ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: облікове забезпечення, аналітичне забезпечення, управління, кредиторська заборгованість, безпека, підприємство

Анотація

Статтю присвячено окресленню особливостей обліку кредиторської заборгованості та визначенню актуальних напрямів удосконалення його організації на підприємстві. В статті заплановано розкрити характерні риси формування обліково-аналітичного забезпечення управління кредиторською заборгованістю в контексті оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки підприємства, проаналізувати основні фактори зростання кредиторської заборгованості підприємства, різновиди кредиторської заборгованості в розрізі контрагентів внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства. Наголошено на необхідності визначення основних напрямів класифікації кредиторської заборгованості в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Проаналізовано вплив кредиторської заборгованості на рівень фінансово-економічної безпеки підприємства. Проведено детальний аналіз підсистем обліково-аналітичного забезпечення управління кредиторською заборгованістю в системі фінансово-економічної безпеки підприємства.

Посилання

Коновалова К. Т., Макарова А. С. Удосконалення обліку кредиторської заборгованості та методи управління нею. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 181¬184. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/34_2018/40.pdf (дата звернення: 18.12.2022).

Костюнік О. В., Махницька О. В. Удосконалення обліку кредиторської заборгованості та методи управління нею. Агросвіт. 2015. № 8. С. 62¬63. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/8_2015/14.pdf (дата звернення: 18.12.2022).

Чорненька О. Б. Напрями вдосконалення обліку дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємствах. Наукові записки «Економічні науки». 2016. № 2 (53). С. 259¬269. URL: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-53/32.pdf (дата звернення: 18.12.2022).

Коваль О. А., Супрун В. Ю. Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств в умовах кризи. Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин: монографія. Запоріжжя, 2018. С134-143. URL: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5702/1/Koval_Improving.pdf (дата звернення: 18.12.2022).

Желніна Г. О., Рибалко О. М. Удосконалення обліку кредиторської заборгованості та методи управління нею. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджтенту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (13-14 травня 2019 р., м. Покровськ) / Уклад. Антоненко В. М. – Покровськ: ДонНТУ, 2019. С.91¬93. URL: https://donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Т2.-Секція-2.pdf (дата звернення: 18.12.2022).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text (дата звернення: 18.12.2022).

Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standartizvitnosti (дата звернення: 18.12.2022).

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» від 30.11.1999 №291, зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text (дата звернення: 18.12.2022).

Гільорме Т. В., Шачаніна Ю. К. Удосконалення організації обліку кредиторської заборгованості підприємств в умовах невизначеності. Економіка і фінанси. 2018. № 1. С. 18¬24. URL: https://www.researchgate.net/publication/342850495_UDOSKONALENNA_ORGANIZACII_OBLIKU_KREDITORSKOI_ZABORGOVANOSTI_PIDPRIEMSTV_V_UMOVAH_NEVIZNACENOSTI (дата звернення: 18.12.2022).

Accounts payable audit. Automated, 360° audit protection for compliance made easy. URL: https://www.intellichief.com/accounts-payable-audit (дата звернення: 18.12.2022).

Konovalova, K.T. and Makarova, A.S. (2018). Udoskonalennia obliku kredytorskoi zaborhovanosti ta metody upravlinnia neiu [Improving the accounting of accounts payable and methods of managing it], Black Sea Economic Studies, [Online], vol. 34, pp. 181¬184, Available at: http://bses.in.ua/journals/2018/34_2018/40.pdf (Accessed 18 Dec 2022).

Kostiunik, O.V. and Makhnytska, O.V. (2015). Udoskonalennia obliku kredytorskoi zaborhovanosti ta metody upravlinnia neiu [Improving the accounting of accounts payable and methods of managing it]. Agrosvit. [Online], vol 8, pp. 62–63, Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/8_2015/14.pdf (Accessed 18 Dec 2022).

Chornenka, O.B. (2016). Napriamy vdoskonalennia obliku debitorskoi ta kredytorskoi zaborhovanosti na pidpryiemstvakh [Directions for improving the accounting of receivables and payables at enterprises]. Scientific notes "Economic Sciences". [Online], vol 2 (53), pp. 259¬269, Аvailable at: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-53/32.pdf (Accessed 18 Dec 2022).

Koval, O.A. and Suprun, V.Y. (2018). [Improving the management of receivables and payables of enterprises in a crisis]. Problems and current trends in the impact of tax reform on changes in financial and credit relations: a monograph. Zaporizhzhia, [Online], pp. 134¬143, available at: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5702/1/Koval_Improving.pdf (Accessed 18 Dec 2022).

Zhelnina, G.O. and Rybalko, O.M. (2019). Udoskonalennia upravlinnia debitorskoiu ta kredytorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstv v umovakh kryzy. Problematyka ta suchasni tendentsii vplyvu podatkovoi reformy na zminy finansovo-kredytnykh vidnosyn [Improving the accounting of accounts payable and methods of managing it]. Zbirka materialiv Vseukrayinskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 50-richchiu fakultetu ekonomiky ta menedzhmentu DonNTU [Collection of materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference dedicated to the 50th anniversary of the Faculty of Economics and Management of DonNTU], Aktualni sotsialno-ekonomichni problemy derzhavy i rehioniv [Current socio-economic problems of the state and regions], Sektsiia 2: Problemy rozvytku finansiv ta finansovoi nauky [Section 2: Problems of development of finance and financial science], DonNTU, Pokrovsk, Ukraine, [Online], pp.91¬93, available at: https://donntu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/05/Т-2.-Секция-2.pdf (Accessed 18 Dec 2022).

The Ministry of Finance of Ukraine (2000). Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 11 «Zoboviazannia» [Regulation (standard) of accounting 11 «Obligations»], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text (Accessed 18 Dec 2022).

Mizhnarodni standarty finansovoi zvitnosti [International Financial Reporting Standards], Аvailable at: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standartizvitnosti (Accessed 18 Dec 2022).

The Ministry of Finance of Ukraine (1999). Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy «Pro zatverdzhennia planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku ta Instruktsii pro yoho zastosuvannia» [Order of the Ministry of Finance of Ukraine «On approval of the chart of accounts and Instructions for its application»], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text (Accessed 18 Dec 2022).

Hilorme, T.V. and Shachanina, Yu.K. (2018). Udoskonalennia orhanizatsii obliku kredytorskoi zaborhovanosti pidpryiemstv v umovakh nevyznachenosti [Improving the organization of accounting for accounts payable of enterprises in conditions of uncertainty]. Economics and finance, vol 1, [Online], pp. 18–24, Аvailable at: https://www.researchgate.net/publication/342850495_UDOSKONALENNA_ORGANIZACII_OBLIKU_KREDITORSKOI_ZABORGOVANOSTI_PIDPRIEMSTV_V_UMOVAH_NEVIZNACENOSTI (Accessed 18 Dec 2022).

Accounts payable audit. [Automated, 360° audit protection for compliance made easy] [Online], available at: https://www.intellichief.com/accounts-payable-audit (Accessed: 18 Dec 2022).

Переглядів статті: 47
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Губарик, О., & Геркіял , Н. (2023). ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА . Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-91
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ