МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПЛАТИ ЗА ПРОЇЗД В ДОРОЖНЬОМУ ГОСПОДАРСТВІ

  • Тарас Печончик Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгiна» https://orcid.org/0000-0003-4014-0780
Ключові слова: плата за проїзд, платні дороги, формування плати за проїзд, тарифи, дорожнє господарство

Анотація

В умовах збільшення навантаження на дорожню інфраструктуру від великовагового автомобільного транспорту та підвищення рівня автомобілізації населення в цілому із тенденцією до зменшення рівня споживання нафтопродуктів через стрімкий ріст попиту на електромобілі виникає потреба в пошуку додаткових джерел фінансування дорожнього господарства. А тому, стаття присвячена актуальним питанням пошуку додаткових джерел фінансування потреб дорожнього господарства шляхом запровадження плати за проїзд з великовантажних транспортних засобів та автомобілів з альтернативними до двигунів внутрішнього згоряння силовими установками, а також механізмів обґрунтування розмірів такої плати. В статті проаналізовано існуючий стан фінансування дорожнього господарства і наведено обґрунтування підходів до формування тарифів плати за проїзд по автомобільним дорогам загального користування державного значення.

Посилання

Хоменко І.О.; Концева В.В.; Безуглий А.О. (2017). Сучасний стан та особливості фінансування дорожньої галузі. Науковий вісник Полісся, № 4 (12), 201-205.

Шкарлет С.М.; Хоменко І.О.; Концева В.В. (2017). Актуальні проблеми формування та фінансування державного дорожнього фонду. Науковий вісник Полісся, № 3 (11), 16-20.

Проценко, І. А. (2006). Фінансування дорожнього господарства: проблеми та можливе вирішення. Дороги і мости, № 5, 378-384.

Жулин, О. В. (2014). Фінансове забезпечення підприємств дорожнього господарства в умовах фінансової децентралізації. Вісник Національного транспортного університету, 2014, № 30 (2), 57-65.

Про затвердження Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та нормативів витрат, пов'язаних з утриманням автомобільних доріг. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1734-12#Text

Оцінка прогнозу надходжень акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на 2019–2021 рр. (н.д.). URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/exciseforecast.pdf

Khomenko, І. O.; Kontseva, V. V.; Bezuglyi, A. O. (2017) Suchasnyi stan ta osoblyvosti finansuvannia dorozhnoi haluzi. [Current state and features of financing of the road sector]. Scientific bulletin of polissia, № 4(12). [In Ukrainian].

Shkarlet, S. M.; Khomenko, I. O.; Kontseva, V. V. (2017) Aktualni problemy formuvannia ta finansuvannia derzhavnoho dorozhnoho fondu. [Actual problems of formation and funding of the state road funds]. Naukovyy visnyk Polissya, №3 (1): 16-20. [In Ukrainian].

Protsenko, I. A. (2006) Finansuvannya dorozhnʹoho hospodarstva: problemy ta mozhlyve vyrishennya [Road Financing: Problems and Possible Solutions]. Dorohy i mosty, 2006, №5, 378-384. [In Ukrainian].

Zhulyn, O. V. Finansove zabezpechennya pidpryyemstv dorozhnʹoho hospodarstva v umovakh finansovoyi detsentralizatsiyi [Financial support of road enterprises in the conditions of financial decentralization]. Visnyk Natsionalʹnoho transportnoho universytetu, 2014, №30 (2), 57-65. [In Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Metodyky vyznachennia obsiahu finansuvannia budivnytstva, rekonstruktsii, remontu ta utrymannia avtomobilnykh dorih ta normatyviv vytrat, poviazanykh z utrymanniam avtomobilnykh dorih [About the statement of the Methodology of definition of volume of financing of construction, reconstruction, repair and the maintenance of highways and standards of the expenses connected with the maintenance of highways]. Retrieved from: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/exciseforecast.pdf

Otsinka prohnozu nadkhodzhen aktsyznoho podatku z vyroblenykh v Ukraini pidaktsyznykh tovariv na 2019–2021 rr [Estimation of the forecast of excise tax revenues from excisable goods produced in Ukraine for 2019–2021]. Retrieved from: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/exciseforecast.pdf

Переглядів статті: 74
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Печончик, Т. (2020). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПЛАТИ ЗА ПРОЇЗД В ДОРОЖНЬОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-50
Розділ
ЕКОНОМІКА