ОЦІНКА ЗМІН В УМОВАХ ПРОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПІСЛЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ОБЛАСТЕЙ ЗАХІДНОГО ТА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНІВ)

  • Анна Реут Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-9623-9248
  • Юлія Клименко Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-0086-2933
Ключові слова: умови життя, об’єднані територіальні громади, бідність за умовами життя

Анотація

Стаття присвячена аналізу основних соціально-економічних заходів, які були реалізовані в об’єднаних територіальних громадах Західного та Центрального регіонів України та які були спрямовані на покращення умов проживання їх населення. Складено соціально-економічний портрет територіальних громад, що брали участь в соціологічному опитуванні. Проаналізовано стан інформаційно-документального забезпечення функціонування об’єднаних громад та визначено обізнаність їх адміністрації щодо наявних проблем в умовах проживання в населених пунктах, що входять до їх складу. Оцінено шанси громад на ефективне адміністрування, забезпечення нормальних умов проживання та вибору правильного вектору щодо їх покращення. Визначено та проаналізовано сфери життя та об’єкти інфраструктури, що потребували покращення умов (за частотою визнання проблеми), до об’єднання населених пунктів в територіальні громади. За результатами аналізу основних проектів, реалізованих в громадах після об’єднання та вагомості проведених робіт було визначено глибина вирішення адміністрацією проблем в основних соціальних сферах.

Посилання

Сторонянська І., Максименко А., Левицька О. Соціально-економічне становище об’єднаних територіальних громад: Захід VS Центр: науково-аналітичне видання. ДУ Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. Львів, 2019. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190034.pdf

Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of Government (2014). OECD. URL: https://is.gd/oN78Wq

Полякова С.В., Когатько Ю.Л. Об’єднані територіальні громади: оцінка фінансової спроможності та механізмів розподілу коштів. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. № 5(32). C. 106-117. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/32_2021/17.pdf

Десять керівних принципів ОЕСР з ефективної децентралізації, що сприяють регіональному розвитку (2019). Making decentralisation work: a handbook for policy-makers. OECD. URL: https://is.gd/eV6KnO

Морохт Н. Методологічні аспекти побудови моделі оцінювання динаміки розвитку обєднаних територіальних громад. Public Administration and Local Government. 2018. Issue 1(36). URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_01(36)/20.pdf

Multi-level Governance Reforms: Overview of OECD Country Experiences (2017), OECD Publishing, Paris. Retrieved from: https://doi.org/10.1787/9789264272866-en

Territorial Reviews: Monitoring Progress in Multi-level Governance and Rural Policy (2017), OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264268883-en

Sharma, C. (2018), Emerging Dimensions of Decentralization Debate in the Age of Glocalization, Kurukshetra University. Retrieved from: http://mpra.ub.unimuenchen.de/6734/

Жовнірчик Я.Ф., Мельник В.М. Зарубіжний досвід і вітчизняні традиції здійснення інноваційного розвитку територіальних громад органами місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 9. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2015/22.pdf

Storonianska I., Maksymenko A., & Levytska O. (2019) Sotsialno-ekonomichne stanovyshche obiednanykh terytorialnykh hromad: Zakhid VS Tsentr: naukovo-analitychne vydannia [Socio-economic situation of united territorial communities: West VS Center: Scientific and Analytical Edition]. Lviv. Retrieved from: http://ird.gov.ua/irdp/p20190034.pdf (in Ukrainian)

Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of Government (2014). OECD. Retrieved from: https://is.gd/oN78Wq

Poliakova S. & Kohatko Yu. (2021) Obiednani terytorialni hromady: otsinka finansovoi spromozhnosti ta mekhanizmiv rozpodilu koshtiv [United local communities: assessment of financial capacity and fund distribution mechanisms]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 5(32), 106-117. Retrieved from: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/32_2021/17.pdf (in Ukrainian)

Desiat kerivnykh pryntsypiv OESR z efektyvnoi detsentralizatsii, shcho spryiaiut rehionalnomu rozvytku [Ten guiding principles of OECD with effective decentralization, promoting regional development]. (2019). Retrieved from: https://is.gd/eV6KnO

Morokht N. (2018) Metodolohichni aspekty pobudovy modeli otsiniuvannia dynamiky rozvytku obiednanykh terytorialnykh hromad [Methodological aspects of constructing a model for assessing the dynamics of development of united territorial communities] Retrieved from: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_01(36)/20.pdf (in Ukrainian)

Multi-level Governance Reforms: Overview of OECD Country Experiences (2017), OECD Publishing, Paris. Retrieved from: https://doi.org/10.1787/9789264272866-en

Territorial Reviews: Monitoring Progress in Multi-level Governance and Rural Policy (2017), OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264268883-en

Sharma, C. (2018), Emerging Dimensions of Decentralization Debate in the Age of Glocalization, Kurukshetra University. Retrieved from: http://mpra.ub.unimuenchen.de/6734/

Zhovnirchyk Ya. F. & Melnyk V. M. (2015) Zarubizhnyi dosvid i vitchyzniani tradytsii zdiisnennia innovatsiinoho rozvytku terytorialnykh hromad orhanamy mistsevoho samovriaduvannia. [Foreign experience and domestic traditions of innovative development of territorial communities by local self-government bodies]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: Practice and Experience № 9. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2015/22.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 167
Завантажень PDF: 94
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Реут, А., & Клименко, Ю. (2021). ОЦІНКА ЗМІН В УМОВАХ ПРОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПІСЛЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ОБЛАСТЕЙ ЗАХІДНОГО ТА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНІВ). Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-97
Розділ
ЕКОНОМІКА