ВПРОВАДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ У КРАЄЗНАВЧО-ЕКСКУРСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У 20-Х РОКАХ ХХ СТ.

Ключові слова: краєзнавчо-екскурсійна діяльність, екскурсія, ідеологія, радянська пропаганда, Товариство пролетарського туризму та екскурсій, Екскурсійно-виставочно-музейний відділ

Анотація

У статті висвітлено процеси впровадження радянської ідеології у краєзнавчо-екскурсійну діяльність України 20-х років ХХ ст. .Показано, що краєзнавчо-екскурсійна діяльність декларувалась як одна з важливих у мережі політичної освіти і виховання населення, а також займала визначне місце в культурному будівництві країни. Вказано на широке використання екскурсій в навчальному процесі нової трудової школи та в позашкільній освіті. Їм надавалося велике значення як ефективний засіб пролетарського виховання та комуністичного виховання населення. Висвітлено роль Всеукраїнського Товариства пролетарського туризму та екскурсій у поширенні радянської ідеології. Стверджено, що всі державні органи та організації використовували краєзнавчо-екскурсійну діяльність для масової, всеохоплюючої, поглибленої пропагандистської роботи, незважаючи на приналежність до національності та віку.

Посилання

Духно П.І. Школа на селі та її громадська роль. Харків : “Держ. вид-во України”, 1926. 60 с.

Миловидов Л. Краєзнавство в школі. Харків : “Держ. вид-во України”,1929. 146 с.

Яковлєва Л.В. Архівні джерела з історії розвитку екскурсійної справи України (1917-1929 рр.). З історії вітчизняного туризму. 1997. С. 211–217.

Савчук В.О. Краєзнавчий та туристично-екскурсійний аспекти у діяльності спілки письменників України у 20-80-х рр. ХХ ст. Туристично-краєзнавчі дослідження. 1998. Вип. 1. Ч. 2. С. 203–207.

Костюкова О.М. Основні напрями становлення і розвитку краєзнавчо-екскурсійної справи в 20-х роках XX ст. Краєзнавство. 2008. № 1–4. С. 15–21.

Костюкова О.М. Краєзнавчі дослідження – важливе джерело розвитку туристсько-екскурсійної справи в Україні: з досвіду 20-х років ХХ ст. Історія України. Маловідомі імена, події, факти.1999. Вип. 6. С. 190–195.

Костюкова О.М. Краєзнавчо-екскурсійна справа в Україні в 20-х роках ХХ ст.: суспільно-політичний, освітній і культурологічний аспект : Монографія. Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. 171 c.

Берендєєва О. Становлення туристичної діяльності в Радянській державі в 20-х роках ХХ ст. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. 2012. Вип 9. С. 187–192.

Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні : Навч. посіб. Київ : Вища шк., 2002. 195с.

Федорченко В.К., Костюкова О.М., Дьорова Т.А., Олексійко М.М. Історія екскурсійної діяльності в Україні : Навч. посібник. Київ : Кондор, 2004. 166с.

Десятый създ РКП(б) Москва 8-16 марта 1921г. Резолюции и постановления създа. КПСС в резолюцыях, решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. Т. 2. Москва : Издательство политической литературы. С. 204–266.

Резолюція VII Всеукраїнської партконференції від 10 квітня 1923 р. Культурне будівництво в Українській РСР. Т. 1. Київ : Держ.вид-во політичної літератури, 1959. С. 193–201.

Копелєв Л. Масова екскурсія Харківських робітників до Києва. Культробітник. 1928. № 15. С. 18–19.

Погребецкий Н. В. Помощь туристу. Харків : Вестник физической культуры, 1928. 126 с.

Гурвич Л. Туризм и экскурсии. Москва : ОГИЗ, 1931. 28 с.

Антонов-Саратовський В. Беседы о туризме. Москва : Госуд. Изд-во, 1930. 260с.

Програма Російської Комуністичної партії(більшовиків), ухваленої VIII з’їздом РКП(б)). Культурне будівництво в Українській РСР. Т. 1. Київ : Держ.вид-во політичної літератури, 1959. С. 37–39.

З промови Генерального секретаря ЦК ЛКСМ У тов. Височиненка на ІХ Всеукраїнському партз’їзді. Дитячий рух. 1926. № 3. С. 1.

На второй туристской конференции. Всемирный турист. 1929. № 5. С. 158–159.

Dukhno P.I. (1926) Shkola na seli ta yii hromadska rol [Rural school and its public role]. Kharkiv: “Derzh. vyd-vo Ukrainy”, 60 p. (in Ukrainian)

Mylovydov L. (1929) Kraieznavstvo v shkoli [Local lore at school]. Kharkiv: “Derzh. vyd-vo Ukrainy”, 146 p. (in Ukrainian)

Yakovlieva L.V. (1997) Arkhivni dzherela z istorii rozvytku ekskursiinoi spravy Ukrainy (1917-1929 rr.) [Archival sources on the history of the excursion business of Ukraine (1917-1929)]. Z istorii vitchyznianoho turyzmu. 211–217. (in Ukrainian)

Savchuk V.O. (1998) Kraieznavchyi ta turystychno-ekskursiinyi aspekty u diialnosti spilky pysmennykiv Ukrainy u 20-80-kh rr. XX st.[ Local history and tourist and excursion aspects in the activities of the Union of Writers of Ukraine in the 20-80s of the twentieth century]. Turystychno-kraieznavchi doslidzhennia. 1. (2). 203–207. (in Ukrainian)

Kostiukova O.M. (2008) Osnovni napriamy stanovlennia i rozvytku kraieznavcho-ekskursiinoi spravy v 20-kh rokakh XX st.[ The main directions of formation and development of local history and excursion business in the 20s of XX century]. Kraieznavstvo. 1(4). 15–21. (in Ukrainian)

Kostiukova O.M. (1999) Kraieznavchi doslidzhennia – vazhlyve dzherelo rozvytku turystsko-ekskursiinoi spravy v Ukraini: z dosvidu 20-kh rokiv XX st. [Local history research is an important source of development of tourist and excursion business in Ukraine: from the experience of the 20s of the XX century]. Istoriia Ukrainy. Malovidomi imena, podii, fakty. 6. 190–195. (in Ukrainian)

Kostiukova O.M. (2010) Kraieznavcho-ekskursiina sprava v Ukraini v 20-kh rokakh XX st.: suspilno-politychnyi, osvitnii i kulturolohichnyi aspekt [Local history and excursion business in Ukraine in the 20s of the XX century: socio-political, educational and cultural aspects]. Cherkasy: Vyd. vid. ChNU imeni Bohdana Khmelnytskoho, 171 p. (in Ukrainian)

Berendieieva O. (2012) Stanovlennia turystychnoi diialnosti v Radianskii derzhavi v 20-kh rokakh XX st.[ Formation of tourism in the Soviet state in the 20s of the twentieth century]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriia № 6. Istorychni nauky: Zb. naukovykh prats. 9. 187–192. (in Ukrainian)

Fedorchenko V.K., & Dorova T.A. (2002) Istoriia turyzmu v Ukraini [History of tourism in Ukraine]. Kyiv: Vyshcha shk., 195 p. (in Ukrainian)

Fedorchenko V.K., Kostiukova O.M., & Dorova T.A., Oleksiiko M.M. (2004) Istoriia ekskursiinoi diialnosti v Ukraini [History of excursion activity in Ukraine]. Kyiv: Kondor, 166 p. (in Ukrainian)

Desiatyi siezd RKP b Moskva 8-16 marta 1921g Rezoliutsii i postanovleniia siezda [Tenth Congress of the RCP (b) Moscow March 8-16, 1921. Resolutions and decrees created]. KPSS v rezoliutsyiakh resheniiakh sieezdov konferentsii i Plenumov TSK . Izdatelstvo politicheskoi literatury, T 2. 204–266. (in Russian)

Rezoliutsiia VII Vseukrainskoi partkonferentsii vid 10 kvitnia 1923 r.[ Resolution of the VII All-Ukrainian Party Conference of April 10, 1923]. Kulturne budivnytstvo v Ukrainskii RSR. T. 1. Kyiv: Derzh.vyd-vo politychnoi literatury, 1959. 193–201. (in Ukrainian)

Kopeliev L. (1928) Masova ekskursiia Kharkivskykh robitnykiv do Kyieva [Mass excursion of Kharkiv workers to Kyiv]. Kultrobitnyk. 15. 18–19. (in Ukrainian)

Pogrebetskii N.V. (1928) Pomoshch turistu [Tourist assistance]. Kharkiv: Vestnik fizicheskoi kultury, 126 p. (in Russian)

Gurvich L. (1931) Turizm i ekskursii [Tourism and excursions]. Moskva: OGIZ, 28 p. (in Russian)

Antonov-Saratovskyi V. (1930). Besedy o turizme [Talks about tourism]. Moskva: Gosud Izd-vo, 260 p. (in Russian)

Prohrama Rosiiskoi Komunistychnoi partii(bilshovykiv), ukhvalenoi VIII zizdom RKP(b)) [Program of the Russian Communist Party (Bolsheviks), approved by the VIII Congress of the RCP (b)). Kulturne budivnytstvo v Ukrainskii RSR. Kyiv: Derzh. vyd-vo politychnoi literatury, T. 1. 1959. 37–39. (in Ukrainian)

Z promovy Heneralnoho sekretaria TsK LKSM U tov. Vysochynenka na IX Vseukrainskomu partz’izdi [From the speech of the Secretary General of the Central Committee of the LKSM In comrade. Vysochynenko at the IX All-Ukrainian Party Congress]. Dytiachyi rukh. 1926. t 3. 1. (in Ukrainian)

Na vtoroi turistskoi konferentsii [At the second tourist conference]. Vsemirnyi turist, 1929. 5. 158–159. (in Russian)

Переглядів статті: 189
Завантажень PDF: 123
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Нагірняк, А. (2022). ВПРОВАДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ У КРАЄЗНАВЧО-ЕКСКУРСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У 20-Х РОКАХ ХХ СТ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-37