ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Ключові слова: менеджмент, персонал, інновації, технології управління, інтегральний показник, оцінювання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасних технологій управління персоналом та формуванню й впровадженню технологій управління на інноваційних засадах. Обґрунтовано необхідність використання диференційованих інноваційних підходів та стилів менеджменту для різних категорій працівників у цілому та для кожного працівника зокрема у залежності від наявної ситуації. Досліджено сучасні методики оцінювання персоналу. Запропоновано при розробці науково-методичних підходів до оцінювання рівня професійної кваліфікації працівників враховувати наявні тенденції розвитку у досліджуваній групі та у динаміці. Обґрунтовано доцільність використання методу таксономічного аналізу з додатковим урахуванням питомої ваги впливу кожного з факторів на інтегральний показник при визначенні індивідуального інтегрального показника конкурентоспроможності персоналу протягом досліджуваного періоду.

Посилання

Грузнов І. І., Макаренко С. М., Олійник Н. М. Вдосконалення системи управління життєдіяльністю особистості як головний ресурс підвищення конкурентоспроможності економіки держави. Таврійський науковий вісник. 2011. Вип. 74. С. 190–196.

Кичко І., Горбаченко М. Інновації в управлінні персоналом та сучасний ринок праці: аспекти взаємодії. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 1. С. 7–14.

Макаренко С. М. Формування інноваційної стратегії розвитку промислового підприємства : дис. … докт. екон. наук: 08.00.04; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Одеса, 2021. 455 с.

Снігур Х. Впровадження інноваційних технологій в систему управління персоналом готельного закладу. Бізнес-Інформ. 2014. № 10. C. 143–147.

Bazaliyska N. Ensuring effective personnel management on the principles of labour behavior monitoring. Norwegian Journal of development of the International Science. 2017. Vol. 2. Iss. 4. Р. 26–31.

Innovative Approaches to Enterprise Competitiveness Assessment / N. Tyukhtenko et al. Marketing and Management of Innovations. 2021. Issue 1. P. 278-289.

Makarenko S. M., Oliinyk N. M., & Oleksenko Y. A. Improvement the system of management of professional development of personnel: on the case of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. no. 4. vol. 6. pp. 103–109. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-4-103-109.

Tyukhtenko N. A., & Makarenko S. M. (2016). Economic and mathematic models for staff planning at enterprises of all ownership forms. Actual problems of economics, vol. 1, no 175, pp. 435–442.

Hruznov I. I., Makarenko S. M., Oliinyk N. M. (2011). Vdoskonalennia systemy upravlinnia zhyttiediialnistiu osobystosti yak holovnyi resurs pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ekonomiky derzhavy [Improving the management system of the individual as the main resource for increasing the competitiveness of the state economy]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Vyp. 74. S. 190–196. (in Ukrainian)

Kychko I., Horbachenko M. (2017). Innovatsii v upravlinni personalom ta suchasnyi rynok pratsi: aspekty vzaiemodii [Innovations in personnel management and the modern labor market: aspects of interaction]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia. № 1. S. 7–14. (in Ukrainian)

Makarenko S. M. (2021). Formuvannia innovatsiinoi stratehii rozvytku promyslovoho pidpryiemstva [Formation of an innovative strategy for the development of an industrial enterprise] : dys. … dokt. ekon. nauk: 08.00.04; Odeskyi natsionalnyi universytet imeni I. I. Mechnykova. Odesa. 455 s. (in Ukrainian)

Snihur Kh. (2014). Vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii v systemu upravlinnia personalom hotelnoho zakladu [Introduction of innovative technologies into the personnel management system of the hotel establishment]. Biznes-Inform. № 10. P. 143–147. (in Ukrainian)

Bazaliyska N. (2017). Ensuring effective personnel management on the principles of labour behavior monitoring. Norwegian Journal of development of the International Science. 2017. Vol. 2. Iss. 4. Р. 26–31.

Innovative Approaches to Enterprise Competitiveness Assessment / N. Tyukhtenko et al. Marketing and Management of Innovations. 2021. Issue 1. P. 278-289. (in Ukrainian)

Makarenko S. M., Oliinyk N. M., & Oleksenko Y. A. (2020). Improvement the system of management of professional development of personnel: on the case of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. no. 4. vol. 6. pp. 103–109. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-4-103-109

Tyukhtenko N. A., & Makarenko S. M. (2016). Economic and mathematic models for staff planning at enterprises of all ownership forms. Actual problems of economics, vol. 1, no 175, pp. 435–442. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 313
Завантажень PDF: 146
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Макаренко, С., Ліканова, А., & Плєшівцева, А. (2021). ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-36
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ