ЕКОЛОГІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЙОГО БЕЗПЕКИ

  • Катерина Зайченко Державний університет «Одеська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-0975-2175
  • Анна Болховська Державний університет «Одеська політехніка»
Ключові слова: екологізація, бізнес, безпека бізнесу, заходи екологізації, раціональне споживання, ефект

Анотація

У статті проаналізовано підходи до трактування поняття «екологізація» вітчизняних та зарубіжних вчених та виділено ключові ознаки, за якими його розглядають, зокрема такі: розвиток; зв’язок між техніко-технологічною та економічною складовими безпеки бізнесу; різноманітність соціально-економічної діяльності; свідомість та відповідальність людства; сталий розвиток для галузей; зменшення деструктивного впливу; процес та підтримка низки поколінь людей. Визначено, що екологізація впливає не лише на екологічну сферу розвитку, а й на економічну та соціальну. Проаналізовано переваги та недоліки, що можуть виникнути внаслідок запровадження заходів екологізації відповідно кожної з них. Виявлено, що в аспекті екологічної сфери екологізація підвищує рівень екологічної складової безпеки бізнесу; економічної – рівень фінансової складової; соціальної – рівень кадрової та інтелектуальної складової.

Посилання

Чумак Л.Ф. Перспективи впровадження концепцій біоекономіки та її вплив на розвиток машинобудівних підприємств. Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки : колективна монографія / ред. д.е.н., проф. В.В. Прохорова. Харків : Смугаста типографія, 2016. С. 89–97.

Espinosa L. Towards an Eco-Anthropology of the Common. Some Connections between Biology, Society, Ecology and History. Argos. 2013. Vol. 30 (58). Р. 107–144. URL: https://www.researchgate.net/publication/279038352_Towards_an_Eco-Anthropology_of_the_Common_Some_Connections_between_Biology_Society_Ecology_and_History (дата звернення: 17.12.2021)

Варламова С.І. Екологізація промисловості в Україні: проблеми та перспективи. Ефективна економіка. 2016. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_1_44 (дата звернення: 27.12.2021)

Yin, J., Zheng, X., & Fang, S. The Dynamic Analysis of Tourism Industrial Ecologization in Mainland China: Its Status and Evolution. J Tourism Res Hospitality. 2018. Vol: 7 Issue: 2. URL: https://www.scitechnol.com/peer-review/the-dynamic-analysis-of-tourism-industrial-ecologization-in-mainland-china-its-status-and-evolution-TYSK.php?article_id=7723 (дата звернення: 15.12.2021)

Екологізація освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи : монографія / Н. Пустовіт, О. Колонькова, О. Пруцакова, Г. Тарасюк, Ю. Солобай. Харків : Друкарня Мадрид, 2016. 154 с.

Мельник Л. Г. Екологiчна економiка : пiдручник. 3-тє вид., випр. i допов. Суми : ВТД Унiверситетська книга, 2006. 367 с.

Fang, S. R., Yao, H., Zhao, L., You, Z., & Jiang, H. Ecologization: an inevitable choice of Chinese modern urban sustainable development. In Advanced Materials Research. 2012. Vol. 524. Р. 3573–3577. Trans Tech Publications Ltd. URL: https://www.scientific.net/AMR.524-527.3573 (дата звернення: 25.12.2021)

Semenyuk E.P. Role of informatics in the ecologization of society. Scientific and Technical Information Processing. 2012, Vol. 39, №1. Р. 1–12. DOI: https://doi.org/10.3103/S0147688212010029 (дата звернення: 11.12.2021)

Дубодєлова А.В. Організаційно-економічні механізми екологізації виробництва на вітчизняних підприємствах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 698. С. 156–162.

Гобела В.В. Економіко-безпекова екологізація: теорія і практика : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2021. 244 с.

Зайченко К.С., Діма Н.І. Економічна безпека підприємства: сутність та роль. Ефективна економіка. 2021. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8900 (дата звернення: 15.12.2021).

Марушевський Г., Хікман Даг. «Зелений» бізнес для малих і середніх підприємств : посібник. Проект «Партнерство для розвитку міст», 2017. URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/SME-Guide-web.pdf (дата звернення: 19.12.2021).

Балюк С., Клаунінг Н., Четвертухіна Л., та Коваль-Гончар М. Екологічні тренди в Україні: погляд громадян. Звіт за результатами соціологічного дослідження. Київ : Фонд ім. Фрідріха Еберта, 2021. URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/17805.pdf (дата звернення: 15.12.2021).

Куць Н. Екологічна свідомість українців & довкілля. Аналітичний документ. 2020. URL: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/ekosvidomist.pdf (дата звернення: 21.12.2021).

Прокопенко О.В. Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності : монографія. Суми : Вид-во СумДУ, 2010. 395 с.

Chumak, L.F. (2016). Perspektyvy vprovadzhennia kontseptsii bioekonomiky ta yii vplyv na rozvytok mashynobudivnykh pidpryiemstv [Prospects for the implementation of bioeconomy concepts and its impact on the development of machine-building enterprises]. In V.V. Prokhorov (Eds.), Stiikyi rozvytok v umovakh sotsialno-oriientovanoi ekonomiky (p. 89–97). Kharkiv: Smuhasta typohrafiia. (in Ukrainian)

Espinosa, L. (2013). Towards an Eco-Anthropology of the Common. Some Connections between Biology, Society, Ecology and History. Argos, Vol. 30(58), 107–144. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/279038352_Towards_an_Eco-Anthropology_of_the_Common_Some_Connections_between_Biology_Society_Ecology_and_History

Varlamova, S.I., Varlamova, I.S. (2016). Ekolohizatsiia promyslovosti v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Ecologization of industry in Ukraine: problems and prospects]. Efektyvna ekonomika, 1. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_1_44 (in Ukrainian)

Yin, J., Zheng, X., & Fang, S. (2018). The Dynamic Analysis of Tourism Industrial Ecologization in Mainland China: Its Status and Evolution. J Tourism Res Hospitality (Vol. 7 Issue 2). Retrieved from: https://www.scitechnol.com/peer-review/the-dynamic-analysis-of-tourism-industrial-ecologization-in-mainland-china-its-status-and-evolution-TYSK.php?article_id=7723

Pustovit, N., Kolonkova, O., Prutsakova, O., Tarasiuk, H., Solobai, Yu. (2016). Ekolohizatsiia osvitnoho prostoru suchasnoi zahalnoosvitnoi shkoly [Ecologization of the educational space of a modern secondary school]. Kharkiv: «Drukarnia Madryd». (in Ukrainian)

Melnyk, L.H. (2006). Ekolohichna ekonomika [Ecological economy] (3d ed.). Sumy: VTD «Universytetska knyha». (in Ukrainian)

Fang, S. R., Yao, H., Zhao, L., You, Z., & Jiang, H. (2012). Ecologization: an inevitable choice of Chinese modern urban sustainable development. In Advanced Materials Research (Vol. 524, pp. 3573-3577). Trans Tech Publications Ltd. Retrieved from: https://www.scientific.net/AMR.524-527.3573

Semenyuk, E.P. (2012). Role of informatics in the ecologization of society. Scientific and Technical Information Processing, 39(1), 1–12. DOI: https://doi.org/10.3103/S0147688212010029

Dubodielova, A.V., Yurynets, O.V., Fedoriv, M.M. (2011). Orhanizatsiino-ekonomichni mekhanizmy ekolohizatsii vyrobnytstva na vitchyznianykh pidpryiemstvakh Organizational and economic mechanisms of greening production at domestic enterprises]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 698, 156–162.

Hobela, V.V. (2021). Ekonomiko-bezpekova ekolohizatsiia: teoriia i praktyka [Economic and security greening: theory and practice]. Lviv: LvDUVS, (in Ukrainian)

Zaichenko K.S., Dima N.I. (2021). Economic security of the enterprise: essence and role. Efficient economy, 5. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8900 (in Ukrainian)

Marushevskyi H., Khikman Dah. (2017). «Zelenyi» biznes dlia malykh i serednikh pidpryiemstv ["Green" business for small and medium enterprises]. Retrieved from: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/SME-Guide-web.pdf (in Ukrainian)

Baliuk, S., Klauninh N., Chetvertukhina L., & Koval-Honchar M. (2021). Ekolohichni trendy v Ukraini: pohliad hromadian. Zvit za rezultatamy sotsiolohichnoho doslidzhennia [Environmental trends in Ukraine: the view of citizens. Report on the results of sociological research]. Retrieved from: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/17805.pdf (in Ukrainian)

Kuts, N. (2020). Ekolohichna svidomist ukraintsiv & dovkillia [Ecological consciousness of Ukrainians & environment]. Retrieved from: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/ekosvidomist.pdf (in Ukrainian)

Prokopenko, O.V. (2010). Sotsialno-ekonomichna motyvatsiia ekolohizatsii innovatsiinoi diialnosti [Socio-economic motivation of greening of innovative activities]. Sumy: Vyd-vo SumDU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 157
Завантажень PDF: 281
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Зайченко, К., & Болховська, А. (2021). ЕКОЛОГІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЙОГО БЕЗПЕКИ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-25
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ