БЕЗПЕЧНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

Ключові слова: туристична індустрія, територіальна туристична дестинація, туристичний бізнес, безпека, інноваційний розвиток

Анотація

В статті визначено модернізаційну парадигму безпечного інноваційного розвитку туристичної індустрії. Доповнено модель безпеки інноваційного розвитку туристичної індустрії, яка враховує фактор-ризики з деструктивним характером. Розкрито зміст безпечної інноваційної діяльності туристичної індустрії. Запропоновано структурні компоненти модернізаційної парадигми безпечного інноваційного розвитку туристичної індустрії: соціальна безпека туристів; безпека інноваційного розвитку туристичного бізнесу; безпека туристичних об’єктів; безпека туристичних потоків. Сформовано систему показників оцінки рівня соціальної компоненти безпечного інноваційного розвитку туристичної індустрії в територіальній туристичній дестинації. Обґрунтовано комплексний підхід оцінки безпечного стану інноваційного розвитку туристичної індустрії в економічній системі з метою забезпечення безпечного інноваційного розвитку туристичної індустрії в Україні.

Посилання

Антоненко І. Я., Михайличенко Г. І. Логістична стратегія як управлінська інновація в індустрії туризму. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2011. № 714. С. 281−290.

Балашова Р. Методологічні особливості сутності, поняття, характеристики туристичного підприємства. Економіка промисловості. 2008. № 3. С. 38−47.

Барабанова В. В., Богатирьова Г. А., Горіна Г. О. Маркетингові механізми розвитку індустрії туризму в умовах нестабільного середовища. Журнал геології, географії та геоекології. 2020. № 29 (4). С. 625−636.

Country Analysis the World Travel & Tourism Council (WTTC). URL: https://www.wttc.org/economic-impact/country-analysis/ (дата звернення: 12.10.2022).

Долішній М. І., Бєленький П. Ю., Бідак В. Я. Регіональна політика: методологія, методи, практика. Львів : ТНР-ХРАФ, 2001.

Гальчинський А. С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: методологічні аспекти. Київ : Либідь, 2006.

Голднер К. Р., Річі Дж. Р. Б., Макінтош Р. В. Принципи туризму. Практики та філософії. Нью-Йорк : John Wiley & Sons, 2002.

Городиський Т. І. Інноваційно-інвестиційний потенціал: фактори впливу. Науковий вісник НУ «Львівська політехніка». 2007. № 17(2). С. 276–284.

Іванова З. О. Стратегічне управління підприємствами індустрії туризму. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2015. № 6. С. 65–68.

Коварі І., Зіманний К. Безпека в епоху глобального туризму. Прикладні дослідження в агробізнесі та торгівлі. 2011. № 3−4(5). С. 59−61.

Лью А. Основи дослідження туристичної привабливості. Аннали туристичних досліджень. 1987. № 14(4). С. 553−575.

Mason P. Tourism impacts, planning and management. Butterworth-Heinemann : Elsevier Linacre House, 2003. URL: https://www.skylineuniversity.ac.ae/pdf/tourism/TourismImpacts.pdf/ (дата звернення: 10.11.2022).

Морейра П. Ризики скритності та катастрофічні ризики: про сприйняття ризику та стратегії подолання криз. Безпека та захист у маркетингу відновлення туризму після криз. Великобританія : Rutledge, 2010.

Моісєєва Н. І., Діденко Д. Ф. Генезис та особливості формування регіонального ринку туристичних послуг. Актуальні проблеми інноваційної економіки Науковий журнал. 2018. № 4. С. 83−88.

Сазонець І. Л., Стоян К. С. Сутність та концептуальні підходи до формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму. Ефективна економіка. 2013. № 8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_8_66 (дата звернення: 19.11.2022).

Statistical publication of the Tourism Activity of Ukraine. URL: https://ukrstat.org/en (дата звернення: 23.11.2022).

Regional Statistics of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/Arch_reg.htm (дата звернення: 28.11.2022).

Tourist streams. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm (дата звернення: 12.12.2022).

Трусова Н. В., Кирилов Ю. Й., Грановська В. Гр., Пристемський О. С., Сакун А. Ж. Імперативи розвитку ринку туристичних послуг в умовах просторової поляризації регіональної туристичної системи. GeoJournal of Tourism and Geosites. 2020. № 29(2). С. 565−582.

Трусова Н., Чернявська Т., Пасєка С., Грановська В., Пристемський О., Демко В. Інноваційна кластеризація регіону в контексті підвищення конкурентних позицій підприємств туристично-рекреаційної дестинації. GeoJournal of Tourism and Geosite. 2020. № 33(3). С. 1126−1134.

Єфімова С. А., Гринько Т. В. Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства сфери послуг. Вісник Дніпропетровського університету. Серія управління інноваціями. 2015. № 5. С. 30–37.

Волчецький Р. В. Роль туристично-інформаційних центрів у сучасній індустрії туризму. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Державне управління. 2012. № 194(182). С. 126−129.

Antonenko, I.Ya., Mykhailichenko, H.I. (2011). Logistics strategy as a managerial innovation in the tourism industry. Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”, 714, 281–290.

Balashova, R.I. (2008). Methodological features of the essence, concepts and characteristics of a tourist enterprise. Industrial economics, 3, 38–47.

Barabanova, V.V., Bohatyryova, G.A., Gorina, G.О. (2020). Marketing mechanisms of tourism industry development under instable environment. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29(4), 625–636.

Country Analysis the World Travel & Tourism Council (WTTC). (2020). Retrieved from: https://www.wttc.org/economic-impact/country-analysis/ (accessed: 12 October 2022).

Dolishnij, M.I., Byelyen`ky`j, P.Yu., Bidak, V.Ya. (2001). Regional Policy: Methodology, Methods, Practice, Lviv: TNR-HRAF.

Galchynskyj, A.S. (2006). Global Transformations: Conceptual Alternatives: Methodological Aspects. Kiev: Lybid.

Goldner, C.R., Ritchie, J.R.B., McIntosh, R.W. (2000). Tourism Principles. Practices and Philosophies. New York: John Wiley & Sons.

Gorodyskyj, T.I.(2007). Innovation & investment potential: factors of influence. Scientific Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, 17 (2), 276–284.

Ivanova, Z.O. (2015). Strategic management of enterprises in the tourism industry. Bulletin of Kyiv National University of Technology and Design. Series: Economic Sciences, 6, 65–68.

Kovari, I., Zimanyi, K. (2011). Safety and Security in the Age of Global Tourism. Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 3-4(5), 59–61.

Lew, A. (1987). Framework of Tourist Attraction Research. Annals of Tourism Research, 14(4), 553–575.

Mason, P. (2003). Tourism impacts, planning and management. Butterworth-Heinemann: Elsevier Linacre House. URL: https://www.skylineuniversity.ac.ae/pdf/tourism/TourismImpacts.pdf/ (accessed: 10 November 2022).

Moreira, P. (2010). Stealth Risks and Catastrophic Risks: On Risk Perception & Crisis Recovery Strategies. Safety & Security in TRM after Crises. UK: Rutledge.

Moisyeyeva, N.I., Didenko, D.F. (2018). Genesis and peculiarities of formation of regional market of tourist services. Actual Problems of Innovative Economics Scientific Journal, 4, 83–88.

Sazonets, I.L., Stoian, K.S. (2013). The essence and conceptual approaches to the formation of the mechanism of management of enterprises for the provision of international tourism services. Efficient economy, 8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_8_66 (accessed: 19 November 2022).

Statistical publication of the Tourism Activity of Ukraine. (2021). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. URL: https://ukrstat.org/en (accessed: 23 November 2022).

Regional Statistics of Ukraine. (2019). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/Arch_reg.htm (accessed: 28 November 2022).

Tourist streams. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm (accessed: 12 December 2022).

Trusova, N.V., Kyrylov, Yu.Y., Hranovska, V.Hr., Prystеmskyi, O.S., Sakun, A.Zh. (2020). The imperatives of the development of the tourist services market in spatial polarization of the regional tourist system. GeoJournal of Tourism and Geosites, 29(2), 565–582.

Trusova, N., Cherniavska, T., Pasieka, S., Hranovska, V., Prystemskyi, O., Demko, V. (2020). Innovative clustering of the region in the context of increasing competitive positions of the enterprises of the tourist-recreational destination. GeoJournal of Tourism and Geosite, 33(3), 1126–1134.

Yefimova, S.A., Grynko, T.V. (2015). Methodical approaches to assessing the innovation potential of a service industry enterprise. Bulletin of Dnipropetrovsk University. Innovation Management Series, 5, 30–37.

Volchetskyi, R.V. (2012). The role of tourist information centers in the modern tourism industry. Scientific works of the Petro Mohyla Black Sea State University of the Kyiv-Mohyla Academy complex. Series: Public Administration, 194, 126–129.

Переглядів статті: 84
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Трусова, Н., & Цвілий, С. (2022). БЕЗПЕЧНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-75