УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ СЕРЕДНЬОГО МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

Ключові слова: комунікативна компетенція, медична сестра, управління, безперервне навчання, охорона здоров’я

Анотація

У статті розглядається комунікативна компетенція середнього медичного персоналу як ключова в структурі професійності медичної сестри. Показано зв'язок та вплив цієї компетенції на іншими. Описані етапи процесу формування та доказана необхідність постійного удосконалення. Аналізується вплив знань, умінь та навичок професійної комунікації на підвищення якості медичного обслуговування. Автор приходить до висновку о необхідності комунікативній підготовки медичних сестер з урахуванням місця роботи – клінічного профілю відділення лікарні, а також автор доводить про необхідність оцінювання сформованої компетенції при прийомі на роботу молодого спеціаліста без професійного стажу. Окремо автор описує етапи управління процесом формування компетенції та зазначає функції управління на кожному етапі.

Посилання

Salmon P., Mendick N., Young B. Integrative qualitative communication analysis of consultation and patient and practitioners’ perspectives: towards a theory of authentic caring in clinical relationships. Patient Education and Counselling. 2011; Vol. 82, № 3: P. 448–454.

Демянчук М.Р. Практика формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців медицини. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2016. Вип. 51. С. 129–137.

Зозуля А.І. Медико-соціальне обґрунтування якісно нової системи спеціалізованої допомоги хворим з судинною патологією головного мозку : дис. ... д. мед. н: 14.02.03. Київ, 2014. 40 с.

Горачук В.В. Медико-соціальне обґрунтування моделі системи управління якістю медичної допомоги : дис. ... д. мед. н: 14.02.03. Київ, 2015. 36 с.

Загородній С.М. Медико-соціальне обґрунтування системи збереження психічного здоров’я сільського населення : дис. … к. мед. н: 14.02.03. Київ, 2011. 24 с.

Золотарьова Ж.М. Обґрунтування моделі удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації медичного персоналу для надання паліативної допомоги : дис. … к. мед. н: 14.02.03. Івано-Франківськ, 2015. 26 с.

Яворський А.М. Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої пацієнтоорієнтованої системи управління якістю медичного обслуговування (на прикладі стаціонарної хірургічної допомоги) : дис. … к. мед. н: 14.02.03. Київ, 2014. 23 c.

Мединська А.В., Коноваленко С.О. Професійність медичної сестри у спілкуванні з пацієнтами. Медсестринство. 2016. № 3. С. 7–13.

Hromtseva D.K., Krupskyi O.P. Professional culture and security: an innovative approach to implementing a medical facility. European Journal of Management Issues. 2015. №. 5. Р. 15–23.

Самборська Н.М. Формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «медсестринство» у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. … к. пед. н: 13.00.04. Житомир. 2018. 22 с.

Stryukov V., Hromtseva O. Analysis of key competences in vocational education. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security». 2019. №9(5). P. 94. doi: https://doi.org/10.33445/sds.2019.9.5.6

Знаменська М.А., Слабкий Г.О., Знаменська Т.К. Комунікації в охороні здоров’я. монографія. Київ, 2019. 194 с.

Сидоренко О. Інформаційні ресурси як об’єкт інформаційних правовідносин. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 4. С. 173– 182.

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 16.12.2020).

Мединська А.В., Коноваленко С.О. Професійність медичної сестри у спілкуванні з пацієнтами. Медсестринство. 2016. № 3. С. 7–13.

Литвинова А.Е. Формування компетентності медичних сестер. Медсестринство. 2017. № 4. С. 16–18.

Hais D.G. How many levels should a grammar recognize? .Language and discourse: Rest and Protest. - Amsterdam, Philadelphia. 2006. P. 12.

Кадрові ресурси системи охорони здоров’я в Україні. Ситуаційний аналіз. Проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» / наук. ред. Ю. Середа Київ, 2019. 133 с.

Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я: Постанова КМ України від 28 березня 2018 р. № 302. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.12.2020).

Salmon P., Mendick N., & Young B.(2011) Integrative qualitative communication analysis of consultation and patient and practitioners perspectives: towards a theory of authentic caring in clinical relationships. Patient Education Counselling. Vol. 82, no 3: pp 448–454.

Demianchuk M.R. (2016) Praktyka formuvannia kultury profesiinoho spilkuvannia maibutnikh fakhivtsiv medytsyny [The practice of forming a culture of professional communication of future medical professionals]. Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools, vol. 51, pp. 129–137.

Zozulia A.I. (2014) Medyko-sotsialne obgruntuvannia yakisno novoi systemy spetsializovanoi dopomohy khvorym z sudynnoiu patolohiieiu holovnoho mozku [Medical-social substantiation of a qualitatively new system of specialized care for patients with vascular pathology of the brain] (Doctor’s Thesis), Kyiv: Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education.

Horachuk V.V. (2015) Medyko-sotsialne obgruntuvannia modeli systemy upravlinnia yakistiu medychnoi dopomohy [Medical-social substantiation of the model of health care quality management system] (PhD Thesis), Kyiv: Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education.

Zahorodnii S.M. (2011) Medyko-sotsialne obgruntuvannia systemy zberezhennia psykhichnoho zdorovia silskoho naselennia [Medical-social substantiation of the system of mental health of the rural population] (PhD Thesis), Kyiv: Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education.

Zolotarova Zh.M. (2015) Obgruntuvannia modeli udoskonalennia pidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii medychnoho personalu dlia nadannia paliatyvnoi dopomohy [Substantiation of model of medical personnel’s advanced training improvement for palliative care] (PhD Thesis) Ivano Frankivsk: Ivano Frankivsk National Medical University.

Yavorskyi A.M. (2014) Medyko-sotsialne obgruntuvannia udoskonalenoi patsiientooriientovanoi systemy upravlinnia yakistiu medychnoho obsluhovuvannia (na prykladi statsionarnoi khirurhichnoi dopomohy) [Medical-social substantiation of the improved patient-oriented system of quality management of medical care (on the example of inpatient surgical care)] (PhD Thesis), Kyiv: Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education.

Medynska A.V., Konovalenko S.O. (2016) Profesiinist medychnoi sestry u spilkuvanni z patsiientamy [Professionalism of the nurse in communication with patients]. Nursing, no. 3, pp. 7–13.

Hromtseva D.K., Krupskyi O.P. Professional culture and security: an innovative approach to implementing a medical facility. European Journal of Management Issues, no. 5, pp. 15–23.

Samborska N.M. (2018) Formuvannia sotsialno-komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv zi spetsialnosti «medsestrynstvo» u protsesi vyvchennia humanitarnykh dystsyplin [Formation of social and communicative competence of future specialists in the specialty "nursing" in the process of studying the humanities] (PhD Thesis), Zhytomyr: Zhytomyr Ivan Franko State University

Stryukov V., Hromtseva O. (2019). Analysis of key competences in vocational education. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security, no. 9(5), p. 94. doi: https://doi.org/10.33445/sds.2019.9.5.6

Znamenska M.A., Slabkyi H.O., & Znamenska T.K. (2019) Komunikatsii v okhoroni zdorovia [Health communications]. Monographs. Kyiv, p. 194.

Sydorenko O. (2018) Informatsiini resursy yak obiekt informatsiinykh pravovidnosyn [Information resources as an object of information relations]. Entrepreneurship, economy and law, no 4, pp. 173–182.

Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy vid 2 zhovtnia 1992 roku # 2657-XII / Verkhovna Rada Ukrainy [Based on: Law of Ukraine of October 2, 1992 № 2657-XII / Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Medynska, A. V., & Konovalenko S. O (2016) Profesiinist medychnoi sestry u spilkuvanni z patsiientamy [The professionalism of the nurse in communicating with patients]. Nursing, no 3, pp. 7–13.

Lytvynova A.E. (2017) Formuvannia kompetentnosti medychnykh sester [Formation of nurses’ competence] Nursing, no 4, pp. 16–18.

Hais D.G. (2006) How many levels should a grammar recognize? Language and discourse: Rest and Protest. Amsterdam, Philadelphia, р. 12.

Sereda Yu. (Ed) (2019) Kadrovi resursy systemy okhorony zdorovia v Ukraini. Sytuatsiinyi analiz [Human resources of the health care system in Ukraine. Situational analysis]. Kyiv: USAID Health Care Reform Support Project. (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu bezperervnoho profesiinoho rozvytku fakhivtsiv u sferi okhorony zdorovia: Postanova KM Ukrainy vid 28 bereznia 2018 r. №302 [On approval of the Regulations on the system of continuous professional development of specialists in the field of health care: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2018-%D0%BF#Text

Переглядів статті: 318
Завантажень PDF: 312
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Стрюков, В. (2020). УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ СЕРЕДНЬОГО МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-58
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ