УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • Оксана Поліщук Національний авіаційний університет
  • Анатолій Овсянкін Національний авіаційний університет
Ключові слова: освітня організація, заінтересовані сторони, компетентнесний підхід, модель управління вимогами

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні наукових і практичних досягнень щодо управління вимогами в діяльності освітніх організацій. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою структурного аналізу. Результати. Визначено можливі складності управління та шляхи їх вирішення, які можуть бути враховані в системі управління організацією. Запропоновано підсистему управління вимогами в системі менеджменту освітньої організації. Практична значущість результатів дослідження. Запропоновано концептуальну модель, що будується на основі графічного об’єкт-орієнтованого підходу за методологією ARIS. Для відстеження основних дій і результатів на етапах реалізації моделі запропоновано впровадження програмного забезпечення ARIS Express, яке дозволяє проводити аналіз і узагальнення вимог, документувати проектні рішення, забезпечувати систему контролю компетенцій.

Посилання

Станкевич І.В. Управління в освітніх організаціях: сутність та функції. Економіка: реалії часу. 2015. № 1 (17). С. 195–203.

Klaus Schwab. Globalization 4.0 – what does it mean? URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/11/globalization-4-what-does-it-meanhow-it-will-benefit-everyone

Руководство по управлению требованиями VS TFS 2010. URL: https://ashamray.wordpress.com/2010/07/13/vsts_2010_rm_intro/

Халл Э., Джексон К., Дик Д. Разработка и управление требованиями. Москва : Telelogik-press, 2005. 240 с.

Кутузов А.С. Шаблоны документов для управления проектами. БИНОМ, 166 с.

Грубова Ю.В. Building and deployment of a network competence model. Вестник УМОМЭСИ. 2010. Вып. 4. С. 79–81.

Опфер Е.А. Мониторинг требований работодателей как средство управления качеством образовательного процесса в вузе. Инновации в общем и профессиональном образовании. 2013. С. 89–94.

Каюкова И.В. Разработка математических методов и моделей анализа и прогнозирования качества обучения в вузе на основе компетентностного подхода. : автореф. дис. ... к-та екон. наук. 2018. 21 с.

Мартинюк О.В. Досвід розробки освітніх програм у вищій школі Великої Британії. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2015. Випуск 4. С. 26–38.

ISO 21001:2018. URL: https://tuv-thuringen.com.ua/news/news-standardization/46-iso-21001-2018-standard-for-educational-organizations

Овсянкін А.М. Вибір ефективних моделей системи управління вимогами в проектах. Харків : НТУ «ХПІ», 2019. №1 (1326). С. 55–62.

Морозова В.И., Врублевский К.Е. Моделирование бизнес-процессов с использованием методологии ARIS : учебно-методическое пособие. МИИТ, 2017. 47 c.

Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров / (NationalCompetenceBaseline, NCBUAVersion 3.0) Kиев : IPIDIYM, 2006. 208 с.

Stankevych I.V. (2015) Upravlinnia v osvitnikh orhanizatsiiakh: sutnist ta funktsii. Ekonomika: realii chasu, 1 (17), 195–203.

Klaus Schwab. Globalization 4.0 – what does it mean? URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/11/globalization-4-what-does-it-meanhow-it-will-benefit-everyone

Rukovodstvo po upravleniyu trebovaniyami VS TFS 2010. URL: https://ashamray.wordpress.com/2010/07/13/vsts_2010_rm_intro/

Hall E., Dzhekson K., Dik D. (2005) Razrabotka i upravlenie trebovaniyami. Moskva: Telelogik-press, 240 s.

Kutuzov A.S. Shablonyi dokumentov dlya upravleniya proektami. BINOM, 166 s.

Grubova Yu.V. (2010) Building and deployment of a network competence model. Vestnik UMOMESI, 4, 79–81.

Opfer E.A. (2013) Monitoring trebovaniy rabotodateley kak sredstvo upravleniya kachestvom obrazovatelnogo protsessa v vuze. Innovatsii v obschem i professionalnom obrazovanii. S. 89–94.

Kayukova I.V. (2018) Razrabotka matematicheskih metodov i modeley analiza i prognozirovaniya kachestva obucheniya v vuze na osnove kompetentnostnogo podhoda. : avtoref. dis. ... k-ta ekon. nauk.

Martyniuk O.V. (2015) Dosvid rozrobky osvitnikh prohram u vyshchii shkoli Velykoi Brytanii. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, 4, 26–38.

ISO 21001:2018. URL: https://tuv-thuringen.com.ua/news/news-standardization/46-iso-21001-2018-standard-for-educational-organizations

Ovsyankіn A.M. (2019) Vibir efektivnih modeley sistemi upravlinnya vimogami v proektah.. Harkiv: NTU «HPI», 1 (1326), 55–62.

Morozova V.Y., Vrublevskyi K.Ie. (2017) Modelyrovanye byznes-protsessov s yspolzovanyem metodolohyy ARIS: uchebno-metodycheskoe posobye. MYYT, 47 s.

Bushuev S.D., Bushueva N.S. (2006) Upravlenye proektamy: Osnovy professyonalnykh znanyi y systema otsenky kompetentnosty proektnykh menedzherov / (National Competence Baseline, NCBUA Version 3.0) Kyiv: IPIDIYM, 208 s.

Переглядів статті: 200
Завантажень PDF: 137
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Поліщук, О., & Овсянкін, А. (2022). УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-3
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ