АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • Надія Проскурніна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-8587-0467
  • Світлана Бестужева Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-9658-3500
  • Вікторія Козуб Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-0402-8508
Ключові слова: цифрова економіка, трансформація, споживач, поведінка, аналіз

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поведінки споживачів в умовах цифровізації економіки України, посилення глобалізаційного впливу і підвищення рівня нестабільності та непрогнозованості. Визначено основні тренди зміни цифрової поведінки споживачів в Україні під впливом світової пандемії. Відзначено підвищення актуалізації послуг цифрової презентації продукту та доставки товарів, зростання частоти онлайн купівель внаслідок змін у структурі споживання. Виділено ключові елементи та інструменти цифровізації підприємств роздрібної торгівлі за етапами процесу прийняття купівельних рішень. Наведено соціально-демографічні характеристики структури випадкової вибірки респондентів серед населення м. Харкова, які приймали участь у проведенні онлайн-опитування з використанням платформи GoogleForm.

Посилання

КРУЕСУ. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text

Банке Б. Цифровизация бизнеса. URL: https://www.vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html

Бутенко Н. В., Кощук А. Г. Цифрова трансформація підприємницької діяльності в розрізі реалізації концепції «Індустрія 4.0». Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 7–12.

Вайл П., Ворнер С. Цифровая трансформация бизнеса: Изменение бизнес-модели для организации нового поколения. Москва : Альпина Паблишер, 2019.

Гринько П. Л. Управління інноваційним розвитком бізнесу в умовах цифрової економіки: теорія, методологія, практика : монографія. Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2020. 342 с.

Гарифуллин Б. М., Зябриков В. В. Цифровая трансформация бизнеса: модели и алгоритмы. Креативная экономика. 2018. № 12 (9). С. 1345–1358.

Глэсс Р., Лейкерт Б. Торговля 4.0. Цифровая революция в торговле: стратегии, технологии, трансформация. Москва : Альпина Паблишер, 2017.

Гудзь О. Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2 (24). С. 4–12.

Демків Я. В., Прокопишин-Рашкевич Л. М. (2018). Цифрова трансфомація торгівлі: стан та тенденції в Україні і світі. URL: https://www.ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/44553/2/2018n892_Demkiv_Ia_VDigital_transformation_64-71.pdf

Іванечко Н. Р., Процишин Ю. Т., Никитишин Т. В. Цифрові технології в роздрібній торгівлі: зарубіжний та український досвід. Економіка харчової промисловості. 2020. № 12 (1). С. 77–85.

Ковальчук С. В., Ковінько О. М., Лісовський І. В. Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств. Маркетинг і цифрові технології. 2018. № 1(2). С. 55–73.

Котлер Ф., Картаджайя Х., Сетиаван А. Маркетинг 4.0. Разворот от традиционного к цифровому: технологии продвижения в интернете. Москва : Эксмо, 2019.

Краус Н. М., Краус К. М. Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ. 2018. № 1. С. 211–214.

Марчук О. О. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент управління. Економіка і суспільство. 2018. № 17. С. 296–299.

Никифоров М. (2018). Инфраструктура цифровой экономики. ИТинфраструктура URL: https://www.connect-wit.ru/infrastruktura-tsifrovojekonomiki.html

Окландер М. А. та ін. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя : монографія. Одеса : Астропринт, 2017.

Пищуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Центр Разумкова. Вид-во «Заповіт», 2020.

Піжук О. І. Цифрова трансформація економіки як основа формування її конкурентоспроможності. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 6 (17). С. 79–83.

Проскурніна Н. В. Концепція трансформування функцій маркетингу на засадах інноваційної економіки. Бізнес Інформ. 2019. № 2. С. 308–316.

Проскурніна Н. В. Прийняття купівельних рішень в умовах цифрової трансформації роздрібної торгівлі. Економіка розвитку. 2019. № 18 (4). С. 11–18.

Рубан В. В. Цифровий маркетинг: роль та особливості використання. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. № 2–2 (08). С. 20–25.

Руденко М. В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. Економiка та держава. 2018. № 11. С. 61–65.

Січкаренко К. О. Цифровізація як фактор зміну міжнародних економічних відносинах. Приазовський економічний вісник. 2018. № 3 (08). С. 30–34.

Deloitte (2020). Споживацькі настрої українців у 2020 році. URL: https://www.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/Press-release/RWD%202020%20UA.pdf

PwC TRS (2018). PwC Total Retail Survey 2016. URL: https://www.pwc.com›total-retail-global-report

Stankevich A. (2017). Explaining the Consumer Decision-Making Process: Critical Literature Review. Journal of International Business Research and Marketing, 2 (6), 7–14.

KRUESU (2018). Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii [About approval of the Concept of development of digital economy and the society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation]. URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text

Banke B. (2020). Tsyfrovyzatsyia byznesa [Business digitalization]. URL: https://www.vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html

Butenko, N. V., Koshchuk, A. H. (2018). Tsyfrova transformatsiia pidpryiemnytskoi diialnosti v rozrizi realizatsii kontseptsii «Industriia 4.0» [Digital transformation business activity in the context of the implementation of the concept of «Industry 4.0»]. Problemy ekonomiky, 4, 7–12.

Vail, P., Vorner S. (2019). Tsyfrovaia transformatsyia byznesa: Yzmenenye byznes-modely dlia orhanyzatsyy novoho pokolenyia [Digital business transformation: Changing the business model for a new generation]. Moskow: Alpyna Pablysher. (in Russian)

Hrynko P. L. (2020). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom biznesu v umovakh tsyfrovoi ekonomiky: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Management of innovative business development in the digital economy: theory, methodology, practice: monograph]. Khаrkiv: Vydavnytstvo Ivanchenka I. S., 342 р. (in Ukrainian)

Haryfullyn, B. M., Ziabrykov, V. V. (2018). Tsyfrovaia transformatsyia byznesa: modely y alhorytmi [Digital transformation business: models and algorithms]. Kreatyvnaia ekonomyka, 12 (9), 1345–1358.

Hless, R., Leikert, B. (2017). Torhovlia 4.0. Tsyfrovaia revoliutsyia v torhovle: stratehyy, tekhnolohyy, transformatsyia [Trade 4.0. The digital revolution trade: strategies, technologies, transformation]. Moskow: Alpyna Pablysher. (in Russian)

Hudz, O. Ye. (2018). Tsyfrova ekonomika: zmina tsinnostei ta oriientyriv upravlinnia pidpryiemstvamy [Digital economy: changing values and guidelines enterprise management]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, 2 (24), 4–12.

Demkiv, Ya. V., Prokopyshyn-Rashkevych, L. M. (2018). Tsyfrova transfomatsiia torhivli: stan ta tendentsii v Ukraini i sviti [Digital trade transformation: state and trends in Ukraine and the world]. URL: https://www.ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/44553/2/2018n892_Demkiv_Ia_VDigital_transformation_64-71.pdf

Ivanechko, N. R., Protsyshyn, Yu. T., & Nykytyshyn, T. V. (2020). Tsyfrovi tekhnolohii v rozdribnii torhivli: zarubizhnyi ta ukrainskyi dosvid [Digital technologies in retail trade: foreign and Ukrainian experience]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti, 12 (1), 77–85.

Kovalchuk, S. V., Kovinko, O. M., Lisovskyi, I. V. (2018). Rol tsyfrovoho marketynhu v aktyvizatsii mizhnarodnoi biznes-diialnosti pidpryiemstv [Role digital marketing in the intensification of international business activities of enterprises]. Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii, 1(2), 55–73.

Kotler F., Kartadzhaiia Kh., Setyavan A. (2019). Marketynh 4.0. Razvorot ot tradytsyonnoho k tsyfrovomu: tekhnolohyy prodvyzhenyia v ynternete [Marketing 4.0. The reversal from traditional to digital: technologies of promotion on the Internet.]. Moskow: Eksmo. (in Russian)

Kraus, N. M., Kraus, K. M. (2018). Tsyfrovizatsiia v umovakh instytutsiinoi transformatsii ekonomiky: bazovi skladovi ta instrumenty tsyfrovykh tekhnolohii [Digitization in institutional terms economic transformation: basic components and tools of digital technologies]. Intelekt ХХI, 1, 211–214.

Marchuk, O. O. (2018). Tsyfrovyi marketynh yak innovatsiinyi instrument upravlinnia [Digital marketing as an innovative tool management.]. Ekonomika i suspilstvo, 17, 296–299.

Nykyforov, M. (2018). Ynfrastruktura tsyfrovoi эkonomyky [Digital economy infrastructure]. YTynfrastruktura URL: https://www.connect-wit.ru/infrastruktura-tsifrovojekonomiki.html

Oklander M. A. ta in. (2017). Tsyfrovyi marketynh – model marketynhu KhKhI storichchia: monohrafiia [Digital marketing is a marketing model XXI century]. Odesa: Astroprynt. (in Ukrainian)

Pyshchulina, O. (2020). Tsyfrova ekonomika: trendy, ryzyky ta sotsialni Determinant [Digital economy: trends, risks and social determinants]. Kyiv: Tsentr Razumkova. Vyd-vo «Zapovit». (in Ukrainian)

Pizhuk, O. I. (2018). Tsyfrova transformatsiia ekonomiky yak osnova formuvannia yii konkurentospromozhnosti [Digital transformation of the economy as a basis formation of its competitiveness]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 6 (17), 79–83.

Proskurnina, N. V. (2019c). Kontseptsiia transformuvannia funktsii marketynhu na zasadakh innovatsiinoi ekonomiky [The concept of transforming functions marketing on the basis of innovative economy]. Biznes Inform, 2, 308–316.

Proskurnina, N. V. (2019). Pryiniattia kupivelnykh rishen v umovakh tsyfrovoi transformatsii rozdribnoi torhivli [Making purchasing decisions in the context of digital transformation of retail trade.]. Ekonomika rozvytku, 18 (4), 11–18.

Ruban, V. V. (2017). Tsyfrovyi marketynh: rol ta osoblyvosti Vykorystannia [Digital marketing: role and features using.]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 2–2 (08), 20–25.

Sichkarenko, K. O. (2018). Tsyfrovizatsiia yak faktor zminu mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosynakh [Digitization of the economy: new opportunities and prospects]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, 3 (08), 30–34.

Sichkarenko, K. O. (2018). Tsyfrovizatsiia yak faktor zminu mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosynakh [Digitization as a factor of international change economic relations]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, 3 (08), 30–34.

Deloitte (2020). Spozhyvatski nastroi ukraintsiv u 2020 rotsi. [Consumer sentiment of Ukrainians in 2020]. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/Press-release/RWD%202020%20UA.pdf

PwC TRS (2018). PwC Total Retail Survey 2016. URL: https://www.pwc.com›total-retail-global-report

Stankevich A. (2017). Explaining the Consumer Decision-Making Process: Critical Literature Review. Journal of International Business Research and Marketing, 2 (6), 7–14.

Переглядів статті: 546
Завантажень PDF: 463
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Проскурніна, Н., Бестужева, С., & Козуб, В. (2022). АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-40
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають