ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Ключові слова: соціальний захист населення, соціальна політика держави, соціальні стандарти, соціальні гарантії, доходи населення, соціальні реформи

Анотація

У статті з’ясовано роль і розкрито сутність державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій в Україні. Встановлено введення і використання нових соціальних стандартів та гарантій для вразливих верств населення. Визначено проблематику соціального захисту в період реформування соціальної політики держави. Надано оцінку впливу управлінських заходів у забезпеченні соціальних стандартів. З’ясовано значення базового державного соціального стандарту, котрим є прожитковий мінімум, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти. Наведено та досліджено дані щодо розмірів соціальних виплат, які надаються відповідно до законодавства України про державну соціальну допомогу. Обґрунтовано доцільність запровадження соціальних програм для підвищення соціальних виплат вразливим верствам населення. Запропоновано шляхи удосконалення державних соціальних стандартів щодо їх дієвості.

Посилання

Бюджетна декларація на 2022 – 2024 роки. URL: https://buhgalter.com.ua/upload/news/2021/6/budgetna_deklaracija_2022_2024.pdf

Державний класифікатор соціальних стандартів та нормативів: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.2002. № 293. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0293203-02#Text

Державні соціальні та гарантії у 2020–2021 році. Міністерство соціальної політики України. 2021. URL: https://www.msp.gov.ua/content/socialni-standarti.html?PrintVersion

Ємельяненко Л. М., Москвіна В. І. Формування концептуальної моделі трансфертної політики в соціальній сфері України. Інноваційна економіка. 2019. № 3-4 (79). С. 34–40.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2021. № 16. ст. 144. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям» від 01.06.2000 р. № 1768-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1768-14

Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії». Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2000. № 48. ст. 409. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text

Закон України «Про прожитковий мінімум». Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999. № 38. ст.348. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14#Text

Закон України «Про соціальні послуги». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2019. № 18, ст. 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text

Лібанова Е. М. Соціальні проблеми модернізації української економіки Демографія та соціальна економіка. 2012. № 1 (17). С. 5–22.

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Стратегічного плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 2021 бюджетний рік і два бюджетні періоди, що настають за плановим (2022–2023 роки)» від 26.01.2021. № 30. URL: https://www.msp.gov.ua/documents/5959.html?PrintVersion

Попов О. Стандарт. Економ. енцикл. У 3 т. Т. 3 / редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. Київ : Академія, 2002. С. 463.

Приходченко Л.Л. Концепції та моделі ефективності: перспективи розвитку. Актуальні проблеми державного управління. 2009. Вип. 3 (38). С. 95–98.

Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003. № 1078. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1078-2003-п#Text

Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30.09.2019. №722. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text

Byudjetna deklaracіya na 2022 – 2024 roki [Budget declaration for 2022-2024]. Retrieved from: https://buhgalter.com.ua/upload/news/2021/6/budgetna_deklaracija_2022_2024.pdf

Derjavnii klasifіkator socіalnih standartіv ta normativіv: nakaz Mіnіsterstva pracі ta socіalnoї polіtiki Ukraini vіd 17.06.2002. № 293 [State Classifier of Social Standards and Norms: Mandate of the Ministry of Practice and Social Policy of Ukraine dated 17.06.2002. No. 293]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua

Derjavnі socіalnі ta garantіi u 2020–2021 rocі. Mіnіsterstvo socіalnoi polіtiki Ukraini 2021 [State Social and Social Warranties for 2020–2021 rots. Ministry of Social Policy of Ukraine 2021]. Retrieved from: https://www.msp.gov.ua/content/socialni_standarti.htmlPrintVersion

Єmelyanenko L.M. Moskvіna V.І. (2019) Formuvannya konceptualnoї modelі transfertnoї polіtiki v socіalnіi sferі Ukraini [Formation of the conceptual model of transfer policy in the social sphere of Ukraine]. Іnnovacіina економіка – Innovation Economy, 3–4 (79), 34–40. (in Ukrainian)

Zakon Ukraini «Pro Derjavnii byudjet Ukraini na 2021 rіk» [Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2021 rik"]. Vіdomostі Verhovnoi Radi Ukraini – Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2021, 16. st. 144. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082_20#Text

Zakon Ukraini «Pro derjavnu socіalnu dopomogu malozabezpechenim sіmyam» vіd 01.06.2000r. № 1768_III [Law of Ukraine "On State Social Assistance to Low-Income Families" of June 1, 2000. № 1768-III]. Retrieved from: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1768_14

Zakon Ukraini «Pro derjavnі socіalnі standarti ta derjavnі socіalnі garantіi» [Law of Ukraine "On State Social Standards and State Social Guarantees"]. Vіdomostі Verhovnoї Radi Ukraїni – Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2000, 48, st. 409. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017_14#Text

Zakon Ukraїni «Pro projitkovii mіnіmum» [Law of Ukraine "On subsistence level"]. Vіdomostі Verhovnoi Radi Ukraini – Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1999. № 38. st. 348. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966_14#Text

Zakon Ukraini «Pro socіalnі poslugi» [Law of Ukraine "On Social Services"]. Vіdomostі Verhovnoi Radi – Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2019. № 18 st. 73. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671_19#Text

Lіbanova E.M. (2012) Socіalnі problemi modernіzacіi ukrainskoi ekonomіki [Social problems of modernization of the Ukrainian economy]. Demografіya ta socіalna економіка – Demography and social economy, 1 (17), 5–22.

Nakaz Mіnіsterstva socіalnoi polіtiki Ukraini «Pro zatverdjennya Strategіchnogo planu dіyalnostі Mіnіsterstva socіalnoї polіtiki Ukraїni na 2021 byudjetnii rіk і dva byudjetnі perіodi scho nastayut za planovim 2022–2023 roki» vіd 26.01.2021. № 30 [Order of the Ministry of Social Policy of Ukraine "On approval of the Strategic Plan of the Ministry of Social Policy of Ukraine for the 2021 budget year and two budget periods following the planned (2022-2023)" from 26.01.2021. № 30]. Retrieved from: https://www.msp.gov.ua/documents/5959.htmlP

Popov O. (2002) Standart [Standart]. Ekonom. Encikl. – Economic Encyclopedia / redkol. S.V. Mochernii vіdp. red., [ta іn.]. Kyiv: Akademіya, vol. 3, pp. 463.

Prihodchenko L.L. (2009) Koncepcіi ta modelі efektivnostі perspektivi rozvitku [Concepts and models of efficiency: prospects for development.]. Aktualnі problemi derjavnogo upravlіnnya – Current issues of public administration, 3 (38), 95–98.

Pro zatverdjennya Poryadku provedennya іndeksacіi groshovih dohodіv naselennya. Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraini vіd 17.07.2003. № 1078 [On approval of the Procedure for indexation of monetary income of the population. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 17, 2003]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1078_2003_p#Text

Ukaz Prezidenta Ukraїni «Pro Cіlі stalogo rozvitku Ukraїni na perіod do 2030 roku» vіd 30.09.2019. №722 [Decree of the President of Ukraine "On the Goals of Sustainable Development of Ukraine until 2030" from 30.09.2019]. Retrieved from: hhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text

Переглядів статті: 998
Завантажень PDF: 1041
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Смирнова, І., Сімакова, О., & Карлаш, Ю. (2021). ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-15
Розділ
ЕКОНОМІКА