ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, ризики, фінансовий стан, діагностика

Анотація

Всі підприємства здійснюючи свою господарську діяльність мають на меті підвищувати ефективність функціонування діяльності, забезпечити високий рівень конкурентоздатності продукції, товарів, робіт та послуг, забезпечити впровадження новітніх досягнень в галузі науки з метою удосконалення виробничого процесу. Підгрунтям для досягнення поставлених цілей є забезпечення економічної безпеки підприємства. Для цього необхідно постійно здійснювати перевірку діяльності з метою виявлення слабких місць та зосередження уваги на їх усуненні або мінімізації впливу на результати діяльності. Дана стаття присвячена актуальним питанням обліково-аналітичного забезпечення діагностики функціонування підприємства; відображено вимоги які ставлять аналітики до інформації, для забезпечення правдивості отриманих результатів; розкрито принципи механізму функціонування системи економічної безпеки; наведено визначення поняття «діагностики», здійснена порівняльна характеристика поглибленої та експрес-діагностики; наведено перелік заходів для збереження поточного фінансового стану та запропоновано шляхи для його покращення.

Посилання

Бенько М. М. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : підручник. Київ, 2021. 560 с.

Гнилицька Л. В. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки суб’єктів господарювання як об’єкт наукових досліджень. Управління проектами та розвиток виробництва. 2011. № 1. С. 146–154.

Городня Т.А., Мойсеєнко І.П. Економічна та фінансова діагностика : навч. посіб. Львів : Магнолія, 2014. 282 с.

Грінка Т. І. Сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2013. Вип. 23. С. 414–418.

Шепелюк В. А. Дефініції поняття «інформація» для обліково-аналітичного забезпечення в управлінні економічною безпекою підприємства. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія: «Економічні науки». 2017. Вип. 1. С. 185–191.

Benko M. M. (2021) Oblikovo-analitychne zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: pidruchnyk [Accounting and analytical support of economic security of the enterprise]. Kyiv: Lira-K. (in Ukrainian)

Hnylytska L. V. (2011) Oblikovo-analitychne zabezpechennia funktsionuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky sub’iektiv hospodariuvannia yak ob’iekt naukovykh doslidzhen [Accounting and analytical support for the functioning of the economic security system of economic entities as an object of scientific research]. Project management and production development, vol. 1, pp. 146–154.

Horodnia T.A., Moiseienko I.P. (2014) Ekonomichna ta finansova diahnostyka: navch. posib. [Economic and financial diagnostics]. Lviv: «Mahnoliya». (in Ukrainian)

Hrinka, T. I. (2013) Suchasni problemy oblikovo-analitychnoho zabezpechennia v systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Modern problems of accounting and analytical support in the system of economic security of the enterprise]. Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic Sciences, vol. 23, pp. 414–418.

Shepeliuk V. A. (2017) Definitsii poniattia «informatsiia» dlia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia v upravlinni ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Definition of the concept of «information» for accounting and analytical support in the management of economic security of the enterprise]. Visnyk of Donetsk National University of Economics and Trade. Mikhail Tugan-Baranovsky. «Economic Sciences», vol. 1, pp. 185–191.

Переглядів статті: 238
Завантажень PDF: 270
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Губарик, О., & Юрченко, А. (2021). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-26
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ