ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНА ПІДСИСТЕМА КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: організаційна культура, культура, культура організації, людський капітал, менеджмент, управління персоналом

Анотація

У статті висвітлюється одна з проблем культури підприємства - її соціальна підсистема, організаційна культура. На основі теоретичного дослідження проаналізовано сутність понять «культура організації» і «організаційна культура», встановлено змістовне співвідношення між ними і зроблено їх розмежування. Посилено доказ, що культура організації являє собою матеріальний і духовний потенціал підприємства, а основою її розвитку є весь сукупний капітал підприємства. Особлива увага приділена організаційній культурі, як невід’ємному елементу культури організації, що відбиває духовно світоглядний стан, майстерність і мистецтво управління персоналом. Стверджується, що організаційна культура не лише унікальне управлінське, соціально-психологічне явище, а й дієвий інструмент для впровадження тактичних і стратегічних рішень, який здатний забезпечити конкурентостійкість та конкурентоздатність підприємства.

Посилання

Філософський енциклопедичний словник (2002). Шинкарук В.І. (гол.ред.) та ін.; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Київ : Абрис.

Асаул А.Н., Асаул М.А., Ерофеев П.Ю., Ерофеев М.П. (2006). Культура организации: проблемы формирования и управления. СПб.: Гуманистика.

Наконечна Н.В. (2016). Психологічні умови розвитку корпоративної культури вищого навчального закладу приватної форми власності. (Автореф. дис. канд. псих. наук). Київ. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/disertatsiji-avtoreferati-vidguki/nakonechna%20_2016-aref.pdf

Шетиловская Н.А. Культура организации как социально-психологический феномен (c. 72-75) URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/39605/1/shestilovskja.pdf

Гелрігел Д., Слокум-молодший Дж. В., Вудмен Р.В., Бренінг Н.С. (2001). Організаційна поведінка / пер. з англ. І. Тарасюк, М. Зарицька, Н. Гайдукевич. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи».

Соломандина Т.О. (2007). Организационная культура компании (2-е изд.). Москва : ИНФРА-М.

Смолкин А.М. (2012). Менеджмент: основы организации. Москва : ИНФРА-М.

Воронкова В.Г., Беліченко А.Г., Попов О.М., Рєзанова Н.О. (2006). Управління людськими ресурсами: філософські засади: навчальний посібник. Київ : ВД «Професіонал».

Спивак В.А. (2001). Корпоративная культура. СПб.: Питер.

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary] (2002). / Shynkaruk, V.I. (Ed.) In-t filosofii im. Skovorody, H.S. NAN Ukrainy. K.: Abrys [in Ukrainian].

Asaul, A.N., Asaul, M.A., Erofeev, P.Yu., Erofeev, M.P. (2006). Kultura organizacii: problemy formirovaniya i upravleniya [Organization culture: problems of formation and management]. SPb.: Gumanistika [in Russian].

Nakonechna, N.V. (2016) Psykholohichni umovy rozvytku korporatyvnoi kultury vyshchoho navchalnoho zakladu pryvatnoi formy vlasnosti [ Psychological conditions of the development of private educational institution corporate culture] Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. University. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/disertatsiji-avtoreferati-vidguki/nakonechna%20_2016-aref.pdf [in Ukrainian].

Shetilovskaya, N.A. Kultura organizacii kak socialno-psihologicheskij fenomen [Organization culture as a socio-psychological phenomenon] URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/39605/1/shestilovskja.pdf [in Russian].

Gelrigel, D., Slokum-molodshij, Dzh. V., Vudmen, R.V., Brening, N.S. (2001). Organizacijna povedinka [Organizational behavior] / per. z angl. I. Tarasyuk, M. Zaricka, N. Gajdukevich. – K.: Vid-vo Solomiyi Pavlichko «Osnovi» [in Ukrainian].

Solomandina, T.O. (2007) Organizacionnaya kultura kompanii [Organizational culture of the company] (2nd ed). M.: INFRA-M [in Russian].

Smolkin, A.M.(2012) Menedzhment: osnovy organizacii [Management: organization fundamentals] M.: INFRA-M [in Russian].

Voronkova, V.G., Belichenko, A.G., Popov, O.M., Ryezanova, N.O. (2006). Upravlinnya lyudskimi resursami: filosofski zasadi: navchalnij posibnik [Human resource management: philosophical principles]. K.: VD «Profesional» [in Ukrainian].

Spivak, V.A. (2001) Korporativnaya kultura [Corporate culture] SPb.: Piter [in Russian].

Переглядів статті: 78
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Семененко, О. (2020). ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНА ПІДСИСТЕМА КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-41
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ