ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК НОВОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Ключові слова: інтегрована звітність, інтегроване мислення, Міжнародний стандарт інтегрованої звітності, нефінансові показники, створення вартості, управління бізнесом

Анотація

У статті розглянуто передумови появи нового виду інформаційного джерела – інтегрованої звітності, її основні характеристики та концепції, цілі та завдання формування, переваги, обмеження. Особливу увагу приділено концепції інтегрованого мислення та його взаємозв'язку з факторами, що надають значний вплив на здатність організації створювати цінність. Зроблена порівняльна характеристика традиційної фінансової та інтегрованої звітності за різними критеріями. Розкрито зміст та елементи інтегрованого звіту згідно з Міжнародним стандартом. Пропонується розглядати нову модель звітності як можливий спосіб отримання більш повної картини про діяльність підприємства, що дозволить йому відобразити ризики і можливості, більш логічно пов'язати соціальні, екологічні фактори і фінансові результати. Запропоновано групу фінансових та нефінансових показників аналізу інтегрованої звітності, що стане інформаційною базою для управління бізнесом.

Посилання

Атамас П.Й. Інтегрована корпоративна звітність: проблеми впровадження. Академічний огляд. 2015. № 1(42). С. 78–85.

Безверхий К.В. Методичні засади формування інтегрованої звітності підприємства. Облік і фінанси. 2014. № 3(65). C. 8–14.

Давидюк Т.В. Конвергенція бухгалтерської та соціальної звітності в частині людського капіталу: розвиток існуючих підходів. Економіка: реалії часу. 2012. № 2(3). С. 123–129. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2012/No2/123-129.pdf (дата звернення: 20.12.2021).

Зоріна О.А. Організація інтегрованої системи обліку та звітності як інформаційної бази аналізу. Экономика Крыма. 2011. № 2 (35). С. 265–269.

Костирко Р.О., Ліснича Т.В. Інтегрована звітність – інструмент забезпечення сталого розвитку суспільства. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2012. № 24 (І). С. 189–195.

Кравченко О.В., Овчарова Н.В. Теоретичні та методичні засади формування інтегрованої звітності в Україні. Економіка і суспільство. 2016. № 6. С. 359–366. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/6_ukr/62.pdf

Крутова А.С., Нестеренко О.О. Переваги інтегрованої звітності та перспективи її імплементації в Україні. Innovation in science and education: challenges of our time. London: IASHE, 2016. С. 52–58.

Кузіна Р.В. Підготовка інтегрованої корпоративної звітності на основі системи збалансованих показників. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2015. Т. 20. Вип. 2. С. 190–195.

Лоханова Н.О. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип. 4(47). С. 50–56.

Международный стандарт интегрированной отчетности. URL: http://edu.inesnet.ru/wp-content/uploads/2014/05/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-R-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pd

Руководство по отчетности в области устойчивого развития G4. URL: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Russian-G4-Part-One.pdf

Atamas P.J. (2015) Intehrovana korporatyvna zvitnist': problemy vprovadzhennia Integrated Corporate Reporting: Implementation Issues. Akademichnyj ohliad, 1(42), 78–85. (in Ukrainian)

Bezverkhyi K.V. (2014) Metodychni zasady formuvannia intehrovanoi zvitnosti pidpryiemstva [Methodological bases of creating the enterprise's integrated reporting]. Oblik i finansy, 3(65), 8–14. (in Ukrainian)

Davydiuk T.V. (2012) Konverhentsiia bukhhalterskoi ta sotsialnoi zvitnosti v chastyni liudskoho kapitalu: rozvytok isnuiuchykh pidkhodiv Convergence of accounting and social reporting in terms of human capital: the development of existing approaches. Ekonomika: realii chasu, 2(3), 123–129. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2012/No2/123-129.pdf. (in Ukrainian)

Zorina O.A. (2011) Orhanizatsiia intehrovanoi systemy obliku ta zvitnosti yak informatsiinoi bazy analizu Organization of an integrated accounting and reporting system as an information base of analysis. Ekonomika Kryma, 2(35), 265–269. (in Ukrainian)

Kostyrko R.O., Lisnycha T.V. (2012) Intehrovana zvitnist – instrument zabezpechennia staloho rozvytku suspilstva Integrated reporting is a tool for ensuring the sustainable development of society. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo, 24(1), 189–195. (in Ukrainian)

Kravchenko O.V., Ovcharova N.V. (2016) Teoretychni ta metodychni zasady formuvannia intehrovanoi zvitnosti v Ukraini Theoretical and methodological principles of integrated reporting in Ukraine. Ekonomika i suspilstvo, 6, 359–366. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/6_ukr/62.pdf. (in Ukrainian)

Krutova A.S., Nesterenko O.O. (2016) Perevahy intehrovanoi zvitnosti ta perspektyvy yii implementatsii v Ukraini [The advantages of integrated reporting and the prospects for its implementation in Ukraine]. In Innovation in science and education: challenges of our time. London: IASHE, 52–58. (in Ukrainian)

Kuzina R.V. (2015) Pidhotovka intehrovanoi korporatyvnoi zvitnosti na osnovi systemy zbalansovanykh pokaznykiv Preparation of integrated corporate reporting based on a system of balanced scores. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika, 20, 2, 190–195. (in Ukrainian)

Lokhanova N.O. (2012) Intehrovana zvitnist yak produkt tsilisnoi oblikovo-analitychnoi systemy Integrated reporting as a product of a holistic accounting and analytical system. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 4(47), 50–56. (in Ukrainian)

Mezhdunarodnyj standart integrirovannoj otchetnosti. URL: http://edu.inesnet.ru/wp-content/uploads/2014/05/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-R-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf. (in Russian)

Rukovodstvo po otchetnosti v oblasti ustojchivogo razvitiya G4. URL: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Russian-G4-Part-One.pdf. (in Russian)

Переглядів статті: 252
Завантажень PDF: 382
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Свічкар, Н., & Кобець, Є. (2021). ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК НОВОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-57
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ