РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: бізнес-процес, реінжиніринг, ерепроектування процесу, оптимізація

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням вивченню цілей та завдань бізнес-процесів підприємства, що лежать в основі діяльності будь-якої організації та завдяки їм забезпечується реалізація тих видів діяльності підприємства, які пов'язані з виробництвом товарів та послуг. Проаналізовано трактування поняття бізнес-процес, систематизовано види та завдання бізнес-процесів. Розглянуто групування бізнес-процесів підприємства за ступенем впливу на створення цінності в окремому напрямку. Структурована послідовність дій, що виконується на кожному етапі життєвого циклу підприємства відповідно до видів діяльності. Досліджено етапність проведення реінжинірингу бізнес-процесів включаючи необхідний інструментарій проведення дослідження та впровадження результатів. Окреслено чинники успіху реінжинірингу бізнес-процесів.

Посилання

Андерсен Б. Бізнес процеси. Інструменти вдосконалення. Москва : РІА «Стандарти та якість», 2006. 126 с.

Денисенко Л.О., Шацька С.Є. Концептуальні засади класифікації бізнес-процесів, як основи формування бізнес-системи організації. Ефективна економіка. 2012. № 11. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1558

Ляшенко І.Ю. Управление крупным предприятием : монография. Киев : Либра, 2005. 384 с.

Ойхман Е.Г. Реинжиниринг бизнеса. Москва : Финансы и статистика, 1997. 336 с.

Портер М. Конкуренция. Москва : ИД «Вильямс», 2000. 496 с.

Харрингтон Д. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация. СПб. : АЗБУКА БМикро, 2002. 314 с.

Шемаєва Л.Г., Безгін К.С., Наумік К.Г., Ушкальов В.В. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві : монографія. Харків : ХНЕУ, 2009. 250 с.

Davenport Т.Н. Business Innovation, Reengineering Work through Information Technology. Boston: Harvard Business School Press, 1993. 364 p.

Deming W.Е. Quality, productivity, and competitive position. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 1982. 374 p.

Andersen B. (2006) Biznes protsesy. Instrumenty vdoskonalennia [Business processes. Improvement tools]. Moskva: RIA «Standarty ta yakist», 126 p. (in Russian)

Denysenko L., Shatska S. (2012) Kontseptualni zasady klasyfikatsii biznes-protsesiv, yak osnovy formuvannia biznes-systemy orhanizatsii [Conceptual bases of classification of business processes as bases of formation of business system of the organization]. Efektyvna ekonomika, no 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1558

Liashenko I. (2005) Upravlenye krupnum predpryiatyem [Large enterprise management]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv: Libra, 384 p. (in Ukrainian)

Oikhman E. (1997) Reynzhynyrynh byznesa [Business reengineering]. Moskva: Fynansu y statystyka, 336 p. (in Russian)

Porter M. (2000) Konkurentsyia [Competition]. Moskva: YD «Vyliams», 496 p. (in Russian)

Kharrynhton D. (2002) Optymyzatsyia byznes-protsessov: dokumentyrovanye, analyz, upravlenye, optymyzatsyia [Optimization of business processes: documentation, analysis, management, optimization]. SPb.: AZBUKA BMykro, 314 p. (in Russian)

Shemaieva L., Bezghin K., Naumik K., Ushkalov V. (2009) Upravlinnia yakistiu biznes-protsesiv na pidpryiemstvi [Quality management of business processes at the enterprise]. monohrafiya [a monograph]. Kharkiv: KhNEU, 250 p.

Davenport Т. (1993) Business Innovation, Reengineering Work through Information Technology. Boston: Harvard Business School Press, 364 p.

Deming W. (1982) Quality, productivity, and competitive position. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 374 p.

Переглядів статті: 244
Завантажень PDF: 282
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Коваленко, Н., & Манжула, В. (2021). РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-84
Розділ
ЕКОНОМІКА