ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ПЗ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗАСОБАМИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Ключові слова: оптимізація, програмний засіб, лінійна модель зважених сум, функція корисності

Анотація

У даній статті було проаналізовано найбільш поширені програмні засоби, що оптимізують роботу підприємства, а саме, «DeloPro», система CRM-рішення «ПАРУС», «Вчасно», «HugeProfit», «ISpro». Було вивчено недоліки та переваги обраних ПЗ, їх функціональні можливості в аспекті оптимізації діяльності різних суб’єктів господарювання. Обґрунтовано низку критеріїв для порівняння аналізованих ПЗ. Авторами запропоновано застосування лінійної моделі зважених сум для побудови функції корисності для кожного з досліджуваних ПЗ. У результаті чого оптимальним програмним продуктом було обрано той, що має максимальне значення функції корисності, а саме, «HugeProfit». Його застосування сприяє підвищенню конкурентоспроможності бізнесу, покращенню фінансового становища та показників бізнесу шляхом оптимізації управління.

Посилання

Янчук Т.В. Використання сучасних інформаційних технологій в маркетинговому механізмі державного управління у регіональному розвитку. Економіка і організація управління. 2017. № 2. С. 100–108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2017_2_12

Cухомлин Л.В. Застосування інформаційних технологій для удосконалення внутрішніх логістичних процесів компанії. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 44–50. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.24.44

Шандра В.М. Застосування інформаційних технологій в забезпеченні технологічного оновлення економіки на інноваційній основі. Актуальні проблеми економіки. 2007. №10. С. 220–223.

Азарова А.О., Присяжнюк М.В. Обґрунтування вибору оптимального програмного продукту управління збутом на підприємстві засобами лінійної моделі зважених сум. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. С. 10–14. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/191.pdf

Yanchuk T.V. (2017) Vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii v marketynhovomu mekhanizmi derzhavnoho upravlinnia u rehionalnomu rozvytku [The use of modern information technologies in the marketing mechanism of public administration in regional development]. Economics and organization of management. № 2, pp. 100–108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2017_2_12

Sukhomlin L.V. (2020) Zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii dlia udoskonalennia vnutrishnikh lohistychnykh protsesiv kompanii [Application of information technologies to improve the company's internal logistics processes]. Investments: practice and experience. № 24, pp. 44–50. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.24.44

Shandra V.M. (2007) Zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii v zabezpechenni tekhnolohichnoho onovlennia ekonomiky na innovatsiinii osnovi [Application of information technologies in providing technological renewal of the economy on an innovative basis]. Current economic problems. №10, pp. 220–223.

Azarova A.O., Prisyazhnyuk M.V. (2018) Obgruntuvannia vyboru optymalnoho prohramnoho produktu upravlinnia zbutom na pidpryiemstvi zasobamy liniinoi modeli zvazhenykh sum [Substantiation of the choice of the optimal sales management software product at the enterprise by means of a linear model of weighted amounts]. Global and national economic problems. № 22, pp. 10–14. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/191.pdf

Переглядів статті: 225
Завантажень PDF: 187
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Азарова, А., Міронова, Ю., & Остапчук, Я. (2022). ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ПЗ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗАСОБАМИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-7
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ