ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РРО У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ

Ключові слова: реєстратор розрахункових операцій, суб’єкти малого бізнесу, нормативно-правова база, економічний розвиток

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення важливості використання реєстратора розрахункових операцій суб’єктами малого бізнесу. У роботі обґрунтовано необхідність застосування реєстратора розрахункових операцій (РРО) як ефективного методу контролю доходів господарюючих суб’єктів та процесу справляння податків, обмеження обсягів «тіньового» руху готівкових коштів, захисту прав споживачів. Проаналізовано та систематизовано фактори впливу держави на можливість встановлення пристрою, переваги та недоліки його застосування вітчизняними підприємствами. Досліджено та узагальнено нормативно-правову базу щодо застосування платниками єдиного податку реєстраторів розрахункових операцій у системі фінансового обліку. Окреслено резерви підвищення рівня економічного розвитку України, використовуючи реєстратор розрахункових операцій (РРО). Наведено шляхи підвищення актуальності питання реформування та вдосконалення системи оподаткування діяльності фізичних осіб-підприємців в Україні.

Посилання

Водоп’янова Є.Н. Усе про РРО з 01.07.2015: кого стосується, чего очікувати, що робити / Дебет-Кредит URL: http://news.dtkt.ua/state/cash-handling/34261

Зубарь Г. Применение РРО: изменения-2015. Ліга-Закон. URL: http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ007375

Гоголь Т.А., Ніпорко Н.І. Спрощена форма організації бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу (не платників ПДВ) без застосування подвійного запису. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. №11. С. 3–17.

Юрчик В.І. Облікова політика підприємств малого бізнесу і оптимізація оподаткування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 ; МОНМС України. Житомир : ЖДТУ, 2012. 21 с.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Господарський Кодекс України 16.01.2003 № 436-IV.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів» від 01.07.2015 № 569-VIII.

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України №265/95-вр від 06.07.1995. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг: Закон України № 129-IX від 20.09.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-20#Text

Застосування РРО суб'єктами підприємництва – фізичними особами: URL: http://cons.parus.ua/_d.asp?r=061TUd61cf150445f41ba0e09198b7e60c899

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України №265/95-вр від 06.07.1995. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text

Vodopyanova E.N All about the registrar of settlement operations from 01.07.2015: who is concerned, what to expect, what to do / Debit-Credit. Access mode: http://news.dtkt.ua/state/cash-handling/34261

Zubar G. Application of the Registrar of settlement operations: changes-2015. League-Law. Access mode: http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ007375

Gogol T.A, Niporko N.I. (2012). Simplified form of accounting for small businesses (not VAT payers) without the use of double entry. Accounting and Auditing. №11. P. 3–17.

Yurchyk V.I. (2012). Accounting policy of small businesses and optimization of taxation: author. dis. ... cand. econ. science: 08.00.09; MONMS of Ukraine. Zhytomyr: ZhSTU, 21 p.

Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 № 2755-VI.

Commercial Code of Ukraine 16.01.2003 № 436-IV.

Law of Ukraine “On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Laws of Ukraine Concerning the Use of Registrars” of July 1, 2015 № 569-VIII.

On the use of registrars of settlement operations in the field of trade, catering and services: Law of Ukraine №265 / 95-vr of 06.07.1995. Date of up date: 16.10.2020. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text

On amendments to the Tax Code of Ukraine onde-shadowing of payments in the field of trade and services: Law of Ukraine № 129-IX of 20.09.2019. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-20#Text

Application of registrars of settlement operations by business entities – individuals. Access mode: http://cons.parus.ua/_d.asp?r=061TUd61cf150445f41ba0e09198b7e60c899

On the use of registrars of settlement operations in the field of trade, catering and services: Law of Ukraine №265 / 95-vr of 06.07.1995. Date of up date: 16.10.2020. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text.

Переглядів статті: 179
Завантажень PDF: 97
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Фатенок-Ткачук , А., & Пех, Ю. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РРО У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-22
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ