ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, психологія, життєдіяльність, особистість

Анотація

У статті з'ясовано сутність та роль психологічного фактора в інноваційній діяльності. Визначено, що людська особистість є головним інноватором та базовим ресурсом інноваційного розвитку суспільства. Систематизовано ключові чинники, які сприяють та перешкоджають впровадженню інновацій. З’ясовано, що впровадження інновацій передбачає не лише виробничу, економічну, але й психологічну готовність до нововведень. Саме від персоналу, його відношення до інноваційної діяльності залежить ефективність впровадження нововведень. Визначено, що одним із важливих психологічних моментів, які призупиняють або ж взагалі стримують інноваційний процес є психологічний бар’єр, стосовно нововведень. Запропонована послідовність взаємопов’язаних процедур і дій формування стану психологічної готовності до інноваційної діяльності.

Посилання

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1561-12 (з чинними змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Бутко М.П., Неживенко А.П., Пепа Т.В. Економічна психологія. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 232 с.

Голев С.В., Голєва О.С. Організаційна психологія (Психологія організацій). Курс лекцій. Херсон, 2017. 895 с.

Ілляшенко С.М. Управління інноваційною діяльністю. Основи інноваційного менеджменту : магістерський курс. Суми : Університетська книга, 2014. 856 с.

Карпова Ю.А. Введення в соціологію інноватики. Навчальний посібник. СПб. : Пітер, 2004. 192 с.

Карпунь І.Н. Мотивація і стимулювання інноваційної діяльності підприємства. Видавництво Львівської політехніки. 2008. № 628. С. 529–533.

Коханова О.П. Психологічні аспекти інноваційної діяльності в умовах вищої школи. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2015. № 35. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7678/1/O_Kokhanova_VOVU_8_IL.pdf.

Кремень В.Г. Інноваційність і освіта. Рідна школа. 2012. №4-5. С. 7–12.

Лукомська Ю.О. Психологічні аспекти впровадження інновацій в організації. Проблеми сучасної психології. 2013. № 2. С. 80–85.

Мазур К.В., Кубай О.Г. Менеджмент аграрного підприємства. Навчальний посібник. Вінниця : Твори, 2020. 284 с.

Потапкіна Л.В. Суть та ознаки інноваційної діяльності економіста і роль освіти в цьому процесі. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2013. №1(7). С. 194–198.

Чудакова В. Психологічна готовність до інноваційної діяльності та конкурентоздатність персоналу головний ресурс організаційного розвитку. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. 2014. №1. С. 100–127.

Zakon Ukrainy “Pro investytsijnu diial'nist'” (1991), available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

Butko, M.P. Nezhyvenko, A.P. and Pepa, T.V. (2016), Ekonomichna psykholohiia [Economic psychology], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Holev, S.V. and Holieva, O.S. (2017), Orhanizatsijna psykholohiia (Psykholohiia orhanizatsij) [Organizational psychology (Psychology of organizations)]. Kurs lektsij, Kherson, Ukraine.

Illiashenko, S.M. (2014), Upravlinnia innovatsijnoiu diial'nistiu. Osnovy innovatsijnoho menedzhmentu: mahisters'kyj kurs [Innovation management. Fundamentals of innovation management: master's course], Universytets'ka knyha, Sumy, Ukraine.

Karpova, Yu.A. (2004), Vvedennia v sotsiolohiiu innovatyky [Introduction to the sociology of innovation] Navchal'nyj posibnyk. SPb, Piter, Russia.

Karpun', I.N. (2008), “Motyvatsiia i stymuliuvannia innovatsijnoi diial'nosti pidpryiemstva”, Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky, vol. 628, pp. 529–533.

Kokhanova, O.P. (2015), “Psykholohichni aspekty innovatsijnoi diial'nosti v umovakh vyschoi shkoly”, Humanitarnyj visnyk DVNZ “Pereiaslav-Khmel'nyts'kyj derzhavnyj pedahohichnyj universytet imeni Hryhoriia Skovorody”, vol. 35, available at: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7678/1/O_Kokhanova_VOVU_8_IL.pdf.

Kremen', V.H. (2012), “Innovatsijnist' i osvita”, Ridna shkola, vol. 4–5, pp. 7–12.

Lukoms'ka, Yu.O. (2013), “Psykholohichni aspekty vprovadzhennia innovatsij v orhanizatsii”, Problemy suchasnoi psykholohii, vol. № 2, pp. 80–85.

Mazur K.V., Kubaj O.H. (2020), Menedzhment ahrarnoho pidpryiemstva [Management of an agricultural enterprise] Navchal'nyj posibnyk. Vinnytsia. Tvory.

Potapkina, L.V. (2013), “Sut' ta oznaky innovatsijnoi diial'nosti ekonomista i rol' osvity v ts'omu protsesi”, Zbirnyk naukovykh prats' Khmel'nyts'koho instytutu sotsial'nykh tekhnolohij Universytetu “Ukraina”, vol. 1(7), pp. 194–198.

Chudakova, V. (2014), “Psykholohichna hotovnist' do innovatsijnoi diial'nosti ta konkurentozdatnist' personalu holovnyj resurs orhanizatsijnoho rozvytku”, Navchannia i vykhovannia obdarovanoi dytyny: teoriia ta praktyka, vol. 1, pp. 100–127.

Переглядів статті: 142
Завантажень PDF: 249
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Майбородюк, К. (2021). ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-54
Розділ
ЕКОНОМІКА