ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ ДЕМОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: персонал, мотивація, демотивація персоналу, причини демотивації працівників, демотиваційні чинники, управління персоналом, керівництво

Анотація

Стаття присвячена питанням визначення причин та наслідків виникнення демотивації персоналу організацій в сучасних умовах, а також пошуку способів подолання негативного впливу факторів демотивації. Охарактеризовано особливості прояву етапів демотивації, визначено причини негативного впливу окремих факторів на зниження мотивації персоналу та наслідки, які можуть виникнути, проаналізовано та узагальнено демотивуючі чинники. Виявлено зв’язок у поведінці демотивованих працівників та поведінці колективу. Сформульовано шляхи попередження та подолання впливу демотивуючих факторів на результативність праці. Окреслено напрями дій з боку керівних осіб організацій щодо зниження впливу або повного усунення демотивуючих факторів. Виявлено можливі профілактичні заходи щодо недопущення прояву демотивації персоналу.

Посилання

Адельсеитова Э.Б., Асанова З.С. Особенности демотивации труда работников. Культура народов Причерноморья. 2013. № 254. С. 41–43. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92126/08-Adelseitova.pdf?sequence=1

Іваницька С.Б., Галайда Т.О., Дяченко Ю.О. Проблеми виявлення та подолання негативного впливу чинників демотивації персоналу на результативність праці. Економіка і суспільство. 2018. Випуск 19. С. 409–416. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/62.pdf

Кузнецова Е.А. Демотивация персонала: причины, факторы, методы устранения. Современные исследования социальных проблем. 2012. №11(19). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/demotivatsiya-personala-prichiny-faktory-metody-ustraneniya

Мирошниченко Ю.В., Головатюк А.І. Проблеми демотивації персоналу та шляхи її подолання. Молодий вчений. 2015. № 12(27). Частина 2. С. 81–84. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/12/58.pdf

Стегостенко И. Методы управления: обратная связь в работе руководителя. URL: https://www.liga.net/all/opinion/metody-upravleniya-obratnaya-svyaz-v-rabote-rukovoditelya

Татомир І.Л. Вплив демотиваційних факторів на формування поведінки працівника в умовах інформаційного суспільства. Економіка та держава. 2008. № 11. С. 37–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2008_11_12

Тетерук А. 11 причин демотивации сотрудников. Как это разрешать. URL: https://officelife.media/article/people/23538-10-prichin-demotitivatsii-sotrudnikov-kak-eto-razreshat/

What Is Employee Engagement and How Do You Improve It? Gallup. URL: https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx

Adelseitova E.B., Asanova Z.S. (2013) Osobennosti demotivatsii truda rabotnikov. Kultura narodov Prichernomorya. № 254, pp. 41–43. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92126/08-Adelseitova.pdf?sequence=1 (in Russian)

Ivanytska S.B., Halaida T.O., Diachenko Yu.O. (2018) Problemy vyiavlennia ta podolannia nehatyvnoho vplyvu chynnykiv demotyvatsii personalu na rezultatyvnist pratsi. Ekonomika i suspilstvo. Vypusk 19, рр. 409–416. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/62.pdf (in Ukrainian)

Kuznetsova E.A. (2012) Demotivatsiya personala: prichiny, faktory, metody ustraneniya. Sovremennyie issledovaniya sotsialnyih problem. № 11(19). Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/demotivatsiya-personala-prichiny-faktory-metody-ustraneniya (in Russian)

Myroshnychenko Yu.V., Holovatiuk A.I. (2015) Problemy demotyvatsii personalu ta shliakhy yii podolannia. Molodyi vchenyi. № 12(27). Chastyna 2, pp. 81–84. Retrieved from: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/12/58.pdf (in Ukrainian)

Stegostenko I. Metody upravleniya: obratnaya svyaz v rabote rukovoditelya. Retrieved from: https://www.liga.net/all/opinion/metody-upravleniya-obratnaya-svyaz-v-rabote-rukovoditelya (in Russian)

Tatomyr I.L. (2008) Vplyv demotyvatsiinykh faktoriv na formuvannia povedinky pratsivnyka v umovakh informatsiinoho suspilstva. Ekonomika ta derzhava. № 11, рр. 37–39. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2008_11_12 (in Ukrainian)

Teteruk A. 11 prichin demotivatsii sotrudnikov. Kak eto razreshat. Retrieved from: https://officelife.media/article/people/23538-10-prichin-demotitivatsii-sotrudnikov-kak-eto-razreshat/ (in Russian)

What Is Employee Engagement and How Do You Improve It? Gallup. Retrieved from: https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx

Переглядів статті: 313
Завантажень PDF: 200
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Смірнова, К., & Чабанюк, А. (2021). ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ ДЕМОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-30
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ