МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ЩОДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Юлія Котельникова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-6271-6213
  • Денис Касьмін Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-3687-4688
Ключові слова: кадри, кадрове забезпечення, сільськогосподарське підприємство, метод аналізу ієрархій

Анотація

У статті досліджено взаємозв’язок процесу кадрового забезпечення й ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств з використанням експертного підходу до рішення багатокритеріальних задач – методу аналізу ієрархій. В цьому сенсі визначено ключові критерії ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств та встановлено ступінь їх впливу на діяльність підприємства. Також обрано сім вагомих альтернатив або складових процесу кадрового забезпечення сільськогосподарського підприємства: відповідність кількісного складу працівників кількості робочих місць, вікові особливості працівників, рівень задоволеності працівників умовами праці та кар’єрним зростанням, рівень кваліфікації працівників, рівень освіти працівників, середній час перебування працівника на певній посаді, відповідність розміру оплати праці на підприємстві середньому по галуззі. Оцінено вплив цих альтернатив на ефективну діяльність досліджуваних підприємств.

Посилання

Національна економічна стратегія 2030: сайт. URL: https://nes2030.org.ua/ (дата звернення: 29.12.2020).

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: [перевод с английского]. 3-е изд. Москва; Санкт-Петербург : Диалектика, 2019. 665 с.

Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2005. 370 с.

Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия : учебное пособие. Москва : ИНФРА-М, НГАЭИУ; Новосибирск, 1998. 312 с.

Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. 5-е изд. Москва : Дело, 2003. 272 с.

Осовська Г.В., Крушельницька О. В. Управління трудовими ресурсами : Навч. посібник. Київ : Кондор, 2008. 224 с.

Колот А.М. Мотивація персоналу. Підручник. Київ : КНЕУ, 2002. 337 с.

Калетнік Г.М., Мазур А.Г. Науково-теоретичні засади формування та розвитку людського капіталу в сільських територіях. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 10. С. 7–25.

Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий (пер. с англ.). Москва : Радио и связь, 1993. 278 с.

Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. Москва : Наука, 1968. 576 с.

Теоретическая и практическая конфликтология / Газимагомедов Г.Г. и др. Составлено по: Тёрнер Д. Структура социологической теории / пер. с англ.; общ. ред. Г.В. Осипова. Москва : Прогресс, 1985 [Turner J. H. The Structure of Sociological Theory. Homewood, Illinois: The Dorsey press, 1974]. Санкт-Петербург, 2019. 410 с.

Natsionalna ekonomichna stratehiia 2030 (2020). [National Economic Strategy 2030]. Available at: https://nes2030.org.ua (accessed 29.12.2020).

Meskon H., Al'bert M, Khedouri F. (2000). Osnovy menedzhmenta [Management]. Per. s angl. Obshch. red. i vstup. st. L. I. Evenko. Moscow: Delo, 665 р. (in Russian)

Malik M.Y., Shpykuliak O.H. (2005). Kadrovyi potentsial ahrarnykh pidpryiemstv: upravlinskyi aspekt. Kyiv: NNTs «IAE», 370 р. (in Ukrainian)

Maslov E.V. (2003). Upravlenie personalom predpriyatiya: Uchebnoe posobie [Enterprise personnel management]. Pod red. P. V. Shemetova. Moscow: INFRA–M; Novosibirsk: NGAE i U, 312 р. (in Russian)

Travin V.V., Dyatlov V.A. (2003). Menedzhment personala predpriyatiya [Enterprise personnel management]. Moscow: Delo, 272 р. (in Russian)

Osovs'ka G.V., Krushel'nits'ka O.V. (2008). Upravlіnnya trudovimi resursami: Navch. posіbnik [Human Resource Management]. Кyiv: Kondor, 224 р. (in Ukrainian)

Kolot A.M. (2002). Motivatsіya personalu [Economics and sociology of labor]. Kyiv: KNEU, 337 р. (in Ukrainian)

Kaletnik H.M., Mazur A.H. (2016). Naukovo-teoretychni zasady formuvannia ta rozvytku liudskoho kapitalu v silskykh terytoriiakh [Research and development theoretical base of human capital in rural areas]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, no. 10, рр. 7–16.

Saati T. Prinyatie resheniy (1993). Metod analiza ierarhiy (per. s angl.). Moscow: Radio i svyaz, 278 р. (in Russian)

Gantmakher F.R. (1968). Teoriya matrits. Moscow: Nauka, 576 р. (in Russian).

Gazimagomedov G.G. (2019). Teoreticheskaya i prakticheskaya konfliktologiya. Sostavleno po: Terner D. Struktura sotsiologicheskoy teorii (1985). Per. s angl. obshch. red. G.V. Osipova. Moskow: Progress. [Turner J. H. The Structure of Sociological Theory. Homewood. Illinois: The Dorsey press. 1974]. Sankt-Peterburg, 410 р. (in Russian)

Переглядів статті: 151
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Котельникова, Ю., & Касьмін, Д. (2020). МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ЩОДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-29
Розділ
ЕКОНОМІКА