УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ У МІСТІ: ІНСТИТУЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЇ, ІННОВАЦІЇ

  • Марина Мельникова Інститут економіки промисловості Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-5342-622X
  • Валерія Шкригун Інститут економіки промисловості Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0003-3185-5274
  • Наталія Хазанова Інститут економіки промисловості Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-1184-6074
Ключові слова: місто, промислові відходи, управління, інституції, інвестиції, інновації

Анотація

У статті досліджено питання управління промисловими відходами міста в інституційному, інвестиційному та інноваційному аспекті. Охарактеризовано процес управління промисловими відходами та його основні учасники. Представлено шляхи вдосконалення інституційного середовища та підвищення інвестиційної привабливості сфери управління промисловими відходами міста, а також підкреслено соціальну значущість впровадження інновацій у переробку промислових відходів. Запропоновано методичний підхід до організації кластера з переробки промислових відходів на прикладі доменних шлаків. Формування інституційного середовища в середині кластера, забезпечення привабливості для інвесторів та організація взаємодії між державою, наукою та бізнесом на кшталт «потрійна спіраль» дозволяє реалізовувати проекти з переробки промислових відходів для вирішення економічних, екологічних та соціальних завдань сталого розвитку міста.

Посилання

Колодійчук І.А. Формування територіально збалансованих систем управління відходами: регіональний вимір: монографія. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2020. 524 с.

Мініна О., Шадура-Никипорець Н. Дослідження регіональної специфіки процесів утворення і поводження з промисловими відходами Галицький економічний вісник. 2020. № 3(64). С. 32–43.

Потапова Н.М. Еколого-економічні аспекти регіональної організації безвідходного виробництва в Україні. Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. праць / ДВНЗ «ПДТУ». Маріуполь, 2018. Вип. 36. С. 273–278.

Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Тітунін Є.В. Рециклінг промислових відходів. Містобудування та територіальне планування. 2018. Вип. 67. С. 482–487.

Bartoleto A.P. Waste prevention policy and behaviour. New approaches to reducing waste generation and its environmental impacts. Routledge studies in waste management and policy. L.; N.Y.: Routledge, 2015. 202 р.

Marshall R. E., Farahbakhsh K. Systems approaches to integrated solid waste management in developing countries. Waste Management. 2013. Vol. 33, іss. 4. pp. 988–1003.

Никуличев Ю.В. Управление отходами. Опыт Европейского союза. Москва : ИНИОН РАН, 2017. 55 с.

Лупин С.С. Классификация промышленных отходов как основа инфологической модели системы управления их переработкой и утилизацией Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2018. Вып. 12. С. 300–307.

Білоус О. Держстат оприлюднив рейтинг областей за кількістю відходів. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/gosstat-obnarodoval-reyting-oblastey-kolichestvu-1590147020.html

Титамир О. Засилля промислових відходів: чи вдасться Україні перейти до «циркулярної» економіки? Зеркало тижня. URL: https://zn.ua/ECOLOGY/zasilie-promyshlennykh-otkhodov-udastsja-li-ukraine-perejti-k-tsirkuljarnoj-ekonomike.html

Решетняк О.І., Лободін Р.О. Кластери в інноваційній економіці: моделі потрійної, чотириланкової та п’ятиланкової спіралі. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2020. Т. 25. Вип. 6(85). С. 69–73. URL: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2020_25_6/15.pdf

Попова А.О. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності крізь призму моделі «Потрійна спіраль». Економічні інновації. 2015. Вип. 60. Книга II. С. 113–120. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/98066/13-Popova.pdf?sequence=1

Шевляков І., Газізулін І., Чередниченко Г., Муріна Г. Інвестиційні можливості: будівельний кластер м. Кривий Ріг. 2015. URL: https://ig.krmisto.gov.ua/dwn/citycard/investment_opportunities_ua.pdf

Борода М., Жолудь О. Кластерний аналіз економіки м. Кривий Ріг. 2014. URL: https://ig.krmisto.gov.ua/dwn/citycard/cluster_analysis_ua.pdf

Kolodiichuk I.A. (2020) Formuvannia terytorialno zbalansovanykh system upravlinnia vidkhodamy: rehionalnyi vymir [Formation of geographically balanced waste management systems: a regional dimension]. monohrafiia [a monograph]. Lviv: DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy». 524 p. (in Ukrainian)

Minina O., Shadura-Nykyporets N. (2020) Doslidzhennia rehionalnoi spetsyfiky protsesiv utvorennia i povodzhennia z promyslovymy vidkhodamy [Research of regional specifics of industrial waste formation and management processes]. Halytskyi ekonomichny, no 3(64), pp. 32–43.

Potapova N.M. (2018) Ekoloho-ekonomichni aspekty rehionalnoi orhanizatsii bezvidkhodnoho vyrobnytstva v Ukraini [Ecological and economic aspects of the regional organization of waste-free production in Ukraine]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu: zb. nauk prats., iss. 36. pp. 273–278.

Timchenko R.O., Krishko D.A., Titunin Ye.V. (2018) Retsyklinh promyslovykh vidkhodiv [Industrial waste recycling] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, iss. 67. pp. 482–487.

Bartoleto A.P. (2015) Waste prevention policy and behaviour. New approaches to reducing waste generation and its environmental impactsю. Routledge studies in waste management and policy. L.; N.Y.: Routledge, 202 р.

Marshall R.E., Farahbakhsh K. (2013) Systems approaches to integrated solid waste management in developing countries. Waste Management, Vol. 33, іss 4. pp. 988–1003.

Nikulichev Ju.V. (2017) Upravlenie othodami. Opyt Evropejskogo sojuza [Waste management. The experience of the European Union]. M.: INION RAN. 55 p.

Lupin S.S. (2018) Klassifikacija promyshlennyh othodov kak osnova infologicheskoj modeli sistemy upravlenija ih pererabotkoj i utilizaciej [Classification of industrial waste as the basis of the infological model of the management system of their processing and disposal]. Izvestija Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Tehnicheskie nauk, iss. 12, pp. 300–307.

Bilous O. Derzhstat opryliudnyv reitynh oblastei za kilkistiu vidkhodiv [The State Statistics Service published a rating of regions by the amount of waste]. Available at: https://www.rbc.ua/rus/news/gosstat-obnarodoval-reyting-oblastey-kolichestvu-1590147020.html

Tytamyr O. (2021) Zasyllia promyslovykh vidkhodiv: chy vdastsia Ukraini pereity do «tsyrkuliarnoi» ekonomiky? [Dominance of industrial waste: will Ukraine be able to move to a "circular" economy?]. Zerkalo nedeli. Available at: https://zn.ua/ECOLOGY/zasilie-promyshlennykh-otkhodov-udastsja-li-ukraine-perejti-k-tsirkuljarnoj-ekonomike.html

Reshetniak O.I., Lobodin R.O. (2020) Klastery v innovatsiinii ekonomitsi: modeli potriinoi, chotyrylankovoi ta piatylankovoi spirali [Clusters in the innovation economy: models of triple, four-link and five-link spirals]. Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova, iss. 25. pp. 69–73. Available at: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2020_25_6/15.pdf

Popova A.O. (2015) Komertsializatsiia rezultativ innovatsiinoi diialnosti kriz pryzmu modeli «Potriina spiral» [Commercialization of innovation results through the prism of the "Triple Spiral"Model]. Economic innovations, iss. 60. Book II. pp. 113–120. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/98066/13-Popova.pdf?sequence=1

Shevliakov I., Hazizulin I., Cherednychenko H., Murina H. Investytsiini mozhlyvosti: budivelnyi klaster m. Kryvyi Rih (2015) [Investment opportunities: Kryvyi Rih construction cluster]. Available at: https://ig.krmisto.gov.ua/dwn/citycard/investment_opportunities_ua.pdf

Boroda M., Zholud O. (2014) Klasternyi analiz ekonomiky m. Kryvyi Rih [Cluster analysis of the economy of Kryvyi Rih]. Available at: https://ig.krmisto.gov.ua/dwn/citycard/cluster_analysis_ua.pdf

Переглядів статті: 172
Завантажень PDF: 128
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Мельникова, М., Шкригун, В., & Хазанова, Н. (2021). УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ У МІСТІ: ІНСТИТУЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЇ, ІННОВАЦІЇ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-77
Розділ
ЕКОНОМІКА