УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)

Ключові слова: інформаційна система управління, схема комунікацій, бізнес-процес, орган місцевого самоврядування, Львівська міська рада

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням процесу розроблення і впровадження інформаційних систем управління. Окреслено особливості розроблення інформаційних систем управління для органів місцевого самоврядування. На прикладі Львівської міської ради розкрито відмінність етапів створення цих систем в частині вивчення об’єкту управління, аналізування схем комунікацій, декомпозиції та реінжинірингу бізнес-процесів територіальних громад. Побудовано алгоритм реалізації сценарію розроблення та впровадження (модернізації) інформаційної систем управління. Проаналізовано міждержавний стандарт «Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи» щодо втрати чинності та запропоновано зміни з врахуванням особливостей органів місцевого самоврядування.

Посилання

Антоненко В.М., Мамченко С.Д., Рогушина Ю.В. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями. Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016.

Босак А.О., Босак О.А. Модель комунікаційного циклу машинобудівного підприємства. Вісник Національного Університету “Львівська політехніка” Серія "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". 2010. № 682. С. 23-35.

Воронін А.М., Зіатдінов Ю.К., Климова А.С. Інформаційні системи прийняття рішень. Київ : НАУ-друк, 2009.

Гомонай-Стрижко М.В., Якімцов В.В. Інформаційні системи та технології на підприємстві. Львів : НЛТУ, 2014. URL: http://ep.nltu.edu.ua/images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf

ГОСТ 34.601-90 Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Стадії створення / Постанова від 29.12.1990 р. № 3469 URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=53626

Коваленко О.C., Добровська Л.М. Проектування інформаційних систем: Загальні питання теорії проектування ІС. Електронні текстові дані (1 файл: 2,02 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.

Морзе Н.В., Піх О.З. Інформаційні системи. Івано-Франківськ : ЛілеяНВ, 2015.

Павлиш В.А., Гліненко Л.К. Основи інформаційних технологій і систем. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013.

Сендзюк М.А. Інформаційні системи і технології в економіці. Київ : КНЕУ, 2010.

Структура виконавчих органів Львівської міської ради. URL: https://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/91c21bb29b2b4f47c22571340037f910/247ac0594512f699c22580fe00253142/$FILE/додаток.pdf

Antonenko, V.M., Mamchenko, S.D. & Rogushina, Yu.V. (2016). Suchasni informatsiyni systemy i tekhnolohiyi: upravlinnya znannyamy [Modern information systems and technologies: knowledge management]. Irpen: Nat. University of the State Tax Service of Ukraine. (in Ukrainian)

Bosak, A.O. & Bosak, O.A. (2010). Modelʹ komunikatsiynoho tsyklu mashynobudivnoho pidpryyemstva [Model of communication cycle of machine-building enterprise]. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic" Series "Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Problems of Development", 682, 23-35 (in Ukrainian)

Voronin, A.M., Ziatdinov Y.K. & Климова А.С. (2009). Informatsiyni systemy pryynyattya rishenʹ [Information systems for decision making]. Kyiv: NAU-print. (in Ukrainian)

Homonai-Strizhko, M.V. & Yakimtsov V.V. (2014). Informatsiyni systemy ta tekhnolohiyi na pidpryyemstvi [Information systems and technologies at the enterprise]. Lviv: NLTU. URL:http://ep.nltu.edu.ua/images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf (in Ukrainian)

GOST 34.601-90 Informatsiyna tekhnolohiya. Kompleks standartiv na avtomatyzovani systemy. Avtomatyzovani systemy. Stadiyi stvorennya Information technology [A set of standards for automated systems. Automated systems. Stages of creation] / Resolution of 29.12.1990 № 3469. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=53626 (in Ukrainian)

Kovalenko, O.C. & Dobrovska, L.M. (2020). Proektuvannya informatsiynykh system: Zahalʹni pytannya teoriyi proektuvannya IS [Information systems design: General issues of IP design theory]. [Electronic resource]. Electronic text data (1 file: 2.02 MB). Kyiv: KPI named after Igor Sikorsky. (in Ukrainian)

Morse, N.W. & Pih O.Z. (2015). Informatsiyni systemy [Information systems]. Ivano-Frankivsk: LileyaNV. (in Ukrainian)

Pavlish, V.A. & Glinenko, L.K. (2013). Osnovy informatsiynykh tekhnolohiy i system [Fundamentals of information technology and systems]. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. (in Ukrainian)

Sendziuk, М.А. (2010). Informatsiyni systemy i tekhnolohiyi v ekonomitsi [Information systems and technologies in economics]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

The structure of the executive bodies of the Lviv City Council. URL: https://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/91c21bb29b2b4f47c22571340037f910/247ac0594512f699c22580fe00253142/$FILE/додаток.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 167
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Ванькович, Л., & Гриценяк, С. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ). Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-35
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ