АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВА

  • Тетяна Шталь Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-1256-9854
  • Тетяна Бунчикова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-6040-1293
Ключові слова: міжнародний бізнес, зовнішнє середовище, аналіз, критерії, узагальнення, підприємство

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності та нагальної необхідності дослідження зовнішнього середовища суб’єктів господарювання в умовах сучасних докорінних змін у світовій економічній системі. Досліджуючи підприємство як відкриту систему, яка функціонує в умовах турбулентності світових ринків, доцільно виокремлювати його зовнішнє та внутрішнє середовище. При цьому не можна спрощено розглядати їх як за змістом, так і за с структурою. В економічній літературі існує значна кількість наукових визначень щодо сутності поняття «зовнішнє середовище», однак єдиного підходу до тлумачення даної дефініції, на думку авторів, не існує. Даний факт і обумовлює доцільність поглибленого дослідження наукових напрацювань у даному аспекті. В статті авторами проведений критеріальний аналіз існуючих визначень сутності зовнішнього середовища функціонування підприємства, виокремлено та запропоновано підходи до структурування наукових поглядів та надано власне його трактування для поглибленого виявлення його характерних особливостей у сфері міжнародного бізнесу.

Посилання

Большой экономический словарь; под ред. А. Н. Азрилияна. Москва : Институт новой экономики, 1999. 1248 с.

Василенко В. А., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2003. 396 с.

Горєлов Д. О. Стратегія підприємства : навч.-метод. посіб. Харків : Вид-во ХНАДУ, 2010. 133 с.

Гуторова О. О. Основи менеджменту: навчальний посібник. Харків : ХНАУ, 2009. 327 с.

Дегтярева Ю. В. Компоненты внешнего и внутреннего окружения инвестиционного проекта. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 7. Ч. 1. С. 114–117.

Дзюба С. Г., Гайдай І. Ю. Загальна характеристика зовнішнього середовища функціонування підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 1. С. 144–156.

Каплина О. В., Зайченко Д. А. Оценка конкурентоспособности предприятия на основе процессного похода. Маркетинг. 2005. № 4. С. 24–38.

Карминский А. М., Оленев Н. И., Примак А. Г., Фалько С. Г. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях. 2-е изд. Москва : «Финансы и статистика», 2002. 256 с.

Карпова Н. В. Политико-культурные основы управления в политическом менеджменте: XXI Международная конференция памяти профессора Л. Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования» (г. Екатеринбург, 22-23 марта 2018 г.). Екатеринбург : УрФУ, 2018. С. 2079–2090. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/59071/1/978-5-91256-403-1_2018_221.pdf (дата звернення: 24.09.2021).

Кіпа Д. В. Визначення впливу зовнішнього середовища на формування конкурентної стратегії підприємства. Бізнес Інформ. 2014. № 9. С. 322–329.

Лапыгин Ю. Н. Теория организаций : учеб. пособие для вузов. Москва : ИНФРА-М, 2007. 310 с.

Лопатников Л. И. Общеэкономический и экономико-математический объяснительный словарь. URL: http://lopatnikov.pro/slovar/s/sreda-vneshnyaya-sreda/

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. Москва : Дело, 1998. 704 с.

Натрошвілі С. Г. Стратегічне управління вищим навчальним закладом: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : КНУТД, 2015. 320 с.

Нестеров А. К. Внешняя среда организации. Энциклопедия Нестеровых. 2019. URL: http://odiplom.ru/lab/vneshnyaya-sreda-organizacii.html

Орлова К. Є. Оцінка нестабільності зовнішнього середовища підприємств добувної промисловості Житомирської області. Zprávy vědeckéideje – 2012 : materiály VIII vědecko-praktická konference. Díl. 5. Ekonomické vědy, Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2012. S. 79−82.

Петков О. І. Методичні підходи до оцінювання економічної ефективності підприємств харчової галузі України. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 42. С. 35–39.

Петренко Н. І., Бутинець Т. А. Середовище контролю: поняття, природа, соціальна цінність. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2011. № 2(20). С. 371–384.

Полутова М. А. Теоретико-методологические подходы к организации как открытой системе: внутренняя и внешняя среда организации. Вестник Забайкальского государственного университета. 2014. № 3(106). С. 75–87.

Примак Т. О. Маркетинг: навч. посіб. Київ : МАУП, 2004. 228 с.

Репина Е. А., Анопченко Т. Ю, Володин Р. С. Менеджмент : учебное пособие. Ростов н/Дону : Изд-во АкадемЛит, 2015, 316 с.

Савіна Г. Г., Скібіна Т. І. Фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на ефективність управління підприємством комплексу комунальних послуг. Ефективна економіка. 2016. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua

Чернышов В. Н., Чернышов А. В. Теория систем и системный анализ : учеб. Пособие. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. 96 с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с.

Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій: навчальний посібник. Київ : Знання, 2010. 452 с. URL: https://pidru4niki.com/10561127/menedzhment/zovnishnye_seredovische_organizatsiyi_derzhavne_regulyuvannya_ chinnik_vplivu (дата звернення: 16.10.2021).

Щебликіна І. О., Грибова Д. В. Основи менеджменту : навчальний посібник. Мелітополь : ВБ «ММД», 2015. 479 с. URL: https://pidru4niki.com/75122/menedzhment/zovnishnye_seredovische_organizatsiyi#195

Boljshoj эkonomycheskyj slovarj: [Big Dictionary of Economics] pod red. A. N. Azrylyjana (1999). Moskow : Institut novoy ekonomiki. [in Russian].

Vasylenko V. A., Tkachenko T. I. (2003) Strateghichne upravlinnja: navch. posib [Strategic management: textbook]. Kyjiv :CUL. [in Ukrainian]

Ghorjelov D. O. (2010) Strateghija pidpryjemstva : navch.-metod. posib [Enterprise strategy: a textbook]. Kharkiv : KhNADU. [in Ukrainian]

Ghutorova O. O. (2009) Osnovy menedzhmentu: navchaljnyj posibnyk [Fundamentals of management: a textbook]. Kharkiv : KhNAU. [in Ukrainian]

Degtyareva Yu. V. (2016) Komponenty vneshnego i vnutrennego okruzheniya investitsionnogo proekta [Components of the external and internal environment of the investment project]. Naukoviy vіsnik Uzhgorods'kogo natsіonal'nogo unіversitetu : Serіya: Mіzhnarodnі ekonomіchnі vіdnosini ta svіtove gospodarstvo. Vol. 7. 1, 114–117. [in Ukrainian]

Dzjuba S. Gh., Ghajdaj I. Ju. (2012) Zaghaljna kharakterystyka zovnishnjogho seredovyshha funkcionuvannja pidpryjemstv [General characteristics of the external environment of enterprises]. Aktualjni problemy ekonomiky. 1, 144–156. [in Ukrainian].

Kaplina O. V., Zaychenko D. A. (2005) Otsenka konkurentosposobnosti predpriyatiya na osnove protsessnogo pokhoda [Assessment of the competitiveness of the enterprise on the basis of a process campaign]. Marketing. no 4, pp. 24–38. [in Russian].

Karminskiy A. M., Olenev N. I., Primak A. G., Fal'ko S. G. (2002) Kontrolling v biznese. Metodologicheskie i prakticheskie osnovy postroeniya kontrollinga v organizatsiyakh [Controlling in business. Methodological and practical bases of construction of controlling in the organizations] Moskow Finance and statistics. [in Russian].

Karpova N. V. (2018) Politiko-kul'turnye osnovy upravleniya v politicheskom menedzhmente [Political and cultural foundations of management in political management]: XXI Mezhdunarodnaya konferentsiya pamyati professora L. N. Kogana «Kul'tura, lichnost', obshchestvo v sovremennom mire: metodologiya, opyt empiricheskogo issledovaniya» (g. Ekaterinburg, 22-23 marta 2018 g.). Ekaterinburg. Retrieved from: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/59071/1/978-5-91256-403-1_2018_221.pdf (accessed 24 September 2021).

Kipa D. V. (2014) Vyznachennja vplyvu zovnishnjogho seredovyshha na formuvannja konkurentnoji strateghiji pidpryjemstva [Determining the impact of the external environment on the formation of competitive strategy of the enterprise]. Biznes Inform. no 9. pp. 322–329.

Lapighyn Ju. N. (2007) Teoryja orghanyzacyj : ucheb. posobye dlja vuzov [Theory of organizations: textbook. manual for universities] . Moskow: Delo. [in Russian].

Lopatnykov L. Y. (2012) Obshheэkonomycheskyj y ekonomyko-matematycheskyj obj'asnyteljnij slovarj [General economic and economic-mathematical explanatory dictionary]. Retrieved from: http://lopatnikov.pro/slovar/s/sreda-vneshnyaya-sreda/

Meskon M.Kh., Aljbert M., Khedoury F. (1998) Osnovi menedzhmenta [Fundamentals of management] / per. s anghl. Moskow : Delo. [in Russian].

Natroshvili S. Gh. (2015) Strateghichne upravlinnja vyshhym navchaljnym zakladom: teorija, metodologhija, praktyka : monoghrafija [Strategic management of higher education: theory, methodology, practice: monograph] . Kyiv : KNUTD [in Ukrainian].

Nesterov A. K. (2019) Vneshnjaja sreda orghanyzacyy [The external environment of the organization. Encyclopedia of the Nesterovs]. Encyklopedyja Nesterovikh. Retrieved from: http://odiplom.ru/lab/vneshnyaya-sreda-organizacii.html.

Orlova K. Je. (2012) Ocinka nestabiljnosti zovnishnjogho seredovyshha pidpryjemstv dobuvnoji promyslovosti Zhytomyrsjkoji oblasti [Assessment of the instability of the external environment of the extractive industries of Zhytomyr region]. Zprávy vědeckéideje. Materiály VIII vědecko-praktická konference. Díl. 5. Ekonomické vědy, Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o. pp. 79−82 [in Ukrainian].

Petkov O. I. (2019) Metodychni pidkhody do ocinjuvannja ekonomichnoji efektyvnosti pidpryjemstv kharchovoji ghaluzi Ukrajiny [Methodical approaches to assessing the economic efficiency of food industry enterprises in Ukraine]. Prychornomorsjki ekonomichni studiji. no 42. pp. 35–39 [in Ukrainian].

Petrenko N. I., Butynecj T. A. (2011) Seredovyshhe kontrolju: ponjattja, pryroda, socialjna cinnistj. Problemy teoriji ta metodologhiji bukhghaltersjkogho obliku, kontrolju i analizu [Control environment: concept, nature, social value]. no 2(20). рр. 371–384 [in Ukrainian].

Polutova M. A. (2014)Teoretyko-metodologhycheskye podkhodы k orghanyzacyy kak otkritoj systeme: vnutrennjaja y vneshnjaja sreda orghanyzacyy. Vestnyk Zabajkaljskogho ghosudarstvennogho unyversyteta. no 3(106). рр. 75–87 [in Ukrainian].

Prymak T. O.(2004) Marketyngh: Navch. Posib [Marketing: textbook. way]. Kyjiv : MAUP, 2004. 228 р. [in Ukrainian].

Repyna E. A., Anopchenko T. Ju, Volodyn R. S. (2015) Menedzhment : uchebnoe posobye [Management: a textbook]. Rostov n/Donu : Yzd-vo AkademLyt [in Russian].

Savina Gh. Gh., Skibina T. I.(2016) Faktory zovnishnjogho ta vnutrishnjogho vplyvu na efektyvnistj upravlinnja pidpryjemstvom kompleksu komunaljnykh poslugh [Factors of external and internal influence on the efficiency of enterprise management of the utility complex]. Efektyvna ekonomika. no 12. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua

Chernishov V. N., Chernishov A. V. (2008) Teoryja system y systemnij analyz: ucheb . posobye [Systems theory and systems analysis: textbook. allowance]. Tambov : Yzd-vo Tamb. ghos. tekhn. un-ta. [in Russian].

Shershnjova Z. Je. (2004) Strateghichne upravlinnja : pidruchnyk. 2-ghe vyd., pererob. i dop[Strategic management: a textbook. 2nd ed., Revised. and ext]. Kyjiv : KNEU. [in Ukrainian].

Shmorghun L. Gh. (2010) Menedzhment orghanizacij: navchaljnyj posibnyk [Management of organizations: a textbook]. Kyjiv: Znannja. Retrieved from: https://pidru4niki.com/10561127/menedzhment/zovnishnye_seredovische_organizatsiyi_derzhavne_regulyuvannya_chinnik_vplivu

Shheblykina I. O., Ghrybova D. V. (2015) Osnovy menedzhmentu : navchaljnyj posibnyk [Fundamentals of management: a textbook]. Melitopolj : «MMD». Retrieved from: https://pidru4niki.com/75122/menedzhment/zovnishnye_seredovische_organizatsiyi#195/

Переглядів статті: 36
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Шталь, Т., & Бунчикова, Т. (2021). АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВА . Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-59
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ