СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Жанна Жигалкевич Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-5847-1302
  • Андрій Драгомощенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-6119-0907
Ключові слова: стратегічне планування, стратегія, зовнішньоекономічна діяльність, підприємство, управління, компанія

Анотація

Стаття присвячена сутності стратегічного планування та важливості його використання українськими підприємствами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено практичне застосування стратегічного планування ЗЕД на прикладі ТОВ «Хімагротрейд». Розглянуто передумови впровадження стратегічного планування на підприємстві при здійсненні ЗЕД. Досліджено особливості стратегічного планування ЗЕД у розрізі постійних змін міжнародного світового ринку. Проаналізовано необхідність впровадження стратегічного планування у загальну систему управління компанії для її розвитку та підвищення конкурентних позицій у міжнародному середовищі. Визначено етапи здійснення стратегічного планування міжнародної діяльності підприємства. Сформовано стратегічні плани ЗЕД підприємства для забезпечення його подальшої ефективної діяльності.

Посилання

Скібіцька Л.І., Матвєєв В.В., Щелкунов В.І., Подрєза С.М. Стратегічне управління корпораціями : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 480 с.

Бровкова О.Г. Стратегічний менеджмент : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 224 с.

Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 440 с.

Жигалкевич Ж.М., Станіславський О.В. Особливості зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах Євроінтеграції. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2019. №16. С. 116–123.

Морозова І.В. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Приазовський економічний вісник. 2019. №6. С. 17–23.

Євтушенко В.А., Ляшевська В.І., Чупринюк Ю.В. Дослідження та вдосконалення стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2020. №6. C. 23–29.

Аналітична онлайн-система YouControl. URL: https://youcontrol.com.ua/

Види стратегій розвитку для малих підприємств. URL: https://www.cssd.org.ua/post/vidi-strategiy-rozvitku-dlya-malih-pidpriyemstv

Skibitska L., Matveev V., Shchelkunov V., Podreza S. (2019) Stratehichne upravlinnya korporatsiyamy [Strategic Corporate Governance]. navchalʹnyy posibnyk [а textbook]. Kyiv : Center for Educational Literature. 480 p. (in Ukrainian)

Brovkova O. (2019) Stratehichnyy menedzhment [Strategic management]. navchalʹnyy posibnyk [a textbook]. Kyiv : Center for Educational Literature. 224 p. (in Ukrainian)

Dovgan L., Karakay Y., Artemenko L. (2019) Stratehichne upravlinnya [Strategic management]. navchalʹnyy posibnyk [a textbook]. Kyiv : Center for Educational Literature. 440 p. (in Ukrainian)

Zhigalkevich Z., Stanislavsky O. (2019) Osoblyvosti zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti vitchyznyanykh pidpryyemstv v umovakh Yevrointehratsiyi [Features of foreign economic activity of domestic enterprises in the context of European integration]. Ekonomichnyy visnyk NTUU "KPI", no 16, pp. 116–123.

Morozova I.V. (2019) Stratehichne upravlinnya zovnishnʹoekonomichnoyu diyalʹnistyu pidpryyemstv [Strategic management of foreign economic activity of enterprises]. Pryazovsʹkyy ekonomichnyy visnyk, no 6, pp. 17–23.

Yevtushenko V.A., Lyashevskaya V.I., Chuprynyuk Y.V. (2020) Doslidzhennya ta vdoskonalennya stratehichnoho planuvannya zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti pidpryyemstva [Research and improvement of strategic planning of foreign economic activity of the enterprise]. Biznes Inform. no 6, pp. 23–29.

Analitychna onlayn-systema YouControl [Analytical online system YouControl]. Available at: https://youcontrol.com.ua/

Vydy stratehiy rozvytku dlya malykh pidpryyemstv [Types of development strategies for small businesses]. Available at: https://www.cssd.org.ua/post/vidi-strategiy-rozvitku-dlya-malih-pidpriyemstv

Переглядів статті: 486
Завантажень PDF: 463
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Жигалкевич, Ж., & Драгомощенко, А. (2021). СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-27
Розділ
ЕКОНОМІКА