ПРОБЛЕМАТИКА ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ

  • Ганна Ліхоносова Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» https://orcid.org/0000-0001-6552-8920
  • Тетяна Єльцова Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» https://orcid.org/0000-0002-4874-5023
Ключові слова: обліково-фінансова взаємодія, суб’єкти господарювання, пандемія, економічний розвиток, соціально-поведінкові обмеження, стимулювання підприємств

Анотація

В роботі проведено аналіз нормативних та організаційних заходів, які були зроблені для поліпшення економічного становища, що склалося в Україні під час дії карантинних обмежень спричинених поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Була розглянута низка законодавчих актів, прийнятих під час карантину, внесені ними зміни у існуючі закони України, зміни в обліково-фінансовій взаємодії суб’єктів господарювання з контролюючими органами, Пенсійним фондом та їх вплив на подолання економічної кризи. На прикладі підприємства, основним видом діяльності якого є оптова торгівля фармацевтичними товарами, досліджено результати дії цих змін. На базі дослідження запропоновано можливі заходи щодо подальшого покращення існуючого економічного становища для стабілізації економіки держави та подальшого виходу з кризи.

Посилання

Фурса В.А. Особливості ведення економічної діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19. Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 лют. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2021. С. 335–338.

Чорна А.М. Окремі питання щодо оподаткування фармацевтичних компаній в умовах пандемії COVID-19. Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 лют. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2021. С. 223–225.

Писарчук О.В., Марачевська А.В. Обліково-контрольні аспекти дистанційної роботи в умовах пандемії COVID-19: світові тенденції. Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 лют. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2021. С. 314–319.

Берницька Д.І. Проблеми розвитку підприємництва в умовах фінансової та економічної нестабільності. Економічний форум. Науковий журнал. 2016. № 3. С. 170–177.

Якушева О.В. Регіональні особливості економічного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 455–461.

Брітченко І.Г., Смерічевський С.Ф., Ахунзянов О.В., Банасько Т.М. Закономірності і перспективи розвитку малого підприємництва в структурі національної інноваційної системи України. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. 224 с.

Закон України №530-ІХ від 17 березня 2020р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#n39

Закон України №540-ІХ від 30.03.2020р. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text

Податковий кодекс України № 2755-VI від 2 грудня 2010 року. Чинна редакція зі змінами та доповненнями від 25.02.2021 року. Київ : Видавничий союз «Андронум», 2021.

Постанова Кабінету Міністрів України №224 від 20.03.2020р. «Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pereliku-likarskih-zasobiv-medichnih-virobiv-taabo-224200320

Закон України № 922-VIII від 25 грудня 2015 року «Про публічні закупівлі». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text

Закон України № 1358-IX від 30.03.2021р. «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1358-IX#Text

Єдиного порталу державних послуг «Дія». URL: https://diia.gov.ua/

Електронний кабінет платника податків. URL: https://cabinet.tax.gov.ua/tax-invoices/provided

Портал електронних послуг Пенсійного фонду України. URL: https://portal.pfu.gov.ua/

Fursa V.A. (2021) Osoblyvosti vedennia ekonomichnoi diialnosti subiektiv hospodariuvannia v umovakh pandemii COVID-19 [Peculiarities of conducting economic activity of business entities in the conditions of the COVID-19 pandemic] Aktualni pytannia diialnosti subiektiv hospodariuvannia v umovakh pandemii COVID-19 [Current issues of business entities in the context of the COVID-19 pandemic: international materials. scientific-practical conf. (Kharkiv, February 26, 2021)]. Kharkiv: Kharkiv National University of Internal Affairs, pp. 335–338. (in Ukrainian)

Black A.M. (2021) Okremi pytannia shchodo opodatkuvannia farmatsevtychnykh kompanii v umovakh pandemii COVID-19 [Some issues regarding the taxation of pharmaceutical companies in the context of the COVID-19 pandemic]. Aktualni pytannia diialnosti subiektiv hospodariuvannia v umovakh pandemii COVID-19 [Current issues of business entities in the context of the COVID-19 pandemic: international materials. scientific-practical conf. (Kharkiv, February 26, 2021)]. Kharkiv: Kharkiv National University of Internal Affairs, pp. 223–225. (in Ukrainian)

Pisarchuk O.V., Marachevskaya A.V. (2021) Oblikovo-kontrolni aspekty dystantsiinoi roboty v umovakh pandemii COVID-19: svitovi tendentsii [Accounting and control aspects of remote work in the COVID-19 pandemic: global trends]. Aktualni pytannia diialnosti subiektiv hospodariuvannia v umovakh pandemii COVID-19 [Current issues of business entities in the context of the COVID-19 pandemic: international materials. scientific-practical conf. (Kharkiv, February 26, 2021)]. Kharkiv: Kharkiv National University of Internal Affairs, pp. 314–319. (in Ukrainian)

Bernitskaya D.I. (2016) Problemy rozvytku pidpryiemnytstva v umovakh finansovoi ta ekonomichnoi nestabilnosti. [Problems of business development in conditions of financial and economic instability]. Ekonomichnyi forum [Economic Forum], no. 3, pp. 170–177.

Yakusheva O.V. (2017) Rehionalni osoblyvosti ekonomichnoho rozvytku maloho ta serednoho biznesu v Ukraini [Regional features of economic development of small and medium business in Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo [Economy and society], no. 8, pp. 455–461.

Britchenko I.G., Smerichevsky S.F., Akhunzyanov O.V., Banasko T.M. (2017) Zakonomirnosti i perspektyvy rozvytku maloho pidpryiemnytstva v strukturi natsionalnoi innovatsiinoi systemy Ukrainy [Regularities and prospects for small business development in the structure of the national innovation system of Ukraine]. Kherson: Helvetica Publishing House, 224 p.

Law of Ukraine 30530-IX of March 17, 2020. "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Aimed at Preventing the Occurrence and Spread of Coronavirus Disease (COVID-19)" Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#n39

Law of Ukraine №540-IX of March 30, 2020. On amendments to some legislative acts of Ukraine aimed at providing additional social and economic guarantees in connection with the spread of coronavirus disease (COVID-19). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text

Tax Code of Ukraine № 2755-VI of December 2, 2010. Current edition with changes and additions from 25.02.2021. Kyiv: Andronum Publishing Union, 2021.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine №224 of 20.03.2020. "On approval of the list of medicines, medical devices and / or medical equipment necessary to implement measures aimed at preventing the occurrence and spread, localization and elimination of outbreaks, epidemics and pandemics of coronavirus disease (COVID-19), which are exempt from import duties and operations on import of which into the customs territory of Ukraine are exempt from value added tax". Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pereliku-likarskih-zasobiv-medichnih-virobiv-taabo-224200320

Law of Ukraine № 922-VIII of December 25, 2015 “On Public Procurement”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text

Law of Ukraine № 1358-IX of March 30, 2021. "On Assistance to Insured Persons for the Period of Restrictive Anti-Epidemic Measures Imposed to Prevent the Spread of Acute Respiratory Disease COVID-19 Caused by SARS-CoV-2 Coronavirus". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1358-IX#Text

Unified portal of public services "Action". Available at: https://diia.gov.ua/

Electronic office of the taxpayer. Available at: https://cabinet.tax.gov.ua/tax-invoices/provided

Portal of electronic services of the Pension Fund of Ukraine. Available at: https://portal.pfu.gov.ua/

Переглядів статті: 172
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Ліхоносова, Г., & Єльцова, Т. (2021). ПРОБЛЕМАТИКА ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-86
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ