СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: промисловість, переробна промисловість, обсяги виробництва, капітальні інвестиції

Анотація

Стаття присвячена аналізу стану та особливостей розвитку підприємств переробної промисловості Херсонської області. Обґрунтовано актуальність моніторингу показників розвитку промисловості на рівні окремих регіонів. Проаналізовано основні показники функціонування переробної промисловості Херсонської області, а саме: кількість діючих підприємств, випуск продукції, валова додана вартість. Проведено аналіз динаміки індексів фізичного обсягу випуску та валової доданої вартості. Наведені індекси промислової продукції у 2015–2020 роках в розрізі галузей переробної промисловості. Проаналізовано структуру реалізації продукції переробної промисловості за видами діяльності. Представлена динаміка виробництва окремих видів харчових та нехарчових продуктів. Проаналізовано динаміку надходжень капітальних інвестицій на переробні підприємства.

Посилання

Сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Статистичний щорічник Херсонської області за 2020 рік / За ред. Н.Г.Мельничук. Херсон : Головне управління статистики в Херсонській області, 2021. 403 с.

Чмут А.В. Горбенко С.А. Особливості функціонування ринку безалкогольних напоїв України. Матеріали Міжнародної науково-практичної Конференції: «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, менеджменту, сфери обслуговування та права в умовах інтеграційних процесів» (21 листопада 2021 р. м. Херсон). С. 150–153.

Вірлич Є.М. Відродження промислового потенціалу Херсонщини: теоретичні та методологічні аспекти. Економічні інновації : Зб. наук. пр. Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2011. Вип. 45. С. 37–42.

Швець Ю.О., Бутенко А.А. Аналіз сучасного стану харчової промисловості України на внутрішньому та зовнішньому ринках. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2018. Вип. 30. С. 71–74.

Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/

Statystychnyi shchorichnyk Khersonskoi oblasti za 2020 rik [Statistical Yearbook of Kherson region for 2020] / Za red. N.H.Melnychuk. Kherson: Holovne upravlinnia statystyky v Khersonskii oblasti, 2021. 403 р.

Chmut A.V. Horbenko S.A. Osoblyvosti funktsionuvannia rynku bezalkoholnykh napoiv Ukrainy. [Features of the functioning of the soft drinks market in Ukraine]. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Konferentsii: «Stratehichni priorytety rozvytku ekonomiky, menedzhmentu, sfery obsluhovuvannia ta prava v umovakh intehratsiinykh protsesiv» [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference: "Strategic priorities of economic development, management, services and law in terms of integration processes"] (21 November 2021 year. Kherson) (in Ukrainian)

Virlych Ye.M. (2011) Vidrodzhennia promyslovoho potentsialu Khersonshchyny: teoretychni ta metodolohichni aspekty [Revival of industrial potential of Kherson region: theoretical and methodological aspects]. Ekonomichni innovatsii: Zb. nauk. pr. Odesa: IPREED NAN Ukrainy. № 45. Р. 37-42. (in Ukrainian)

Shvets Y.O., Butenko A.A. (2018) Analiz suchasnoho stanu kharchovoi promyslovosti Ukrainy na vnutrishnomu ta zovnishnomu rynkakh [Analysis of the current state of the food industry of Ukraine in the domestic and foreign markets]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment. № 30. Р. 71–74. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 217
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Чмут, А., & Ушкаренко, Ю. (2021). СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-102
Розділ
ЕКОНОМІКА