СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ГАРМОНІЗАЦІЇ РИНКІВ ПРАЦІ ТА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Ключові слова: освітня послуга, ринок освітніх послуг, ринок праці, заклад вищої освіти, конкуренція

Анотація

У даній статті розглянуто такі поняття, як «освітня послуга» та «ринок освітніх послуг». Виділено специфічні характеристики освітніх послуг порівняно з іншими видами послуг. Проаналізовано стан та основні тенденції розвитку вітчизняного ринку освітніх послуг. Обґрунтовано, що на ринку освітніх послуг спостерігається перевищення пропозиції над попитом на освітні послуги. Основними причинами цього явища є зменшення кількості народжуваних осіб, вступ до іноземних закладів вищої освіти. Визначено важливість підвищення якості надання освітніх послуг, іміджу закладів вищої освіти та державного регулювання ринку освітніх послуг. Досліджено особливості та взаємозв’язок ринку освітніх послуг із ринком праці. Виявлено, що основною проблемою є відсутність взаємозв’язку між ринком освітніх послуг та ринком праці.

Посилання

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 N 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 15.12.2020).

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua.

Консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти. URL: https://osvita.ua/vnz/rating/.

Сафонова В.Є. Удосконалення фінансово-економічного механізму функціонування закладів вищої освіти в Україні. Стратегічні пріоритети. 2009. № 2. С. 102–109.

Лавриненко Л.М. Взаємодія ринку освітніх послуг та ринку праці: особливості та сучасні тенденції. Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial:Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica. Vol.1, 24 de abril de 2020. Barcelona. Р. 45–48.

Гаращук О.В. Детермінанти ринку освітніх послуг. Вісник Тернопільського державного економічного університету. 2006. Вип. ІІ. С. 8–11.

Дейнега І.О. Маркетингові комунікації закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг : монографія. Рівне : вид. О. Зень, 2018. 278 с.

Pro osvitu : Zakon Ukrayiny vid 05.09.2017 N 2145 [On education: Law of Ukraine from 05.09.2017 N 2145]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine]. Ofitsiynyy sayt. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Konsolidovanyj rejtyngh ukrajinsjkykh zakladiv vyshhoji osvity [Consolidated rating of Ukrainian higher education institutions]. URL: https://osvita.ua/vnz/rating/.

Safonova V.Je. (2009). Udoskonalennja finansovo-ekonomichnogho mekhanizmu funkcionuvannja zakladiv vyshhoji osvity v Ukrajini [Improvement of the financial and economic mechanism of functioning of higher education institutions in Ukraine] Strateghichni priorytety, no 2, pp. 102–109. (in Ukrainian)

Lavrynenko L.M. Vzajemodija rynku osvitnikh poslugh ta rynku praci: osoblyvosti ta suchasni tendenciji [Interaction of the market of educational services and the labor market: features and modern tendencies]. Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial : Colección de documentos científicos «ΛΌGhOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica. Vols.1, 24 de abril de 2020. Barcelona, pp. 45–48. (in Ukrainian)

Gharashhuk O.V. (2006). Determinanty rynku osvitnikh poslugh [Determinants of the market of educational services]. Visnyk Ternopiljsjkogho derzhavnogho ekonomichnogho universytetu. Vyp. II. pp. 8–11. (in Ukrainian)

Deyneha I.O. (2018). Marketynhovi komunikatsiyi zakladiv vyshchoyi osvity na rynku osvitnikh posluh [Marketing communications of higher education institutions in the market of educational services]. Rivne: vyd. O. Zenʹ. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 536
Завантажень PDF: 305
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Либак, І. (2020). СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ГАРМОНІЗАЦІЇ РИНКІВ ПРАЦІ ТА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-31
Розділ
ЕКОНОМІКА