhoblihatsij.html (дата звернення: 26.04.2021).

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 26.04.2021).

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table (дата звернення: 26.04.2021).

Серватинська І. М. Державні облігації як альтернатива банківському депозиту. Вісник Одеського національного університету. 2020. № 2 (2 (81), С. 146-151.

Процедура купівлі ОВДП для фізичних осіб 2021. URL: https://cutt.ly/Nv7SUvS (дата звернення: 26.04.2021).

Заславська О. І. Проблема трансформації організованих заощаджень домогосподарств в інвестиційні ресурси. Науковий вісник Ужгородського університету. 2016. № 2 (48). С. 278-285.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text (дата звернення: 26.04.2021).

Матвійчук Н. М. Проблеми оподаткування депозитів в Україні. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 15 груд. 2020 р. Луцьк, 2020. С. 37-39.

Матвійчук Н. М., Теслюк С. А. Основні тенденції розвитку банківських інновацій в Україні. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2021. № 1 (25). С. 79-87.

Пинзеник В. В. Ринок облігацій внутрішньої державної позики: динаміка і тенденції. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2019. Т. 4, вип. 1. С. 75-81.

OVDP [IGLBs]. Retrieved from: https://mof.gov.ua/uk/ovdp (in Ukrainian)

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (2001, January) «Pro vypusky oblihatsii vnutrishnikh derzhavnykh pozyk» [On issues of domestic government bonds]. Retrieved from: https://mof.gov.ua/uk/normativna-baza-ovdp (in Ukrainian)

OVDP, yaki znakhodiatsia v obihu za nominalno-amortyzatsiinoiu vartistiu [IGLBs that are in circulation at face value]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp (in Ukrainian)

Statystyka finansovykh rynkiv [Financial markets statistics]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs (in Ukrainian)

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (2019, June) «Pro zatverdzhennia Serednostrokovoi stratehii upravlinnia derzhavnym borhom na 2019-2022 roky» [On approval of the Medium-Term Public Debt Management Strategy for 2019-2022]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-2019-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Sorochenko V. (2020). Sutnist derzhavnoho borhu ta yoho vplyv na rozvytok natsionalnoi ekonomiky. [The essence of public debt and its impact on the development of the national economy]. Zbirnyk stud. nauk. prats – Collection of students. Science wash, Vol. 1 (13). pp. 163-169. (in Ukrainian)

Vartist strokovykh depozytiv za danymy statystychnoi zvitnosti bankiv Ukrainy [The cost of time deposits according to the statistical reporting of Ukrainian banks]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial (in Ukrainian)

Zlety i padinnia na rynku derzhoblihatsii. [Rises and falls in the government bond market]. Retrieved from: https://zn.ua/ukr/macrolevel/zleti-i-padinnja-na-rinku-derzhoblihatsij.html (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy (2010). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (in Ukrainian)

Rezultaty rozmishchennia oblihatsii vnutrishnikh derzhavnykh pozyk [Results of placement of domestic government bonds]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table (in Ukrainian)

Servatynska I. (2020). Derzhavni oblihatsii yak alternatyva bankivskomu depozytu [Government bonds as an alternative to a bank deposit]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Odessa National University, № 2 (2 (81), pp. 146-151. (in Ukrainian)

Protsedura kupivli OVDP dlia fizychnykh osib 2021. [Procedure for purchasing IGLBs for individuals 2021]. Retrieved from: https://cutt.ly/Nv7SUvS (in Ukrainian)

Zaslavska O. (2016). Problema transformatsii orhanizovanykh zaoshchadzhen domohospodarstv v investytsiini resursy [The problem of transformation of organized savings of households into investment resources]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod University, V. 2 (48). pp. 278-285. (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro banky i bankivsku diialnist» [Law of Ukraine «On Banks and Banking»]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text (in Ukrainian)

Matviichuk N. (2020). Problemy opodatkuvannia depozytiv v Ukraini [Problems of taxation of deposits in Ukraine]. Actual problems of natural sciences and humanities: materials of the IV international. scientific-practical conf., Dec. 15.pp. 37-39. (in Ukrainian)

Matviichuk N., Tesliuk S. (2021). Osnovni tendentsii rozvytku bankivskykh innovatsii v Ukraini [The main trends in the development of banking innovations in Ukraine]. Ekonomichnyi chasopys Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky – Economic Journal of Lesya Ukrainka Volyn National University, V. 1 (25). pp. 79-87. (in Ukrainian)

Pynzenyk V. (2019). Domestic government bond market: dynamics and trends [Rynok oblihatsii vnutrishnoi derzhavnoi pozyky: dynamika i tendentsii]. Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky – Scientific notes of NaUKMA, Economic sciences. T. 4, vol. 1. pp. 75-81. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 395
Завантажень PDF: 622
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Матвійчук, Н., Теслюк, С., & Боричевська, І. (2021). БАНКІВСЬКІ ДЕПОЗИТИ ТА ОВДП ЯК АЛЬТЕРНАТИВНІ ОБ’ЄКТИ ВКЛАДЕННЯ КОШТІВ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-60
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ