ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЦТВІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Ключові слова: інвестиції, інновації, інноваційно-інвестиційна діяльність, альтернативні джерела енергії, біоенергетика, вітроенергетика, сонячна енергетика

Анотація

У статті запропоновано та апробовано методичний підхід до оцінки ефективності розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві альтернативних джерел енергії, що передбачає використання системи показників, які відібрано та згруповано у 5 груп. Проаналізовано основні показники інноваційного розвитку національної економіки й досліджено динаміку їхніх змін. Визначено показники, що характеризують інвестиційну складову розвитку національної економіки в цілому та інвестування у виробництво альтернативних джерел енергії зокрема. Розглянуто технічно-досяжний потенціал альтернативних джерел енергії за видами. Обґрунтовано необхідність нагального забезпечення належного рівня розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності альтернативної енергетики в Україні.

Посилання

Калетнік Г.М., Гончарук Т.В. Інноваційне забезпечення розвитку біопаливної галузі: світовий та вітчизняний досвід. Бізнес Інформ. 2013. № 9. С. 155–160.

Honcharuk I., Babyna O. Dominant trends of innovation and investment activities in the development of alternative energy sources. East European Scientific Journal. 2020. № 2 (54). Р. 6–13.

Коробко Б. Енергетика та сталий розвиток. Інформаційний посібник. Київ : ВЕГО «МАМА-86», 2006. 44 с.

Бабина О.М. Інноваційно-інвестиційна діяльність у розвитку альтернативних джерел енергії : дис. … канд. екон. наук: 08.00.03. Вінниця, 2020. 272 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 29.10.2021).

Статистичний щорічник України за 2020 рік (за ред. І. Є. Вернера). Державна служба статистики України. Київ. 2021. 455 с.

Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність України за 2020 рік». Державна служба статистики України. Київ. 2021. 243 с.

Звіт про стан реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» за 2018 рік. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. 2019. 26 с.

Оцінка обсягів прямих іноземних інвестицій, в яких кінцевим контролюючим інвестором є резидент (round tripping) за 2010 р. 2020 р.

Babyna O. Assessment of the effectiveness of the development of innovation-investment activity in the production of alternative energy sources. Сolloquium-journal. 2020. №12 (64). Р. 11–17.

Митний кодекс України Митний кодекс України від 13 березня 2013 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua

Частка іноземних інвесторів ВДЕ до літа складе більше 30%. URL: https://oilpoint.com.ua/chastka-inozemnih-investoriv-vde-do-lita-sklade-bilshe-30/?lang =uk

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» № 3715-VI від 8 вересня 2011 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text

Писаренко Т.В., Кваша Т.К. та ін. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2016 році: аналітична довідка. Київ : УкрІНТЕІ, 2017. 131 с.

Писаренко Т.В., Кваша Т.К. та ін. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка. Київ : УкрІНТЕІ, 2019. 80 с.

Писаренко Т.В., Куранда Т.К., Кваша Т.К. та ін. Стан науково-інноваційної діяльності в Україні у 2020 році: науково-аналітична записка. Київ : УкрІНТЕІ, 2021. 39 с.

Нова Енергетична стратегія України до 2035 року: безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358 (дата звернення: 28.10.2021)

Жілен Д., Сайгін Д., Вагнер Н. Перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні. IRENA. REmap 2030. Абу-Дабі. 2015. 57 с.

Офіційний сайт Держенергоефективності. URL: http://saee.gov.ua (дата звернення: 29.10.2021).

Kaletnik, H.M., & Honcharuk, T.V. (2013). Innovatsiyne zabezpechennya rozvytku biopalyvnoyi haluzi: svitovyy ta vitchyznyanyy dosvid [Innovation provision of development of the bio-fuel industry: world and domestic experience]. Biznes Inform – Business Inform, 9, 155–160. (in Ukrainian)

Honcharuk, I., & Babyna, O. (2020). Dominant trends of innovation and investment activities in the development of alternative energy sources. East European Scientific Journal, 2 (54), 6–12.

Korobko B. (2006). Enerhetyka ta stalyy rozvytok. Informatsiynyy posibnyk [Energy and sustainable development. Information manual]. Kyiv: VEHO «MAMA-86». (in Ukrainian)

Babyna, O.M. (2020). Innovatsiyno-investytsiyna diyalnist u rozvytku alternatyvnykh dzherel enerhiyi [Innovation and investment activities in the development of alternative energy sources]. Candidate’s thesis. Vinnytsia: VNAU. (in Ukrainian)

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2020 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2020]. In I. YE. Vernera(Eds.), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny – State Statistics Service of Ukraine. (in Ukrainian)

Statystychnyy zbirnyk «Naukova ta innovatsiyna diyalʹnistʹ Ukrayiny za 2020 rik» [Statistical collection "Scientific and innovative activity of Ukraine for 2020"]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny – State Statistics Service of Ukraine. (in Ukrainian)

Zvit pro stan realizatsiyi Enerhetychnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2035 roku «Bezpeka, enerhoefektyvnistʹ, konkurentospromozhnistʹ» za 2018 rik [Report on the state of implementation of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 "Security, energy efficiency, competitiveness" for 2018]. Derzhavne ahent·stvo z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennya Ukrayiny – State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine. (in Ukrainian)

Otsinka obsyahiv pryamykh inozemnykh investytsiy, v yakykh kintsevym kontrolyuyuchym investorom ye rezydent (round tripping) za 2010 r. – 2020 r. [Estimation of the volume of foreign direct investment, in which the ultimate controlling investor is a resident (round tripping) for 2010 – 2020].

Babyna, O. (2020). Assessment of the effectiveness of the development of innovation-investment activity in the production of alternative energy sources. Сolloquium-journal, 12 (64), 11–17.

Mytnyy kodeks Ukrayiny Mytnyy kodeks Ukrayiny vid 13 bereznya 2013 r. [Customs Code of Ukraine Customs Code of Ukraine of March 13, 2013]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua

Podatkovyy kodeks Ukrayiny vid 2 hrudnya 2010 r. [Tax Code of Ukraine of December 2, 2010]. Retrieved from: http://zakon. rada.gov.ua

Chastka inozemnykh investoriv VDE do lita sklade bilʹshe 30% [The share of foreign RES investors by the summer will be more than 30%]. Retrieved from: https://oilpoint.com.ua/chastka-inozemnih-investoriv-vde-do-lita-sklade-bilshe-30/?lang =uk

Zakon Ukrayiny «Pro priorytetni napryamy innovatsiynoyi diyalʹnosti v Ukrayini» № 3715 [Law of Ukraine “On Priority Areas of Innovation Activity in Ukraine” № 3715-VI]. (2011, September 8). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text

Pysarenko, T.V., Kvasha, T.K. et al. (2017). Stan innovatsiynoyi diyalʹnosti ta diyalʹnosti u sferi transferu tekhnolohiy v Ukrayini u 2016 rotsi: analitychna dovidka [The state of innovation and technology transfer activities in Ukraine in 2016: an analytical reference]. Kyiv: UkrINTEI. (in Ukrainian)

Pysarenko, T.V., Kvasha, T.K. et al. (2019). Stan innovatsiynoyi diyalʹnosti ta diyalʹnosti u sferi transferu tekhnolohiy v Ukrayini u 2018 rotsi: analitychna dovidka [The state of innovation and technology transfer activities in Ukraine in 2018: an analytical reference]. Kyiv: UkrINTEI. (in Ukrainian)

Pysarenko, T.V., Kvasha, T.K. et al. (2021). Stan innovatsiynoyi diyalʹnosti ta diyalʹnosti u sferi transferu tekhnolohiy v Ukrayini u 2020 rotsi: analitychna dovidka [The state of innovation and technology transfer activities in Ukraine in 2020: an analytical reference]. Kyi : UkrINTEI. (in Ukrainian)

Enerhetychna stratehiya Ukrayiny do 2035 roku «Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist» [Ukraine’s new Energy Strategy until 2035 «Security, energy efficiency, competitiveness»]. Retrieved from: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358

Zhilen, D., Saigin, D. & Wagner, N. (2015). Perspektyvy rozvytku vidnovlyuvanoyi enerhetyky v Ukrayini [Prospects for the development of renewable energy in Ukraine]. IRENA. REmap 2030. Abu-Dabi.

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoho ahentstva z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennia Ukrainy [Official site of the State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine]. Retrieved from: http://saee.gov.ua (in Ukrainian)

Переглядів статті: 162
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Бабина, О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЦТВІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-105
Розділ
ЕКОНОМІКА