ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ УСТАНОВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

  • Олена Цятковська ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0001-8825-9778
Ключові слова: бухгалтерський облік, державна установа, державні фінанси, нефінансові активи, державна політика

Анотація

У результаті наукового дослідження особливостей обліку нефінансових активів установ державного сектору в управління державними фінансами встановлено, що управління здійснюється шляхом реалізації держаних політик установами. Встановлено, що не всі установи реалізовують одну і ту саму державну політику однаково, але всі державні установи поділені на відповідні сегменти та наділені відповідними функціональними характеристиками для реалізації того чи іншого напряму державної політики. Визначено основні напрями державних політик, які впливають на взаємозв’язок між управлінням державними фінансами та обліком нефінансових активів. Встановлено, що нефінансові активи приносять економічну вигоду державним установам як наслідок володіння ним або використання його протягом деякого періоду часу, що сприяє та забезпечує певним чином відповідне управління нефінансовими активами.

Посилання

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Дрозд І.К., Чечуліна О.О. Бухгалтерський облік та внутрішній державний аудит за міжнародними стандартами : у 3 ч. / за заг. ред. М.В. Кужельного. Ч. ІІ : Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту державного сектору. Київ : УАСБА, 2009. 312 с.

Кондратюк І.О., Лондаренко О.О. Облік витрат на придбання нефінансових активів бюджетних установ: управлінський аспект. Фінанси, облік і аудит. 2015. Вип. 1. С. 210–230. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2015_1_18.

Ловінська Л.Г., Свірко С.В., Єфименко Т.І., Канцуров О.О. Бухгалтерський облік та внутрішній аудит в державному секторі : у 3 ч. / за заг. ред. М.В. Кужельного. Ч.1 : Фінансовий облік у державному секторі:міжнародний підхід. Київ : УАСБА, 2009. 479 с.

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203. Дата оновлення 21.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 р. № 34. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%D0%BF#Text

Система национальных счетов 2008 года (СНС-2008). URL: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Russian.pdf.

Черкашина Т.В. Нефінансові активи: оцінка і класифікація у державному секторі. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 23. С. 201–206. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_23_39.

Bjudzhetnyj kodeks Ukrajiny vid 01.01.2021 №456-VI. [Budget Code of Ukraine from 01.01.2021 №2456-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Drozd I.K., Chechulina O.O. (2009) Bukhghaltersjkyj oblik ta vnutrishnij derzhavnyj audyt za mizhnarodnymy standartamy [Accounting and internal state audit according to international standards] : u 3 ch. / za zagh. red. M.V. Kuzheljnogho. Ch. II : Mizhnarodni standarty vnutrishnjogho audytu derzhavnogho sektoru. Kyiv: UASBA.

Kondratjuk I.O., Londarenko O.O. (2015) Oblik vytrat na prydbannja nefinansovykh aktyviv bjudzhetnykh ustanov: upravlinsjkyj aspekt [Accounting for the acquisition of non-financial assets of budgetary institutions: management aspect]. Finansy, oblik i audyt, 1, 210–230. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2015_1_18.

Lovinsjka L.Gh., Svirko S.V., Jefymenko T.I., Kancurov O.O. (2009) Bukhghaltersjkyj oblik ta vnutrishnij audyt v derzhavnomu sektori [Accounting and internal state audit according to international standards]: u 3 ch. / za zagh. red. M.V. Kuzheljnogho. Ch. 1 : Finansovyj oblik u derzhavnomu sektori: mizhnarodnyj pidkhid. Kyiv: UASBA.

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrajiny Pro zatverdzhennja Planu rakhunkiv bukhghaltersjkogho obliku v derzhavnomu sektori vid 31.12. 2013 r. № 1203 [Order of the Ministry of Finance of Ukraine On approval of the Chart of Accounts in the public sector from 31.12. 2013 № 1203]. Data onovlennja 21.01.2020. Available at: https://zakon.rada.gov.ua

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny Pro zatverdzhennja Strateghiji modernizaciji systemy bukhghaltersjkogho obliku v derzhavnomu sektori na 2007-2015 roky vid 16.01.2007 №34 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Strategy for modernization of the accounting system in the public sector for 2007-2015 from 16.01.2007 № 34]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%D0%BF#Text

Systema nacyonaljnykh schetov 2008 ghoda (SNS-2008) [System of National Accounts 2008 (2008 SNA)]. Available at: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Russian.pdf.

Cherkashyna T.V. (2017) Nefinansovi aktyvy: ocinka i klasyfikacija u derzhavnomu sektori [Nonfinancial assets: valuation and classification in the public sector] Prychornomorsjki ekonomichni studiji, 23, 201–206. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_23_39

Переглядів статті: 233
Завантажень PDF: 156
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Цятковська, О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ УСТАНОВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-101
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ