ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: система, стратегія, підприємство, система управління, стратегічне управління, формування

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням формування системи стратегічного управління у підприємствах різних форм власності. Здійснено систематизацію передумов виникнення та проаналізовано етапи розвитку стратегічного управління. Визначено передумови застосування стратегічного управління в підприємствах, сформульовано послідовність етапів проведення системного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. В межах процесу реалізації стратегічного управління підприємствами деталізовано заходи, які відбуваються на кожному із етапів. Визначено головні завдання стратегічного управління спрямовані на забезпечення взаємодії підприємства з його оточенням, створення передумов для підтримки його потенціалу на рівні, достатньому для реалізації визначених цілей, та формування життєздатності підприємства у довгостроковому періоді. Обґрунтовано елементи, які забезпечують формування на підприємстві повноцінної системи стратегічного управління.

Посилання

Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. Санкт-Петербург : Питер, 2009. 344 с.

Бутенко Л. М. Методичні засади оцінки пріоритетності варіантів стратегії виробничої диверсифікації з урахуванням особливостей діяльності підприємства. Агросвіт. 2011. № 12. С. 54–59.

Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. [пер. з англ. Р. Сільського]. Київ : Основи, 1998. 390 с.

Саблук П. Т. Формування виробничого потенціалу та ринку засобів виробництва : [монографія]. Київ : ІАЕ, 2000. 264 с.

Федірець О. В., Карюк О. М., Михалкова Н. В. Механізм реалізації стратегічних рішень у аграрних підприємствах. Економічний форум. Луцьк : ЛНТУ, 2018. № 1. С. 239–244.

Fedirets O., Ustik T. The strategy of innovation support for agrarian enterprises as an element of technological safet. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects [collective monograph]. in edition I. Markina. Nemoros s.r.o., 2019. P. 333–338.

Ansoff I. (2009). Strategicheskiy menedzhment. Klassicheskoye izdaniye [Strategic management. Classic Edition]. Saint Petersburg: Pіter.

Butenko L. M. (2011). Metodychni zasady otsinky priorytetnosti variantiv stratehii vyrobnychoi dyversyfikatsii z urakhuvanniam osoblyvostei diialnosti pidpryiemstva [Methodical bases of estimation of priority of options of strategy of industrial diversification taking into account features of activity of enterprise]. Agro-world, 12, 54–59. (in Ukrainian)

Porter M., (1998). Stratehiia konkurentsii. Metodyka analizu haluzei і diialnosti konkurentiv. [Competition strategy. Methods of analysis of industries and activities of competitors]. Kyiv: Foundations. (in Ukrainian)

Sabluk P. T. (2000). Formuvannia vyrobnychoho potentsialu ta rynku zasobiv vyrobnytstva [Formation of production potential and market of means of production]. Kyiv: IAE. (in Ukrainian)

Fedrets O., Karyuk О., Mikhalkova N. 2018. Mekhanizm realizatsii stratehichnykh rishen u ahrarnykh pidpryiemstvakh [The mechanism of implementation of strategic decisions in agricultural enterprises]. Economic forum Lutsk: LNTU, 1, 239–244. (in Ukrainian)

Fedirets O., Ustik T. (2019). The strategy of innovation support for agrarian enterprises as an element of technological safet. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects [collective monograph]. in edition I. Markina. Nemoros s.r.o.

Переглядів статті: 143
Завантажень PDF: 167
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Федірець, О., Ткач, І., & Мазур, Є. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-39
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ