ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

  • Дар’я Сергеєва Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-8353-7994
  • Ганна Жалдак Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-3421-3648
Ключові слова: ринок земельних ресурсів, відносини між власником та землекористувачем, національні земельні реформи, земельні ділянки України, економічний розвиток земельного ринку, емфітевзис, купівля-продаж землі, сільське господарство

Анотація

Стаття присвячена розгляду особливостей функціонування ринку земельних ресурсів. Визначено актуальні питання формування земельних ресурсів, що враховують зміни у національному земельному законодавстві. Розглянуто механізми захисту ринку земельних ресурсів та наведено особливості формування взаємовідносин між власником земельної ділянки та її землекористувачем. Окреслено значимість правильного функціонування ринку землі в Україні. Здійснено аналіз структури посівних площ за розмірами сучасних підприємств відповідного сектору. Аргументовано та доведено причини повільного розвитку ринку земельних ресурсів сьогодні. Окремо в статті наведено середні ціни за 1 гектар землі в країнах Європи задля кращого розуміння ситуації на ринку України. Охарактеризовано наявність юридичної колізії та виведено основні причини даної взаємної невідповідності правових норм, що регулюють однакові суспільні відносини. У статті сформульовано причино-наслідкові зв’язки між потребою відкриття ринку землі та необхідністю захисту українського товаровиробника. Зазначено особливості найтиповішого різновиду договору, що укладався між власником землі та землекористувачем в часи мораторію, та виведено вплив чималої кількості оренд земельних ділянок на сучасну ситуацію на ринку земельних ресурсів. На основі здобутих результатів сформульовано основні напрямки вирішення необхідних питань в законодавстві у сфері покращення функціонування ринку землі в Україні.

Посилання

Інфографіка щодо загальних підсумків експорту товарів і послуг в Україні у 2020 році. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e3c3c882-4b68-4f23-8e25-388526eb71c3&tag=TendentsiiEksportuInfografika-eksport-

Маколкіна О. В. Проблеми та перспективи розвитку земельних відносин в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 2. С. 34–41.

Шкуропат О. В. Суперечності земельних відносин у контексті державного управління. Державне управління. 2012. № 174. С. 133–139.

Парамарчук Л. В., Заболотний Ю. В. Некоторые аспекты развития рынка земель сельськохозяйственного назначения. Наука и экономика. 2013. №1. С. 132–135.

Данкевич В. Є., Данкевич Є. М., Шегеда О. В. Вплив глобалізації економіки на формування земельних відносин у сільському господарстві. Проблемы экономики. 2019. № 2. С. 40.

Фурдичко О. І. Державне лісівництво й земельна реформа в Україні: стан і проблеми реформування та розвитку лісогосподарського виробництва. Агросвіт. 2021. № 5–6. С. 24–33.

Іванюк М. М., Кочеригін Л. Ю. Ринок землі в Україні. Вплив земельної реформи на розвиток державного управління, його тенденції та перспективи. Біла Церква : БНАУ, 2021.

Мовчанюк А. В. Концептуальні основи розвитку малого та середнього агробізнесу в умовах реалізації земельної реформи. 2021. Біла Церква : БНАУ, 2021.

Ми справді велика аграрна держава – Павло Коваль. URL: http://agroconf.org/content/mi-spravdi-velika-agrarna-derzhava-pavlo-koval

Як працює ринок землі в Німеччини, Франції, Нідерландах. URL: https://landlord.ua/news/iak-pratsiuie-rynok-zemli-v-nimechchyni-frantsii-niderlandakh/

Інфографічний довідник: Агробізнес України – Випуск з нагоди 30-річчя Незалежності України. URL: https://agribusinessinukraine.com/get_file/id/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2021.pdf

Земельний довідник України 2020 – база даних про земельний фонд країни. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/705-zemelniy-dovidnik-ukrayini--baza-danih-pro-zemelniy-fond-krayini

BrokLand: вартість землі в різних країнах світу. URL: https://brok.land/news-detail/skilki-koshtuye-zemlya-v-riznih-krayinah-svitu/

Скільки коштує сільськогосподарська земля в Україні. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/01/25/infografika/ekonomika/skilky-koshtuye-silskohospodarska-zemlya-ukrayini

Ціна на землю: що очікувати з 1 липня. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/06/28/675386/

Верховна Рада України: Законодавство України. Земельний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text

Аграрний союз України: Різниця між договором емфітевзису та договором оренди. URL: http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/914/

Фабіянська В. Ю. Використання земель на умовах емфітевзису: правовий та обліковий аспекти. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 3. С. 103–114.

Problemy ta perspektyvy rozvytku zemelnykh vidnosyn v Ukraini [Infographics on the overall results of exports of goods and services in Ukraine in 2020]. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e3c3c882-4b68-4f23-8e25-388526eb71c3&tag=TendentsiiEksportuInfografika-eksport-

Makolkina O. V. (2017) Problemy ta perspektyvy rozvytku zemelnykh vidnosyn v Ukraini [Problems and prospects for the development of land relations in Ukraine]. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, no 2, pp. 34–41.

Shkuropat O. V. (2012) Superechnosti zemelnykh vidnosyn u konteksti derzhavnoho upravlinnia [Contradictions of land relations in the context of public administration]. Derzhavne upravlinnia, no 174, pp. 133–149.

Paramarchuk L. V., Zabolotny Y. V. (2013) Nekotorye aspekty razvitia rynka zemel selskokhoziaistvennoho naznachenyia [Some aspects of the development of the market of agricultural lands]. Nauka i ekonomika, no 1, pp. 132–135.

Dankevich V. E., Dankevich E.M. Shegeda O.V. (2019) Vplyv hlobalizatsii ekonomiky na formuvannia zemelnykh vidnosyn u silskomu hospodarstvi [Influence of globalization of economy on formation of land relations in agriculture]. Problemy ekonomiky, no 2, p. 40.

Furdychko O. I. (2021) Derzhavne lisivnytstvo y zemelna reforma v Ukraini: stan i problemy reformuvannia ta rozvytku lisohospodarskoho vyrobnytstva [State forestry and land reform in Ukraine: the state and problems of reforming and development of forestry production]. Agrosvit, no 5–6, pp. 24–33.

Ivanyuk M. M.? Kocherygin L. Y. (2021) Rynok zemli v Ukraini. Vplyv zemelnoi reformy na rozvytok derzhavnoho upravlinnia, yoho tendentsii ta perspektyvy. Land market in Ukraine [The impact of land reform on the development of public administration, its trends and prospects]. Bila Tserkva: BNAU. (in Ukrainian)

Movchanyuk A. V. (2021) Kontseptualni osnovy rozvytku maloho ta serednoho ahrobiznesu v umovakh realizatsii zemelnoi reformy [Conceptual foundations of small and medium agribusiness development in the implementation of land reform]. Bila Tserkva: BNAU. (in Ukrainian)

My spravdi velyka ahrarna derzhava – Pavlo Koval [We are a truly great agrarian state – Pavlo Koval]. Available at: http://agroconf.org/content/mi-spravdi-velika-agrarna-derzhava-pavlo-koval

Iak pratsiuie rynok zemli v Nimechchyny, Frantsii, Niderlandakh [How the land market works in Germany, France, the Netherlands.]. Available at: https://landlord.ua/news/iak-pratsiuie-rynok-zemli-v-nimechchyni-frantsii-niderlandakh/

Infohrafichnyi dovidnyk: Ahrobiznes Ukrainy – Vypusk z nahody 30-richchia Nezalezhnosti Ukrainy [Infographic guide: Agribusiness of Ukraine – Issue on the occasion of the 30th anniversary of Independence of Ukraine]. Available at: https://agribusinessinukraine.com/get_file/id/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2021.pdf

Zemelnyi dovidnyk Ukrainy 2020 – baza danykh pro zemelnyi fond krainy [Land Directory of Ukraine 2020 – a database of the country's land fund]. Available at: https://agropolit.com/spetsproekty/705-zemelniy-dovidnik-ukrayini--baza-danih-pro-zemelniy-fond-krayini

BrokLand: vartist zemli v riznykh krainakh svitu [BrokLand: the cost of land in different countries]. Available at: https://brok.land/news-detail/skilki-koshtuye-zemlya-v-riznih-krayinah-svitu/

Skilky koshtuie silskohospodarska zemlia v Ukraini [How much is agricultural land in Ukraine]. Available at: https://www.slovoidilo.ua/2021/01/25/infografika/ekonomika/skilky-koshtuye-silskohospodarska-zemlya-ukrayini

Tsina na zemliu: shcho ochikuvaty z 1 lypnia [The price of land: what to expect from July 1]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/06/28/675386/

Переглядів статті: 204
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Сергеєва, Д., & Жалдак, Г. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-98
Розділ
ЕКОНОМІКА