РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ

Ключові слова: маркетинговий менеджмент, управління проєктами, життєвий цикл проєкту, ефективне управління проєктом, роль маркетингового менеджменту

Анотація

У статті конкретизовано сутність категорії «ефективність» в управлінні проєктами крізь призму класичного підходу до визначення даної категорії, а також з урахуванням завдань управління проєктами та критеріїв ефективності їх реалізації. Досліджено сучасні підходи до трактування поняття «маркетинговий менеджмент», у результаті чого доведено важливість даного процесу у забезпеченні ефективного управління проєктами. На основі систематизації вітчизняної та іноземної літератури визначено, що маркетинговий менеджмент виконує забезпечувальну роль в якості складової проєктного менеджменту, роль інструмента досягнення цілей проєкту з позиції маркетингової орієнтації та роль обов’язкового процесу протягом життєвого циклу проєкту. Обґрунтовано, що забезпечення ефективного управління проєктами в сучасних ринкових умовах потребує реалізації маркетинговим менеджментом ролі інструмента виявлення майбутніх потреб кінцевих споживачів та формування попиту на ринку з метою забезпечення активної позиції постачальника проєктів в управлінському процесі.

Посилання

Когут І.В., Лебідь Т.В. Використання інструментів проектного менеджменту в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства. Маркетинг та логістика в системі менеджменту : міжнар. наук.-практ. конф. (8–10 листоп. 2012 р., м. Львів). Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. С. 200–201.

Zozulya A.V., Titova N.V., Ciric D. Using the Project Management Methods in Digital Marketing. Socio-economic Systems: Paradigms for the Future. Springer, 2021. С. 1475–1482.

Шевченко Н.В., Давиденко М.В. Особливості реалізації маркетингових проектів у системі проектного менеджменту. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. 2017. № 47. С. 41–47.

Мандич О.В. Управління проектами через інструментарій маркетингу підприємства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. 2019. №202. С. 242–252.

Карамушка М.В. Маркетингові аспекти управління проектами розвитку судноплавних компаній. Вісник Одеського національного університету. 2016. №5. С. 12–16.

Ганштель В.В., Мохонько Г.А. Роль маркетингу у проектній діяльності чайного ринку України. Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті : міжнар. наук.-практ. конф. (13–15 листоп. 2020 р., м. Одеса) Одеса: ОДАБА, 2020. С. 51–55.

Galli B.J. The value of marketing in project environments from three key perspectives. International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology. 2019. № 10.1. С. 1–18.

Корогод Н.П., Мироненко І. Є. Управління маркетинговою діяльністю в життєвому циклі проекту. Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки : міжнар. наук.-практ. конф. (15–16 трав. 2020 р., м. Київ). Київ: КНУБА, 2020. C. 202–206.

Bizarrias F.S., Da Silva L.F., Penha R. Relationship Between Marketing and Project Management Success Through Cognitive Process Lens. IEEE Access. 2020. №8. С. 169810–169821.

Murray-Webster R., Dalcher D. APM Body of Knowledge. Princes Risborough: Association for Project Management, 2019. 230 p.

Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Малик І.П. Управління проектами : навч. посібн. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с.

Kerzner H. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. New York: John Wiley & Sons, 2017. 848 c.

Ковшова І.О. Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : ФОП Вишемирський В. С., 2018. 516 с.

Шульга Л.В., Терещенко І.О., Горілей В.Ю. Система маркетингового менеджменту підприємства. Агросвіт. 2019. № 18. С. 63–67.

Булах І., Шиманська О. Маркетинговий менеджмент: суть, значення, наукові підходи. Маркетингова освіта в Україні : міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р., м. Київ). Київ, 2021. С. 70–73.

Зінченко О.А., Арутюнян А.Е. Маркетинговий менеджмент аграрних підприємств в контексті міжнародного бізнесу. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. № 4 (70). C. 7–12.

Рзаєва Т.Г., Галачинська Т.В. Маркетинг-менеджмент: сутність, ознаки, характеристики та перспективи розвитку. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 5. С. 191–194.

Pasquier M., Villeneuve J.P. Marketing management and communications in the public sector. New York: Routledge, 2018. 275 p.

Kireev V.S., Nekrasova M.L., Shevchenko E.V. Marketing management as the realization process of research, production and sale activity of the enterprise. International Review of Management and Marketing. 2016. № 6.6. P. 228–234.

Безлюдна К.С., Бобирь О.І. Управління проєктами як складова частина фінансового інжинірингу. Економічний простір. 2021. № 175. С. 120–125.

Choudhury A.P., Kundu A., Bhattacharya A. Dynamism in the Marketing Strategy: Transition from Transactional to Relationship Marketing. International Journal of Management Studies. 2019. Т. VI. № 1(3). P. 86–96.

Sakyi K.A. Database Marketing-Definition and Application of the Concept. International Journal of Research and Innovation in Social Science. 2020. Т. IV. № 9. P. 322–325.

Vătămănescu E.M., Gazzola P., Dincă V.M., Pezzetti R. Mapping entrepreneurs’ orientation towards sustainability in interaction versus network marketing practices. Sustainability. 2017. № 9.9. P. 1580–1598.

Kohut I.V., Lebid T.V. (2012) Vykorystannia instrumentiv proektnoho menedzhmentu v upravlinni marketynhovoiu diialnistiu pidpryiemstva [The use of project management tools in the management of marketing activities of the enterprise]. Marketynh ta lohistyka v systemi menedzhmentu: mizhnar. nauk.-prakt. konf. (8–10 lystop. 2012 r., m. Lviv). Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, pp. 200–201.

Zozulya A.V., Titova N.V., Ciric D. (2021) Using the Project Management Methods in Digital Marketing. Socio-economic Systems: Paradigms for the Future. Springer, pp. 1475–1482.

Shevchenko N.V., Davydenko M.V. (2017) Osoblyvosti realizatsii marketynhovykh proektiv u systemi proektnoho menedzhmentu [Features of marketing projects implementation in the project management system]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, no. 47, pp. 41–47.

Mandych O.V. (2019) Upravlinnia proektamy cherez instrumentarii marketynhu pidpryiemstva [Project management through enterprise marketing tools]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva, no. 202, pp. 242–252.

Karamushka M.V. (2016) Marketynhovi aspekty upravlinnia proektamy rozvytku sudnoplavnykh kompanii [Marketing aspects of shipping company development project management]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu, no. 5, pp. 12–16.

Hanshtel V.V., Mokhonko H.A. (2020) Rol marketynhu u proektnii diialnosti chainoho rynku Ukrainy [The role of marketing in the project activities of the tea market of Ukraine]. Upravlinnia proektamy: proektnyi pidkhid v suchasnomu menedzhmenti : mizhnar. nauk.-prakt. konf. (13–15 lystop. 2020 r., m. Odesa), Odesa: ODABA, pp. 51–55.

Galli B.J. (2019) The value of marketing in project environments from three key perspectives. International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology, no. 10.1, pp. 1–18.

Korohod N.P., Myronenko I. Ye. (2020) Upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu v zhyttievomu tsykli proektu [Management of marketing activities in the project life cycle]. Upravlinnia proektamy v umovakh perekhodu do povedinkovoi ekonomiky : mizhnar. nauk.-prakt. konf. (15–16 trav. 2020 r., m. Kyiv), Kyiv: KNUBA, pp. 202–206.

Bizarrias F.S., Da Silva L.F., Penha R. (2020) Relationship Between Marketing and Project Management Success Through Cognitive Process Lens. IEEE Access, no.8, pp. 169810–169821.

Murray-Webster R., Dalcher D. (2019) APM Body of Knowledge. Princes Risborough: Association for Project Management.

Dovhan L.Ie., Mokhonko H.A., Malyk I.P. (2017) Upravlinnia proektamy [Project management]. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho. (in Ukrainian)

Kerzner H. (2017) Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. New York: John Wiley & Sons.

Kovshova I.O. (2018) Marketynhovyi menedzhment: teoriia, metodolohiia, praktyka [Marketing management: theory, methodology, practice]. Kyiv: FOP Vyshemyrskyi V. S. (in Ukrainian)

Shulha L.V., Tereshchenko I.O., Horilei V.Iu. (2019) Systema marketynhovoho menedzhmentu pidpryiemstva [Enterprise marketing management system]. Ahrosvit, no. 18, pp. 63–67.

Bulakh I., Shymanska O. (2021) Marketynhovyi menedzhment: sut, znachennia, naukovi pidkhody [Marketing management: essence, meaning, scientific approaches]. Marketynhova osvita v Ukraini : mizhnar. nauk.-prakt. konf. (7–8 zhovt. 2021 r., m. Kyiv), pp. 70–73.

Zinchenko O.A., Arutiunian A.E. (2020) Marketynhovyi menedzhment ahrarnykh pidpryiemstv v konteksti mizhnarodnoho biznesu [Marketing management of agricultural enterprises in the context of international business]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia, no. 4 (70), pp. 7–12.

Rzaieva T.H., Halachynska T.V. (2019) Marketynh-menedzhment: sutnist, oznaky, kharakterystyky ta perspektyvy rozvytku [Marketing management: essence, features, characteristics and prospects of development]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 5, pp. 191–194.

Pasquier M., Villeneuve J.P. (2018) Marketing management and communications in the public sector. New York: Routledge.

Kireev V.S., Nekrasova M.L., Shevchenko E.V. (2016) Marketing management as the realization process of research, production and sale activity of the enterprise. International Review of Management and Marketing, no. 6.6, pp. 228–234.

Bezliudna K.S., Bobyr O.I. (2021) Upravlinnia proiektamy yak skladova chastyna finansovoho inzhynirynhu [Project management as an integral part of financial engineering]. Ekonomichnyi prostir, no. 175, pp. 120–125.

Choudhury A.P., Kundu A., Bhattacharya A. (2019) Dynamism in the Marketing Strategy: Transition from Transactional to Relationship Marketing. International Journal of Management Studies, vol. VI, no. 1(3), pp. 86–96.

Sakyi K.A. (2020) Database Marketing-Definition and Application of the Concept. International Journal of Research and Innovation in Social Science, vol. IV, no. 9, pp. 322–325.

Vătămănescu E.M., Gazzola P., Dincă V.M., Pezzetti R. (2017) Mapping entrepreneurs orientation towards sustainability in interaction versus network marketing practices. Sustainability, no. 9.9, pp. 1580–1598.

Переглядів статті: 369
Завантажень PDF: 292
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Ярош-Дмитренко, Л. (2022). РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-23
Розділ
МАРКЕТИНГ