ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ

Ключові слова: інвестиційна привабливість, капіталовкладення, аграрні підприємства, фінансовий стан, ефективність

Анотація

У статті визначено актуальність проблеми інвестиційної привабливості, проаналізовано теоретичні підходи до її розгляду. Особливу увагу приділена поширеним у практиці інвесторів підходам до визначення рівня інвестиційної привабливості країни, регіону, галузі, підприємства. Здійснено оцінку інвестиційної привабливості підприємств аграрної сфери економіки, зокрема підприємств, які спеціалізуються на виробництві продукції галузі рослинництва та які виробляють одночасно і продукцію рослинництва, і продукцію тваринництва. Результати дослідження свідчать, що на сучасному етапі розвитку аграрної сфери економіки України вищою є інвестиційна привабливість підприємств, які спеціалізуються на виробництві продукції рослинницької галузі, що створює проблему формування механізму підтримки розвитку тваринництва в них із боку держави, регіонів, органів місцевого самоврядування для підвищення рівня інвестиційної привабливості таких підприємств.

Посилання

A Global Foreign Direct Investment Country Attractiveness Index. URL: http://www.fdiattractiveness.com/

About Moody’s Analitics. URL: https://www.moodysanalytics.com/

BDO International Business Compass (IBC). URL: https://eba.com.ua/ukrayina-pidvyshhyla-svoyi-pozytsiyi-u-rejtyngu-investytsijnoyi-pryvablyvosti-v-2018-rotsi/.

Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/europe.

Financial Times. URL: https://www.ft.com/todaysnewspaper.

Fitch Ratings. URL: https://www.fitchratings.com/

Investment attractiveness index of Ukraine improved in H1 2021 – Ministry of Economy. URL: https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3279625-investment-attractiveness-index-of-ukraine-improved-in-h1-2021-ministry-of-economy.html

Les Echos. URL: https://www.lesechos.fr./

S&P Global Ratings. URL: https://www.spglobal.com/ratings/en/

The Wall Street Journal. URL: https://www.wsj.com/

UNCTAD. World Investment Report. URL: https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент : учеб. пособие. Киев : Ника-Центр: Эльга-Н, 2001. 448 с.

В Україні зросли інвестиції в окремі агропродовольчі сектори економіки. URL: https://agropolit.com/news/21700-v-ukrayini-zrosli-investitsiyi-v-okremi-agroprodovolchi-sektori-ekonomiki

Вірянська О.В. Оінка інвестиційної привабливості. URL: https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/5/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%202018/30-).pdf

Донцов С.С. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства через аналіз надійності його цінних паперів. Фінансовий менеджмент. 2003. № 3. С. 78–84.

Задорожна Я.Є., Дядечко Л.П. Підвищення інвестиційної привабливості підприємництва як напрямок залучення інвестиційних ресурсів. Інвестиції: практика та досвід. 2007. № 2. С. 32–35.

Іванов С.В. Оцінка інвестиційного потенціалу регіону. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. 2004. Т. 21. № 191. С. 100–103.

Капітальні інвестиції у сільське господарство у 2020 році складуть близько 36 млрд грн. URL: https://agropolit.com/news/18935-kapitalni-investitsiyi-u-silske-gospodarstvo-u-2020-rotsi-skladut-blizko-36-mlrd-grn.

Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. Москва : Олимп-Бизнес, 2016. 320 с.

Козяр Н.О. Методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019. № 16. С. 67–76.

Крейніна М.Н. Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості акціонерних товариств у виробництві, будівництві та торгівлі 1994. 256 с.

Кундеус О.М. Роль інвестиційної привабливості економіки України в залученні інвестицій. Інноваційна економіка. 2008. № 1. С. 11–15. URL: http://www.in.gov.ua/

Варченко О.М., Липкань О.В. Методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2016. № 3–4. С. 29–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2016_3-4_6.

НААН: Потреба сільського господарства в інвестиціях – принаймні 75 млрд грн на рік. URL: http://naas.gov.ua/slide/naan-potreba-s-lskogo-gospodarstva-v-nvestits-yakh-prinaymn-75-mlrd-grn-na-r-k/

Ткаченко О.М. Оцінка інвестиційної привабливості України крізь призму міжнародних рейтингів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 15–21. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2018/5.pdf

Ткачук І.І., Спіцина Ю.Г. Сутніть поняття «інвестиційна привабливість підприємства». Економіка та управління підприємствами. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 5(67). С. 124–129.

У 2021 році в АПК очікується інвестиційний сплеск. URL: https://agrotimes.ua/agromarket/u-2021-roczi-v-apk-ochikuyetsya-investyczijnyj-splesk/

Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж. В. Инвестиции : учебник. Москва : ИНФРА-М, 2001. 1035 с.

A Global Foreign Direct Investment Country Attractiveness Index. Available at: http://www.fdiattractiveness.com/

About Moody’s Analitics. Available at: https://www.moodysanalytics.com/

BDO International Business Compass (IBC). Available at: https://eba.com.ua/ukrayina-pidvyshhyla-svoyi-pozytsiyi-u-rejtyngu-investytsijnoyi-pryvablyvosti-v-2018-rotsi/.

Bloomberg. Available at: https://www.bloomberg.com/europe

Financial Times. Available at: https://www.ft.com/todaysnewspaper

Fitch Ratings. Available at: https://www.fitchratings.com/

Investment attractiveness index of Ukraine improved in H1 2021 – Ministry of Economy. Available at: https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3279625-investment-attractiveness-index-of-ukraine-improved-in-h1-2021-ministry-of-economy.html

Les Echos. Available at: https://www.lesechos.fr./

S&P Global Ratings. Available at: https://www.spglobal.com/ratings/en/

The Wall Street Journal. Available at: https://www.wsj.com/

UNCTAD. World Investment Report. Available at: https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report.

Blank I.A. (2001). Investitsionnyiy menedzhment: ucheb. posobie. Kiev: Nika-Tsentr: Elga-N. 448 p. (in Russian)

V Ukrayini zrosli investitsiyi v okremI agroprodovolchi sektori ekonomiki. Available at: https://agropolit.com/news/21700-v-ukrayini-zrosli-investitsiyi-v-okremi-agroprodovolchi-sektori-ekonomiki (in Ukrainian)

Viryanska O.V. Otsinka investitsiynoyi privablivosti. Available at: https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/5/Tezi 2018/30-).pdf. (in Ukrainian)

Dontsov S.S. (2003). Otsinka investitsiynoyi privablivosti pidpriemstva cherez analiz nadiynosti yogo tsinnih paperiv. Finansoviy menedzhment. Vol. 3. PP. 78–84. (in Ukrainian)

Zadorozhna Ya.E., Dyadechko L.P. (2007). Pidvischennya investitsiynoyi privablivosti pidpriemnitstva yak napryamok zaluchennya investitsiynih resursiv. Investitsiyi: praktika ta dosvid. Vol. 2. PP. 32–35. (in Ukrainian)

Ivanov S.V. (2004). Otsinka investitsiynogo potentsialu regionu. Ekonomika: problemi teoriyi ta praktiki: zb. nauk. pr. Vol. 21(191). PP. 100–103. (in Ukrainian)

Kapitalni investitsiyi u silske gospodarstvo u 2020 rotsi skladut blizko 36 mlrd grn. Available at: https://agropolit.com/news/18935-kapitalni-investitsiyi-u-silske-gospodarstvo-u-2020-rotsi-skladut-blizko-36-mlrd-grn. (in Ukrainian)

Kaplan R., Norton D. (2016). Sbalansirovannaya sistema pokazateley. Ot strategii k deystviyu. Moskva: Olimp-Biznes, 320 p. (in Ukrainian)

Kozyar N.O. (2019). Metodichni pidhodi do otsinki investitsiynoyi diyalnosti silskogospodarskih pidpriemstv. Agrosvit. Vol. 16. PP. 67–76. (in Ukrainian)

Kreynina M.N. (1994). Analiz finansovogo stanu ta investitsiynoyi privablivosti aktsionernih tovaristv u virobnitstvi, budivnitstvi ta torgivli. 256 p. (in Ukrainian)

Kundeus O.M. (2008). Rol investitsiynoyi privablivosti ekonomiki Ukrayini v zaluchenni Investitsiy. Innovatsiyna ekonomika. Vol. 1. PP. 11–15. Available at: http://www.in.gov.ua/(in Ukrainian)

Varchenko O.M., Lipkan O.V. (2016). Metodichni pidhodi do otsinki investitsiynoyi diyalnosti silskogospodarskih pidpriemstv. Innovatsiyna ekonomika. Vol. 3–4. PP. 29–38. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2016_3-4_6. (in Ukrainian)

NAAN: Potreba silskogo gospodarstva v investitsiyah – prinaymni 75 mlrd grn na rik. URL: http://naas.gov.ua/slide/naan-potreba-s-lskogo-gospodarstva-v-nvestits-yakh-prinaymn-75-mlrd-grn-na-r-k/( in Ukrainian)

Tkachenko O.M. (2018). Otsinka investitsiynoyi privablivosti Ukrayini kriz prizmu mizhnarodnih reytingiv. Investitsiyi: praktika ta dosvid. Vol. 11. PP. 15–21. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2018/5.pdf (in Ukrainian)

Tkachuk I.I., Spitsina Yu.G. (2018). Sutnit ponyattya «Investitsiyna privablivist pidpriemstva». Ekonomika ta upravlinnya pidpriemstvami. Problemi sistemnogo pidhodu v ekonomitsi. Vol. 5(67). PP. 124–129. (in Ukrainian)

U 2021 rotsi v APK ochikuetsya investitsiyniy splesk. Available at: https://agrotimes.ua/agromarket/u-2021-roczi-v-apk-ochikuyetsya-investyczijnyj-splesk/ (in Ukrainian)

Sharp U.F., Aleksander G.Dzh., Beyli Dzh. V. (2001). Investitsii: uchebnik. Moskva: INFRA-M,1035 p. (in Russian)

Переглядів статті: 178
Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Шиян, Н. (2021). ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-9
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ