КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНКЛЮЗИВНОСТІ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ключові слова: промисловість, переробна промисловість, інклюзія, інклюзивний розвиток, інклюзивний аналіз, тіньова економіка, соціально-економічний розвиток

Анотація

В статті визначено, що вивчаючи фактори, які впливають на інклюзивний економічний розвиток, слід приділити значну увагу визначенню того, до яких типів економічних та політичних інститутів можна віднести країну (комплексні чи видобувні), що, в свою чергу, впливає на напрямок розвитку країни. Однак характеристики політичної системи та економічної системи однакові, оскільки вони тісно пов’язані. Слід звернути увагу на характеристики політичної системи (ефективність уряду, ступінь корупції тощо), відносну стабільність якісних показників та відтворюваність у динаміці. Наявність сильних інклюзивних інституцій, за визначенням, призводить до більш швидкого економічного розвитку в довгостроковій перспективі, тоді як експлуататорські інститути економіки не можуть досягти довгострокового розвитку, який відбувається лише в короткостроковій перспективі та припиняє своє існування. Одним із напрямків аналізу є дослідження вдосконалення економічних та політичних інститутів завдяки впровадженню більш ефективних виробничих організацій, освіті, урбанізації та накопиченню людського та соціального капіталу, що економічно дозволяє успіху проектів модернізації. Розвинуті країни. У цьому контексті варто звернути увагу на те, що інституційні реформи мають велику ймовірність провалу через формування привілейованого класу, який отримує значну ренту в країнах перехідного періоду. Одним із можливих способів визначення схильності економіки до інклюзивного чи видобувного розвитку, а отже, якості чи слабкості інститутів, є аналіз статистичних даних за пріоритетними спеціальностями, за якими здобувають освіту у закладах вищої освіти. Посилення нерівності, безперервне технологічне вдосконалення та складність виробництва мають інші негативні та відчутні соціальні наслідки. У міру прогресу технологій та скорочення тривалості життя переоцінка тривалості життя та цінностей людей стоїть на передовій у сфері освіти, роботи та пошуку роботи, тоді як традиційні сімейні цінності, такі як створення сім’ї, народження дітей та батьківство відсунуто. Прямим наслідком цього є зниження народжуваності та відповідні демографічні проблеми у розвинених країнах, пов'язані зі "старінням" населення та необхідністю залучення та адаптації до іммігрантів різних культур та способів мислення. Інший аспект впливу технологій на суспільство полягає в тому, що всі члени швидко адаптуються до динамічних технологічних змін і «наздоганяють» технології (навчання протягом усього життя, перепідготовка, професії та заняття, місце проживання, соціальний статус тощо).

Посилання

Кожина А. В. Інклюзивний місцевий розвиток: сутність, проблематика та теоретико-концептуальні засади. Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. Multi-authored monograph. State University of Jan Kochanowski, Poland: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. Pp. 335–350.

Сіденко В. Р. Структурні трансформації у світовій економіці: виклики для України : аналітична доповідь. Київ : Заповіт, 2017. 182 с.

Залознова Ю. Економічні та соціальні проблеми розвитку промисловості : монографія. Київ : Ін-т екон. промисловості НАН України, 2017. 288 с.

Кіндзерський Ю. Деіндустріалізація та її детермінанти у світі та в Україні. Економіка України. 2017. № 11. С. 48–72.

Харазішвілі Ю.М. Тіньова економіка України як резерв її модернізації : матеріали Міжвідомчої науково-практичної конференції «Тіньова економіка України як резерв її модернізації». URL: http://iep.com.ua/publ/zakhodi/konferenciji/mizhvidomcha_naukovo_praktichna_konferencija_tinova_ekonomika_svitovi_tendenciji_ta_ukrajinski_realiji/19-1-0-55

Приварнікова І., Степанюк К. Тіньова економіка: причини, обсяги та шляхи їх зменшення. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/ep/2010_2

Базилюк А.В., Жулин О.В. Інклюзивне зростання як основа економічного розвитку. Економіка та управління на транспорті. 2015. Вип. 1. С. 19–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2015_1_5

Бобух І.М., Щегель С.М. Стратегічні орієнтири економічного зростання України: інклюзивність як ключовий пріоритет. Вісник Національної академії наук України. 2018. № 7. С. 55–70.

Kozhyna A.V. (2019) Inkliuzyvnyi mistsevyi rozvytok: sutnist, problematyka ta teoretyko-kontseptualni zasady [Inclusive local development: essence, issues and theoretical and conceptual principles]. Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. Multi-authored monograph. State University of Jan Kochanowski, Poland: Publishing House “Baltija Publishing”, Pp. 335–350. (in Ukrainian)

Sidenko V.R. (2017) Strukturni transformatsii u svitovii ekonomitsi: vyklyky dlia Ukrainy : analitychna dopovid. [Structural Transformations in the World Economy: Challenges for Ukraine: An Analytical Report]. Kyiv: Zapovit. (in Ukrainian)

Zaloznova Yu. (2017) Ekonomichni ta sotsialni problemy rozvytku promyslovosti [Economic and social problems of industrial development]. Kyiv: Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy. (in Ukrainian)

Kindzerskyi Yu. (2017) Deindustrializatsiia ta yii determinanty u sviti ta v Ukraini [Deindustrialization and its determinants in the world and in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy, 11, 48–72. (in Ukrainian)

Kharazishvili Yu.M. (2019) Tinova ekonomika Ukrainy yak rezerv yii modernizatsii [Ukraine's shadow economy as a reserve for its modernization]. materialy Mizhvidomchoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Tinova ekonomika Ukrainy yak rezerv yii modernizatsii». Retrieved from: http://iep.com.ua/publ/zakhodi/konferenciji/mizhvidomcha_naukovo_praktichna_konferencija_tinova_ekonomika_svitovi_tendenciji_ta_ukrajinski_realiji/19-1-0-55 (in Ukrainian)

Pryvarnikova I., Stepaniuk K. (2010) Tinova ekonomika: prychyny, obsiahy ta shliakhy yikh zmenshennia [Shadow economy: causes, volumes and ways to reduce them]. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/ep/2010_2 (in Ukrainian)

Bazyliuk A.V., Zhulyn O.V. (2015) Inkliuzyvne zrostannia yak osnova ekonomichnoho rozvytku [Inclusive growth as a basis for economic development]. Ekonomika ta upravlinnia na transporti, 1, 19–29. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2015_1_5. (in Ukrainian)

Bobukh I.M., Shchehel S.M. (2018) Stratehichni oriientyry ekonomichnoho zrostannia Ukrainy: inkliuzyvnist yak kliuchovyi priorytet [Strategic guidelines for Ukraine's economic growth: inclusiveness as a key priority]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 7, 55–70. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 170
Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Харченко, Ю. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНКЛЮЗИВНОСТІ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-92
Розділ
ЕКОНОМІКА