ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕСІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: державно-приватне партнерство, інфраструктура, концесія, інвестиції, державне регулювання, національна економіка

Анотація

У статті розглянуто напрями державного регулювання концесії як елементу розвитку інфраструктури національної економіки. Обгрунтовано методи державного регулювання розвитку інфраструктури через комплекс інструментів регулювання. Досліджено трактування понять – «державно-приватне партнерство», «концесія». Доведено, що беззаперечним лідером у вартісному вираженні реалізованих проектів державно-приватного партнерства на європейських ринках є сфера інфраструктури, а в кількісному – сфера освіти. При цьому, як вбачається з міжнародної практики, найбільш розповсюдженою формою реалізації проектів державно-приватного партнерства є концесія. Внесення змін до законодавчого забезпечення механізму концесії дозволило чітко визначити критерії для оцінки конкурсних пропозицій: внутрішня норма прибутку, надійність механізму фінансування, вартість інвестицій, обсяги можливої державної підтримки. Законодавчо закріплено можливість широкого набору інструментів державної підтримки. При цьому основна роль держави в розвитку інфраструктури в сучасній економіці полягає у виявленні переваг для кінцевого споживача, оцінці соціально-економічних ефектів розвитку інфраструктури та розробці ефективних інструментів на стратегічні перспективу. До останніх можна віднести: прийняття стратегічних інфраструктурних рішень компаніями з державною участю, регулювання діяльності монопольних секторів в частині розвитку інфраструктури, формування міжрівневих загальнодержавних та регіональних інструментів ефективного розвитку інфраструктури, формування зрозумілих і прозорих інституцій на існуючих та нових ринках транспортних послуг. Інфраструктура не повинна створюватися заради інфраструктури, тобто основний акцент не повинен ставитися на кількісні показники – кілометри нових доріг, залізниць, збільшення потужності морських портів тощо. Новітня інфраструктура в цілому і кожен проект зокрема, – повинні бути прив'язані до конкретних результатів з позиції задоволеності користувачів та внеску у досягнення мети і конкретних завдань соціально-економічного розвитку країни. Доцільність і пріоритетність транспортних проектів і регуляторних змін слід оцінювати крізь призму внеску в прискорення економічного зростання і конкретних позитивних змін для користувачів. Це не означає, що всі транспортні проекти повинні вирішувати виключно з точки зору стимулювання економічного зростання – у багатьох проектів є суто технологічні або соціальні аспекти. Але найбільш пріоритетними повинні стати ті, які дозволяють підвищити продуктивність економіки, її інвестиційну привабливість, внести значний вклад в розвиток людського капіталу.

Посилання

Кондратьев В. Б. Инфраструктура как фактор экономического роста. URL: http://www.perspektivy.info/rus/ekob/infrastruktura_kak_faktor_ekonomicheskogo_rosta_2010-11-10.htm. (дата звернення: 25.04.2021)

Клинова М. Глобализация и инфраструктура: новые тенденции во взаимоотношениях государства и бизнеса. Вопросы экономики. 2008. № 8. С. 78–90.

Про державно-приватне партнерство : закон України: [прийнято Верховною Радою України 01.07.2010 р. № 2404-VI]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua (дата звернення: 25.05.2021)

Закон України «Про концесії» : від 16.07.1999 р., № 997– XIV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997-14 (дата звернення: 11.05.2021)

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-I. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 11.05.2021)

Варнавский В. Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски. РАН ; Институт мировой экономики и международних отношений. Москва : Наука, 2005. 315 с.

Катерина Максимчук Що стоїть на заваді концесіонерам? URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/derzhavnoprivatne-partnerstvo/shcho-stoyit-na-zavadi-koncesioneram.html (дата звернення: 11.05.2021)

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc354c59-cb8f4660-b7d5-1acdf35f0ab7&title=InformatsiiaSchodoStanuZdiisnenniaDerzhavnoprivatnogoPartnerstva (дата звернення: 15.05.2021)

Півтора роки тому запрацював закон про концесію. Що це змінило? URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2021/04/12/672860/ (дата звернення: 20.05.2021)

Kondratev V. B. Ynfrastruktura kak faktor эkonomycheskoho rosta. URL: http://www.perspektivy.info/rus/ekob/infrastruktura_kak_faktor_ekonomicheskogo_rosta_2010-11-10.htm.

Klynova M. (2008) Hlobalyzatsyia y ynfrastruktura: novыe tendentsyy vo vzaymootnoshenyiakh hosudarstva y byznesa. Voprosy ekonomyky. № 8. S. 78–90.

Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo : zakon Ukrainy: [pryiniato Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 01.07.2010 r. № 2404-VI]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua

Zakon Ukrainy «Pro kontsesii» : vid 16.07.1999 r., № 997–XIV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997-14

Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 № 436-I. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Varnavskyi V. H. (2005) Partnerstvo hosudarstva y chastnoho sektora: formы, proektы, rysky. RAN ; Ynstytut myrovoi эkonomyky y mezhdunarodnykh otnoshenyi. M.: Nauka, 315 s.

Kateryna Maksymchuk Shcho stoit na zavadi kontsesioneram? URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/derzhavnoprivatne-partnerstvo/shcho-stoyit-na-zavadi-koncesioneram.html

Ofitsiinyi sait Ministerstva ekonomichnoho rozvytku ta torhivli Ukrainy. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc354c59-cb8f4660-b7d5-1acdf35f0ab7&title=InformatsiiaSchodoStanuZdiisnenniaDerzhavnoprivatnogoPartnerstva

Pivtora roky tomu zapratsiuvav zakon pro kontsesiiu. Shcho tse zminylo? URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2021/04/12/672860/

Переглядів статті: 134
Завантажень PDF: 101
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Стройко, Т., & Буркун, В. (2021). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕСІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-72
Розділ
ЕКОНОМІКА