ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: нематеріальні активи, ідентифікація, оцінка, бухгалтерський облік, реалізація, фінансова звітність

Анотація

У статті актуалізовано теоретичні аспекти облікових процедур у контексті нематеріальних активів. Досліджено нормативно-правове регулювання обліку цих активів в Україні. Проведено аналіз останніх досліджень та публікацій вчених стосовно цієї теми. Виявлено недосконалості трактування сутності нематеріальних активів та фактори, що спричиняють диспропорції у розумінні термінології на цю тему. Розглянуто проблеми їх оцінки та ідентифікації на основі досвіду іноземних компаній. Обумовлено вимоги до складових документів, що ідентифікують нематеріальний актив. Виділено неможливість визначення строку корисного використання та розрахунку амортизації деяких нематеріальних активів. Розроблено рекомендації з приводу ідентифікації, оцінювання, визначення строку корисного використання, аспектів нарахування амортизації та усунення розбіжностей відображення реалізації нематеріальних активів у фінансовій звітності.

Посилання

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи». Міжнародний документ від 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050#Text (дата звернення: 17.04.2021).

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні» від 03.04.1993 р. №250. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-93-%D0%BF#Text (дата звернення: 17.04.2021).

Порядок експертної оцінки нематеріальних активів, затверджений наказом Фонду держмайна України з питань науки і технологій від 27 червня 1995 р. №969/97. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0292-95#Text (дата звернення: 17.04.2021).

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 № 334/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334/94-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 17.04.2021).

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» від 18.10.1999 р. №242. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text (дата звернення: 17.04.2021).

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів» від 16.11.2009 № 1327. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1327201-09#Text (дата звернення: 17.04.2021).

Податковий кодекс України: Закон від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 17.04.2021).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи» від 25.11.2014 № 1163. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10#Text (дата звернення: 17.04.2021).

Ясишена В. В. Нормативно-правове регулювання обліку нематеріальних активів підприємств. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування. 2018. №4 (86). С. 76-83.

Вознюк О. М. Проблемні аспекти обліку нематеріальних активів на підприємствах України: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Київ, 2018. С. 44.

Побережець О. В., Іванова К. В. Ідентифікація та класифікація нематеріальних активів та проблеми їх визначення. Економіка: реалії часу. 2012. № 2. С. 98-104.

Тирінов А. В. Проблеми облікового відображення нематеріальних активів в системі управління підприємством. Економіка. Фінанси. Право. 2019. С. 6-9.

Ясишена В. В. Окремі аспекти методології обліку нематеріальних активів. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2020. №2. С. 219-233.

International accounting standard 38 Intangible assets: international document (January 1, 2012). Retrieved April 17, 2021. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050#Text (in Ukrainian)

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Regulations on the organization of accounting and reporting in Ukraine" (April 3, 1993) No. 250. Retrieved April 17, 2021. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-93-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

The procedure for expert evaluation of intangible assets, approved by the order of the State Property Fund of Ukraine for Science and Technology (June 27, 1995) No. 969/97. Retrieved April 17, 2021. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0292-95#Text (in Ukrainian)

Law of Ukraine "On corporate income tax" (December 28, 1994). Retrieved April 17, 2021. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334/94-%D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian)

Order of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Regulation (standard) of accounting 8 "Intangible assets" (October 18, 1999) No. 242. Retrieved April 17, 2021. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text (in Ukrainian)

Order of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of Guidelines for accounting of intangible assets" (November 16, 2009) No. 1327. Retrieved April 17, 2021. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1327201-09#Text (in Ukrainian)

Tax Code of Ukraine (December 2, 2010) No. 2755-VI. Retrieved April 17, 2021. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1327201-09#Text (in Ukrainian)

National Regulation (Standard) of Public Sector Accounting 122 "Intangible Assets" (November 25, 2014) No. 1163. Retrieved April 17, 2021. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10#Text (in Ukrainian)

Yasyshena V. V. (2018) Normatyvno-pravove rehuliuvannia obliku nematerialnykh aktyviv pidpryiemstv [Normative and legal regulation of accounting for intangible assets of enterprises]. «Visnyk ZhDTU»: Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia – "Bulletin of ZhSTU": Economics, Management and Administration. 4 (86), 76-83 (in Ukrainian)

Voznyuk O. M. (2018). Problemni aspekty obliku nematerialnykh aktyviv na pidpryiemstvakh Ukrainy [Problematic aspects of accounting for intangible assets at Ukrainian enterprises]: II Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konfrentsiia – II International scientific-practical Internet conference (Kyiv, 2018). 43-46 (in Ukrainian)

Poberezhets O. V., Ivanova K. V. (2012). Identyfikatsiia ta klasyfikatsiia nematerialnykh aktyviv ta problemy yikh vyznachennia [Identification and classification of intangible assets and problems of their definition]. Ekonomika: realii chasu – Economics: Realities of time, 2. 98-104 (in Ukrainian)

Tyrinov A. V. (2019). Problemy oblikovoho vidobrazhennia nematerialnykh aktyviv v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Problems of the accounting of intangible assets in the enterprise management system]. Ekonomika. Finansy. Pravo – Economy. Finances. Right. 6-9 (in Ukrainian)

Yasyshena V. V. (2020). Okremi aspekty metodolohii obliku nematerialnykh aktyviv [Separate aspects of the methodology of accounting intangible assets]. Вісник Тернопільського національного економічного університету – Bulletin of the Ternopil National University of Economics, 2. 219-233 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 408
Завантажень PDF: 327
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Фатенок-Ткачук, А., & Комариця, Л. (2021). ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-67
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ