МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПРИ УПРАВЛІННІ НЕРУХОМІСТЮ ЕЛЕВАТОРІВ

Ключові слова: нерухомість, майно, активи, управління нерухомістю, показники ефективності, стратегії управління нерухомим майном

Анотація

Стаття присвячена дослідженню методичних підходів до аналізу витрат при управлінні об’єктами нерухомості. Автором проаналізовано структуру цін, витрат та доходів на прикладі підприємства елеваторного господарства. Зазначено, що склад та структура витрат мають галузеві особливості, що суттєво ускладнює розрахунки. Автором розкрито наповнення статей калькуляції витрат, які складаються з: амортизації обладнання; витрат на оплату праці працівників; витрат на електроенергію; матеріальних витрат; витрат на послуги сторонніх організацій. Запропоновано застосування методів аналізу чутливості, диференціації ставки дисконту, аналізу беззбитковості щодо визначення критичних витрат елеваторної нерухомості та розробки стратегії їх зменшення. На основі проведених розрахунків, визначено процедури при розробці стратегії зниження витрат, основними з яких є: аналіз фінансового звіту, складання рейтингу витрат, формування технічних вимог до засобів мінімізації витрат, обґрунтування напрямків оптимізації витрат, поєднання організаційних та технічних способів оптимізації, визнання найвищої цінності людських ресурсів, запровадження практики проведення щорічного зовнішнього аудиту та інші. Запропоновано такі шляхи зменшення загальних витрат: здійснення капіталовкладень в механізацію та автоматизацію виробничих процесів; використання альтернативних джерел енергії, використання вітчизняних якісних аналогів іноземного обладнання, з доступними і порівняно недорогими запчастинами та сервісними послугами.

Посилання

Воробьева И. (2015). 11 советов по оптимизации производства на элеваторе. Режим доступа: http://elevatorist.com/spetsproekt/22-top-10-sovetov-po-optimizatsii-proizvodstva-na-elevatore (дата звернення: 30.10.2020).

Ніколаєва В., Вітренко Л. (2015). Управління нерухомістю вищих навчальних закладів на методичних засадах менеджменту активів. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип.6. С. 215-220.

Панасюк Н. (2013) Из чего складывается стоимость тонны хранения на элеваторе. Режим доступа: http://elevatorist.com/blog/read/2-iz-chego-skladyivaetsya-stoimost-hraneniya-tonnyi-zerna-na-elevatore (дата звернення: 20.10.2020).

Паничев Р. Носовское ХПП: как построить успешный элеватор. (2013). Режим доступа: https://elevatorist.com/istorii-uspeha/1-nosovskiy-hpp-kak-postroit-uspeshnyiy-elevator (дата звернення: 25.10.2020).

«Тесcла груп». Компании. (2020). Elevatorist.com : веб-сайт. Режим доступа: https://elevatorist.com/kompanii/253--gk-tesslagroup (дата звернення: 03.10.2020).

Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. (2015). Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: учебник для вузов. / пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. Москва : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 576 с.

Manganelli B. (2015). Real Estate Investing: Market Analysis, Valuation Techniques, and Risk Management, Springer. 210 p.

RoulacStephenE.(2001).Corporatepropertystrategyinintegraltocorporatebusinessstrategy. JournalofRealEstateResearch.Vol. 22. № 1/2. P. 129–152.2.

Vorobeva Y. (2015). 11 sovetov po optimizatsii proizvodstva na elevatore [11 tips for optimizing production at the elevator]. Retrieved from http://elevatorist.com/spetsproekt/22-top-10-sovetov-po-optimizatsii-proizvodstva-na-elevatore [in Russian].

Nikolaieva V., Vitrenko L. (2015). Upravlinnia nerukhomistiu vyshchykh navchalnykh zakladiv na metodychnykh zasadakh menedzhmentu aktyviv [Real estate management of higher educational institutions on the methodological basis of asset management]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. Vyp. 6. S. 215-220.

Panasiuk N. (2013) Iz chego skladyvaetsya stoimost tonny khraneniya na elevatore. [What makes up the cost of a ton of storage at the elevator]. Retrieved from http://elevatorist.com/blog/read/2-iz-chego-skladyivaetsya-stoimost-hraneniya-tonnyi-zerna-na-elevatore [in Russian].

Panychev R. Nosovskoe KhPP: kak postroit uspeshnyy elevator. (2013). [How to build a successful elevator from Nosovka]. Retrieved from https://elevatorist.com/istorii-uspeha/1-nosovskiy-hpp-kak-postroit-uspeshnyiy-elevator [in Russian].

«Tescla grup». Kompanii (2020). ["Tesslagroup". Companies]. Retrieved from https://elevatorist.com/kompanii/253--gk-tesslagroup [in Russian].

Tompson A.A., & Stryklend A.Dzh. (2015). Stratehycheskyi menedzhment. Yskusstvo razrabotky y realyzatsyy stratehyy: uchebnyk dlia vuzov. [Strategic management. The art of strategy development and implementation: a textbook for universities] per. s anhl. pod red. L.H. Zaitseva, M.Y. Sokolovoi. Moskow: Banky y byrzhy, YuNYTY, 1998. 576 s.

Manganelli B. (2015). Real Estate Investing: Market Analysis, Valuation Techniques, and Risk Management, Springer. 210 p.

Roulac Stephen E. (2001) Corporate property strategy in integral to corporate business strategy. Journal of Real Estate Research, vol. 22, № 1/2, pp. 129–152.

Переглядів статті: 243
Завантажень PDF: 245
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Чубук, Л. (2020). МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПРИ УПРАВЛІННІ НЕРУХОМІСТЮ ЕЛЕВАТОРІВ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-51
Розділ
ЕКОНОМІКА