ОРГАНІЗАЦІЙНІ КОМПОНЕНТИ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: управління, бізнес, туризм, стратегія, структура, компонент

Анотація

В статті вивчено вітчизняну специфіку менеджменту суб’єктів туристичного ринку і розроблено пропозиції з імплементації організаційних компонентів в управління бізнесом підприємства на засадах їх узгодженості й взаємозв’язку в умовах формування посткризового економічного простору. Виокремлено передумови вибору туристичним підприємством певної концепції управління бізнесом. Виявлено симптоми проблеми некерованості туристичного бізнесу. Запропоновано схематично організаційні компоненти в управлінні бізнесом вітчизняного туристичного підприємства: основні, допоміжні та інтегровані. Сформульовано позитивні ознаки щодо впровадження концепції цифрового управління на вітчизняних туристичних підприємствах. Надано рекомендації щодо розробки туристичним підприємством цифрової стратегії управління бізнесом. Зроблено висновок, що пріоритетом в бізнесі є перехід від окремих функціональних рішень до реалізації комплексних моделей управління. Ключові слова: управління, бізнес, туризм, стратегія, структура, компонент.

Посилання

Дурович А.П. Маркетинг в туризме : учебное пособие. Минск : Новое знание, 2003. 496 с.

Індустрія гостинності в Україні: стан і тенденції розвитку. Колект. моногр. Кол. авт / за ред. В. Зайцевої. Запоріжжя : Просвіта, 2017. 240 с.

Кифяк В.Ф. Стратегія розвитку територіальних рекреаційних систем: теорія, методологія, практика : монографія. Київ; Чернівці : Книги-ХХI, 2010.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 800 с.

Tsviliy S., Vasylychev D., Gurova D. Improvement of the qualification of small & micro-enterprise staff in the crisis conditions of business transformation. Економічний вісник ДВНЗ «УДХТУ». 2020. №1(11)/20. С. 50–60.

Tsviliy S., Vasylychev D., Gurova D. Innovative potential of the tourist territory in the strategy of sustainable development of the domestic region. Trends, prospect and challenges of sustainable tourism development. Львів : Львівський торговельно-еконон. університет, 2020. C. 51–66.

Durovych A.P. (2003) Marketing v turizme: uchebnoe posobie [Marketing in tourism: a textbook]. Minsk: Novoe znanie. (in Russian)

Zaitseva V.M. (ed.) (2017) Industriia hostynnosti v Ukraini: stan i tendentsii rozvytku [Hospitality industry in Ukraine: state and trends]. Zaporizhzhia: Prosvita. (in Ukrainian)

Kyfiak V.F. (2010) Stratehiia rozvytku terytorialnykh rekreatsiinykh system: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Strategy of development of territorial recreational systems: theory, methodology, practice: monograph]. Kyiv; Chernivtsi: Knyhy-ХХI. (in Ukrainian)

Kotler F. (eds.) (2003) Marketynh menedzhment [Marketing management]. Sankt-Peterburh: Pyter (in Russian)

Tsviliy S., Vasylychev D., Gurova D. (2020) Improvement of the qualification of small & micro-enterprise staff in the crisis conditions of business transformation. Ekonomichnyy visnyk DVNZ «UDKHTU», № 1(11)/20, pp. 50–60.

Tsviliy S., Vasylychev D., Gurova D. (2020) Innovative potential of the tourist territory in the strategy of sustainable development of the domestic region. Trends, prospect and challenges of sustainable tourism development. Lviv: Lvivskyy torhovelʹno-ekonon. Universytet, pp. 51–66.

Переглядів статті: 149
Завантажень PDF: 123
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Цвілий, С., Кукліна, Т., & Жилко, О. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНІ КОМПОНЕНТИ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (36). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1168