СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІ: СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОКАЗНИКІВ СНР

Ключові слова: ефективність, соціальна ефективність, економічна ефективність, ВВП, оплата праці, кінцеві споживчі витрати

Анотація

Досягнення кращого результату при менших витратах є метою кожного підприємства. Метою даної статті є дослідження економічної та соціальної ефективності на макрорівні. Економічна ефективність надає поштовх зростанню соціальної ефективності, що призводить до покращення рівня життя населення країни. При вивченні ефективності на макрорівні показники системи національних рахунків є незамінними. Протягом 2013 – 2016 рр. питома вага оплати праці найманих працівників зменшилася на 13,3 п. п., після чого відновила зростання. Зазначені роки виявилися роками кризових явищ в економіці України. При дослідженні соціальної ефективності в Україні за 2015 – 2017 рр. відмічається більший вплив інтенсивного фактора, тоді як 2013 – 2015 рр. і 2017 – 2019 рр. виявилися періодами більшого впливу екстенсивного фактору. Це, у свою чергу, може свідчити про погіршення рівня життя населення.

Посилання

Завадський Й.С., Осовська Т.В., Юшкевич О.О. Економічний словник. Київ : Кондор, 2006.

Киреєв С.І. Економічна ефективність. І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін. (Ред.). Енциклопедія Сучасної України. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18769

Рейтинг країн за рівнем життя у світі: дані ООН за 2020 рік (н.д.). URL: https://travel.24tv.ua/reyting-krayin-za-rivnem-zhittya-sviti-2020-rotsi-ostanni-novini_n1628610

Рейтинг стран мира по индексу человеческого развития (н.д.). URL: https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index

Експерт: ВВП на душу населення в Україні нижчий, ніж був 1989 року (н.д.). URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1950396-ekspert-vvp-na-dushu-naselennya-v-ukrayini-nizhchiy-nizh-buv-1989-roku

Чучук Ю.В. (н.д.). Теоретична сутність понять економічна ефективність та ефективність діяльності. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2765

Міценко Н.Г. Економічне оцінювання соціальної ефективності локальних інтегрованих систем. Механізм регулювання економіки. 2012. № 3. С. 66–76.

Герасименко С.С., Головко В.А., Нікітіна І.М. Система національних рахунків. Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2005. С. 217.

Методологічні пояснення Державної служби статистики України (н.д.). URL: http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/NR/NR0.htm

Національні рахунки України за 2019 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/02/Nac_rah_19.pdf

Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України за 2010–2020 рр. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/05/Zb_VVP_kv.pdf

Zavadsjkyj, J.S., Osovsjka, T.V., & Jushkevych, O.O. (2006). Ekonomichnyj slovnyk [Economic dictionary]. Kyiv: Kondor. (in Ukrainian)

Kyrejev, S.I. (2009). Ekonomichna efektyvnistj [Economic efficiency]. In I.M. Dzjuba, A.I. Zhukovsjkyj, M.Gh. Zheleznjak et al. (Eds.), Encyklopedija Suchasnoji Ukrajiny – Encyclopedia of modern Ukraine. Instytut encyklopedychnykh doslidzhenj NAN Ukrajiny. Retrieved from: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18769 (in Ukrainian)

Rejtyngh krajin za rivnem zhyttja u sviti: dani OON za 2020 rik [Ranking of countries by living standards in the world: UN data for 2020]. Retrieved from: https://travel.24tv.ua/reyting-krayin-za-rivnem-zhittya-sviti-2020-rotsi-ostanni-novini_n1628610

Rejtyngh stran myra po yndeksu chelovecheskogho razvytyja [Rating of world countries by human development index]. Retrieved from: https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index

Ekspert: VVP na dushu naselennja v Ukrajini nyzhchyj, nizh buv 1989 roku [Expert: Ukraine's GDP per capita is lower than in 1989]. Retrieved from: https://www.unn.com.ua/uk/news/1950396-ekspert-vvp-na-dushu-naselennya-v-ukrayini-nizhchiy-nizh-buv-1989-roku

Chuchuk, Ju. V. (n.d.). Teoretychna sutnistj ponjatj ekonomichna efektyvnistj ta efektyvnistj dijaljnosti [Theoretical essence of the concepts economic efficiency and efficiency of activity]. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2765

Micenko, N.Gh. (2012). Ekonomichne ocinjuvannja socialjnoji efektyvnosti lokaljnykh integhrovanykh system [Economic evaluation of the effectiveness of local integrated systems]. Mekhanizm reghuljuvannja ekonomiky – Mechanism for regulating the economy, 3, 66–76. (in Ukrainian)

Gherasymenko, S.S., Gholovko, V.A., & Nikitina, I.M. (2005). Systema nacionaljnykh rakhunkiv [System of national accounts] (p. 217). Kyiv: IPC Derzhkomstatu Ukrajiny. (in Ukrainian)

Metodologhichni pojasnennja Derzhavnoji sluzhby statystyky Ukrajiny [Methodological explanations of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/NR/NR0.htm

Nacionaljni rakhunky Ukrajiny za 2019 rik [National accounts of Ukraine for 2019]. (2021). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/02/Nac_rah_19.pdf (in Ukrainian)

Kvartaljni rozrakhunky valovogho vnutrishnjogho produktu Ukrajiny za 2010 – 2020 rr. [Quarterly calculation of the gross domestic product of Ukraine for 2010-2020]. (2021). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/05/Zb_VVP_kv.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 172
Завантажень PDF: 160
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Потапова, М. (2021). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІ: СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОКАЗНИКІВ СНР. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-78
Розділ
ЕКОНОМІКА