ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: ефективність праці, продуктивність праці, інноваційний розвиток, інноваційна економіка, діагностика

Анотація

Стаття присвячена визначенню проблем діагностики ефективності праці на підприємствах та врахування виявлених закономірностей при вдосконаленні політики управління в умовах становлення інноваційної економіки України. Здійснено оцінку тенденцій динаміки продуктивності праці та дієвості заходів щодо управління продуктивністю праці, яка довела, з одного боку, невідповідність виявлених трендів продуктивності праці наявним та перспективним потребам економіки, а з іншого, – виявила недосконалість управління ефективністю праці на практиці. Виявлені наявні диспропорції, що відображають втрату керованості в управлінні ефективністю праці (на прикладі Чернівецької області). Запропонований алгоритм дослідження тенденцій ефективності праці створює методичну основу для вдосконалення управління продуктивною працею з позицій стимулювання інноваційної активності підприємств.

Посилання

Кожем’якіна С. М., Кривуша С. Г. Причини низького рівня продуктивності праці в Україні. Ринок праці та зайнятість населення. 2016. № 2. С. 8–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2016_2_3.

Пасєка А. С. Удосконалення організаційно-економічного механізму підвищення продуктивності праці. Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія : Економічні науки. 2010. №4(43), Ч. 1. С. 78–82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2010_4(1)__17.

Семів Л. К., Гузар У. С. Трудова діяльність в економіці знань: підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів. Регіональна економіка. 2011. № 3. С.131–140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2011_3_16.

Чернушкіна О. О. Сучасні аспекти мотивації управлінського персоналу. Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. 2012. Т. 2. С. 570–577.

Семиноженко В. Технологічні парки України: перший досвід формування інноваційної економіки. Економіка України. 2004. №1. С. 16–21.

Філіпенко А. Структура сучасного економічного дискурсу. Економіка України. 1996. №8. С. 26–35.

Петращак О.О. Продуктивність праці у сучасних умовах: соціально-економічний аспект: Монографія. Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2018. 186 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1-pO_2AUu2usC4mnSuQFksXku8XpXqHhv.

Андрієнко В.Ф., Яскал І.В., Запал В.С. Фінансово-економічні характеристики суб’єктів господарювання в системі регулювання інтеграційно-інноваційного процесу. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 1 (20): Економічні науки. Чернівці: Золоті литаври, 2011. С. 286-298.

Офіційний сайт Головного управління статистики в Чернівецькій області. URL: http://www.oblstat.cv.ukrtel.net.

Яскал І.В., Пасайлюк Р.І. Ефективність функціонування підприємницького сектору економіки України: тенденції та перспективи. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). № 6, 2019 (Частина 2). С. 70-77. URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_6/30_69_6_2.pdf#page=76.

Kozhemiakina, S., & Kryvusha, S. (2016). Prychyny nyzkoho rivnia produktyvnosti pratsi v Ukraini [The reasons for the low level of labor productivity in Ukraine]. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia, 2, 8–11. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2016_2_3 [in Ukrainian].

Pasieka, A. (2010). Udoskonalennia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu pidvyshchennia produktyvnosti pratsi [Improving the organizational and economic mechanism for increasing productivity]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy. Seriia : Ekonomichni nauky, 4(43), Ч. 1, 8–82. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2010_4(1)__17 [in Ukrainian].

Semiv, L., & Huzar U. (2011). Trudova diialnist v ekonomitsi znan: pidkhody do otsinky vplyvu znannievykh faktoriv [Labor activity in the knowledge economy: approaches to assessing the impact of knowledge factors]. Rehionalna ekonomika, 3, 131–140. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2011_3_16. [in Ukrainian].

Chernushkina, O. (2012). Suchasni aspekty motyvatsii upravlinskoho personalu [Modern aspects of management staff motivation]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky : zb. nauk. prats. Spets. vyp. Pratsia v KhKhI stolitti: novitni tendentsii, sotsialnyi vymir, innovatsiinyi rozvytok, Т. 2, 570–577 [in Ukrainian].

Semynozhenko, V. (2004). Tekhnolohichni parky Ukrainy: pershyi dosvid formuvannia innovatsiinoi ekonomiky [Technology parks of Ukraine: the first experience of forming an innovative economy]. Ekonomika Ukrainy, 1, 16–21 [in Ukrainian].

Filipenko, A. (1996). Struktura suchasnoho ekonomichnoho dyskursu [The structure of modern economic discourse]. Ekonomika Ukrainy, 8, 26–35 [in Ukrainian].

Petrashchak, O. (2018). Produktyvnist pratsi u suchasnykh umovakh: sotsialno-ekonomichnyi aspekt [Labor productivity in modern conditions: socio-economic aspect]. Chernivtsi: Chernivetskyi natsionalnyi universytet im. Yu. Fedkovycha. Retrieved from https://drive.google.com/open?id=1-pO_2AUu2usC4mnSuQFksXku8XpXqHhv [in Ukrainian].

Andriienko, V., Yaskal, I., & Zapal, V. (2011). Finansovo-ekonomichni kharakterystyky subiektiv hospodariuvannia v systemi rehuliuvannia intehratsiino-innovatsiinoho protsesu [Financial and economic characteristics of business entities in the system of regulation of the integration and innovation process]. Naukovyi visnyk Bukovynskoi derzhavnoi finansovoi akademii: Zbirnyk naukovykh prats. 1 (20), 286-298 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Holovnoho upravlinnia statystyky v Chernivetskii oblasti [The official site of the Central Statistical Office in Chernovtsy region]. Retrieved from http://www.oblstat.cv.ukrtel.net.

Yaskal, I., & Pasailiuk, R. (2019). Efektyvnist funktsionuvannia pidpryiemnytskoho sektoru ekonomiky Ukrainy: tendentsii ta perspektyvy [Efficiency of functioning of the business sector of the economy of Ukraine: tendencies and prospects]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, 30 (69), 6, (2), 70-77. doi: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-6-35 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 212
Завантажень PDF: 201
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Яскал, О. (2020). ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-49
Розділ
ЕКОНОМІКА