ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • Тетяна Шталь Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-1256-9854
  • Дар’я Дмитренко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-3208-2453
Ключові слова: тенденції, міжнародний бізнес, інновації, інноваційний розвиток, стратегії, форми міжнародного бізнесу, пандемія COVID-19

Анотація

В сучасних умовах глобалізаційного розвитку Україна стає активним суб’єктом на глобальному ринку товарів і послуг. В статті зосередженні дослідження теоретичних елементів розвитку інноваційних форм міжнародного бізнесу. Відображено функції та сутність міжнародного бізнесу. Сучасний міжнародний бізнес розкриває високий рівень організації, складні різноманітні та гнучкі системи управління, які ефективно здійснюють господарську діяльність на глобальному рівні. Визначено сутність поняття «інноваційні форми міжнародного бізнесу», являють собою традиційні форми, які трансформуються та набувають нових якостей за рахунок впливу глобалізації, процесів інтернаціоналізації. Представлено загальні тенденції розвитку бізнесу в залежності від змін, що несуть в собі пандемія, а також акцентується увага на особливостях впливу знань, інновацій та інформацій на даний сектор бізнесу.

Посилання

Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. Пер. с англ. под ред. А. Г. Медведева. СПб. : Питер, 2006. 1088 с.

Laasch O. Glocal Sustainability, Responsibility and Ethic / O. Laasch, R. N. Conaway. 1st Edition. Cengage Learning, USA, Copyright. 2015. 576 р.

Шталь Т.В., Козуб В.О., Бондаренко Л.М. Формування інвестиційної стратегії вітчизняним підприємством у міжнародному бізнесі. Науковий вісник Ужгородського університету. 2017. № 1 (49). C. 213-216.

Сучасні тенденції розвитку світової економіки : збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 р. м. Харків.). Харків : ХНАДУ, 2018. 308 с. URL: https://fmab.khadi.kharkov.ua/uploads/media/Conf__18.05.2018_KhNAHU_.pdf (дата звернення: 15.10.2021)

Кокоріна В.І. Імперативи розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2010. № 3. С. 67-73.

Власова Н.О., Гросул В.А., Краснокутська Н.С., Круглова О.А., Чорна М.В., Филипенко О.М. Економіка торгівлі : навч. посібник. Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. Харків : Світ книг, 2015. 473 с.

Гринько П.Л. Управління інноваційним розвитком бізнесу в умовах цифрової економіки : теорія, методологія, практика: монографія / за ред. Іванченка І.С. Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2020. 342 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 29.10.2021).

Hryffyn R., Pastey M. (2006) Mezhdunarodnыy byznes. [International Business]. SPb.: Pyter, 1088 p. (in Russian)

Laasch O., Conaway R.N. (2015) Glocal Sustainability, Responsibility and Ethic. [Glocal Sustainability, Responsibility and Ethic.]. 1st Edition. Cengage Learning, Copyright, 576 р. (in USA)

Shtal T.V., Kozub V.O., Bondarenko L.M. (2017) Formuvannya investytsiynoyi stratehiyi vitchyznyanym pidpryyemstvom u mizhnarodnomu biznesi [Formation of investment strategy by a domestic enterprise in international business]. Nаukоvyj vіsnyk Uzgorodskogo nаcіonаlnоgо unіvеrsytetu, 1 (49), 213-216. (in Ukrainian)

Boldovs'ka K.P., Andryeyeva D.V. (2018) Kharakterni rysy mizhnarodnoho biznesu [Characteristic features of international business]. Proceedings of the Suchasni tendentsiyi rozvytku svitovoyi ekonomiky : zbirnyk materialiv Х Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. (Ukrainian, Kharkiv, May 18, 2018), Kharkiv: Suchasni tendentsiyi rozvytku svitovoyi ekonomiky, pp. 13. Available at: https://fmab.khadi.kharkov.ua/uploads/media/Conf__18.05.2018_KhNAHU_.pdf (accessed 15 Осtober 2021) (in Ukrainian)

Kokorina V.I. (2010) Imperatyvy rozvytku mizhnarodnoho biznesu v umovakh hlobalizatsiyi [Imperatives of international business development in the context of globalization]. Derzhava ta rehiony. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, 3, 67-73. (in Ukrainian)

Vlasova N.O., Hrosul V.A., Krasnokut·s'ka N.S., Kruhlova O.A., Chorna M.V., Fylypenko O.M. (2015) Ekonomika torhivli [Economics of trade]. Kharkiv: Svit knyh. (in Ukrainian)

Hryn'ko P.L. (2020) Upravlinnya innovatsiynym rozvytkom biznesu v umovakh tsyfrovoyi ekonomiky : teoriya, metodolohiya, praktyka: monohrafiya [Management of innovative business development in the digital economy: theory, methodology, practice: monograph]. Kharkiv: Ivanchenko I.S. (in Ukrainian)

Оfіcіjnyi sаjt Dеrzаvnoi sluzby stаtystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 29 Осtober 2021). (in Ukrainian)

Переглядів статті: 416
Завантажень PDF: 326
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Шталь, Т., & Дмитренко, Д. (2021). ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-45
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ