АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: АЛГОРИТМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: антикризове управління, конкурентоспроможність, підприємство, ресурси

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням сучасного антикризового менеджменту. Визначені завдання антикризового фінансового менеджменту: своєчасне проведення фінансової діагностики процесів і тенденцій, що приводять до кризових ситуацій; аналізування, прогнозування подій і наслідків виникнення кризи (антикризове супроводження); усунення причин, зменшення загроз або припинення їх наростання; розроблення і впровадження заходів з упередження фінансової кризи (антикризова профілактика); організація управління кризовою ситуацією; усунення неплатоспроможності підприємства; запобігання банкрутству та ліквідації підприємства, у тому числі шляхом проведення санації; крайнім випадком є проходження процедури банкрутства з мінімальними втратами для власників підприємства; запобігання повторенню кризи. Окреслено основні функції антикризового менеджменту.

Посилання

Асаул А.Н. Теория и практика принятия решений по выходу организаций из кризиса. Санкт-Петербург : АНО «ИПЭВ», 2007. 224 с.

Боняр С.М. Теоретичні основи антикризового управління. Водний транспорт. 2013. № 1. С. 97–102.

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством : навчальний посібник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 377 с.

Телін С.В. Антикризове управління – превентивний захід попередження банкрутства. Економіка промисловості. 2010. № 2. С. 72–76.

Хацер М.В. Антикризове фінансове управління на підприємстві: сутність, характеристика та механізм здійснення. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2019. Т. 30(69). № 1. С. 71–77.

Сєрікова А.А. Сутність антикризового управління фінансовими ризиками підприємства. Причорноморські студії. 2018. № 25. С. 177–179. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_25_39 (дата звернення: 24.10.2021).

Сугак Т.О. Інформаційно–аналітичне забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємств гірничо–промислового комплексу : дис. … канд. екон. наук : 21.04.02. Київ, 2018. 271 с. URL: http://library.krok.edu.ua/media/library/category//disertatsiji–avtoreferati–vidguki/suhak_2018–disertatsija.pdf (дата звернення: 24.10.2021)).

Бровко Л.І., Сірко А.Ю., Крюкова Г.В. Економічна сутність антикризового управління підприємством. Modern economics. 2019. № 15. С. 36–40.

Ткаченко С.О., Сперос Дж.Н. Концепція системи антикризового управління фінансами підприємства. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 30 листопада 2018 р. Харків : ХНУВС. 2018. С. 279‒281.

Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством : навчальний посібник. Київ : МАУП. 2006. 256 с.

Рубан В.М. Інструменти антикризового управління. Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 130–річчю НУХТ. Київ. 2014. С. 31–33.

Asaul A.N. (2007) Teoriya i praktyka prinyatiya reshenyi po vyhodu organizatsiy iz krizisa [Theory and practice of making decisions for organizations to recover from a crisis]. Saint Petersburg: ANO «IPEV». (in Russian)

Boniar S.M. (2013) Teoretychni osnovy antykryzovoho upravlinnia [Theoretical principles of anti-crisis management]. Vodnyi transport – Water Transport, 1, 97–102. (in Ukrainian)

Lihonenko L.O. (2005) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: navchalnyi posibny [Anti-crisis management: teaching guide]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t. (in Ukrainian)

Telin S.V. (2010) Antykryzove upravlinnia – preventyvnyi zakhid poperedzhennia bankrutstva [Anti-crisis management – a step to prevent bankruptcy]. Ekonomika promyslovosti – Economy of industry, 2, 72–76. (in Ukrainian)

Khatser M.V. (2019) Antykryzove finansove upravlinnia na pidpryiemstvi: sutnist, kharakterystyka ta mekhanizm zdiisnennia [Anti-crisis financial management at an enterprise: essence, characteristics and mechanism]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho – Research notes of Tavriiskyi National University named after V.I. Vernadskyi], 30 (69), 1, 70–77. (in Ukrainian)

Sierikova A.A. (2018) Sutnist antykryzovoho upravlinnia finansovymy ryzykamy pidpryiemstva [Essence of anti-crisis management of enterprises’ financial risks]. Prychornomorski studii – Black Sea Workshops, 25, 177–179. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_25_39 (дата звернення 24.10.2021) (in Ukrainian)

Suhak T.O. (2018) Informatsiino-analitychne zabezpechennia finansovoi skladovoi systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv hirnycho–promyslovoho kompleksu [Informational-analitical support of the financial component of mining enterprises’ economic security]. Candidate’s thesis. Kyiv. Retrieved from http://library.krok.edu.ua/media/library/category//disertatsiji–avtoreferati–vidguki/suhak_2018–disertatsija.pdf (24.10.2021) (in Ukrainian)

Brovko L.I., Sirko A.Iu., Kriukova H.V. (2019) Ekonomichna sutnist antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Economic essence of anti-crisis management]. Modern economics, 15, 36–40. (in Ukrainian)

Tkachenko S.O., Speros Dzh.N. (2018) Kontseptsiia systemy antykryzovoho upravlinnia finansamy pidpryiemstva [Concept of the anti-crisis management system of enterprise finance]. Proceedings from Mizhnarodnoi nauk.-prak. konferentsii “Suchasni problemy pravovoho, ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku derzhavy” – The International Scientific and Practical Conference “Modern Problems of legal, economic and Social Development of the State” (Kharkiv, November 30, 2018). Kharkiv: KhNUVS, (pp. 279‒281). (in Ukrainian)

Cherniavskyi A.D. (2006) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: navchalnyi posibnyk [Anti-crisis management: teaching guide]. Kyiv: MAUP. (in Ukrainian)

Ruban V.M. (2014) Instrumenty antykryzovoho upravlinnia [Anti-crisis management tools]. Proceedings from X Mizhnarodnoi nauk.-prak. konferentsii «Problemy ekonomiky pidpryiemstv v suchasnykh umovakh» – The X International Scientific and Practical Conference “Problems of enterprises’ economy in current conditions”, (pp. 31–33). Kyiv. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 233
Завантажень PDF: 318
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Матукова, Г., Багашова, Н., & Матукова-Ярига, Д. (2021). АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: АЛГОРИТМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-89
Розділ
ЕКОНОМІКА