СТАН МИТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ключові слова: митна безпека України, індикатори митної безпеки, етапи реалізації митної безпеки, митні платежі, контрабанда товарів

Анотація

У науковій статті розглянуто та проаналізовано сучасний стан забезпечення митної безпеки України. Визначено основні індикатори митної безпеки, що характеризують фіскальні та регулюючі інструменти митного регулювання в Україні та оцінено частку митних доходів у податкових надходженнях та загальних надходженнях Державного бюджету України. У роботі досліджено коефіцієнт покриття експорту імпортом. Визначено етапи реалізації митної безпеки в Україні та оцінено результати роботи митних органів у напрямі забезпечення надходжень митних платежів до Державного бюджету України. Проаналізовано динаміку справляння фіскальнозначущих митних платежів в Україні. Досліджено динаміку зовнішнього державного боргу та контрабанди товарів через митний кордон України та встановлено взаємозв’язок між ними. На основі отриманих результатів дослідження зроблені висновки.

Посилання

Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти : монографія. Дніпропетровськ : Акад. митної служби України, 2009. 552 с.

Крисоватий А.І. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні: монографія. Тернопіль, 2020. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41192/1/моногр.%20ост.%20%281%29.pdf (дата звернення: 29.09.2021)

Дехтяр Н.А., Дейнека О.В. Фінансово-економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : колективна монографія. Херсон : Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство, 2015.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (Дата звернення: 29.09.2021)

Міністерство фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2020/ (дата звернення: 26.09.2021)

Основні завдання та функції управління організації митного контролю. Державна фіскальна служба України. URL: http://lv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/struktura/132906.html (дата звернення: 01.10.2021).

Мартинюк В. П. Оцінка фіскального потенціалу митної системи України. Світ фінансів. 2010. № 1. С. 44–55.

Проценко Т. Правове регулювання адміністрування податків і митних платежів : дисертація. Київ, 2008. 36 с.

Berezhnyuk I.G. (2009) Mytne regulyuvannya Ukrayiny: nacionalni ta mizhnarodni aspekty [Customs regulation of Ukraine: national and international aspects]. monohrafiya [a monograph]. Dnipropetrovsk: Akademiya mytnoyi sluzhby Ukrayiny.

Krysovatyj A.I. (2020) Suchasni vyklyky zabezpechennya mytnoyi bezpeky v Ukrayini [Modern challenges of customs security in Ukraine]. monohrafiya [a monograph]. Ternopil. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41192/1/моногр.%20ост.%20%281%29.pdf (accessed: 29 September 2021).

Dextyar N.A., Dejneka O.V. (2015) Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: sutnist ta mexanizm zabezpechennya [Financial and economic security of the enterprise: the essence and mechanism of provision]. kolektyvna monohrafiya [a collective monograph]. Kherson: Strategiyi ekonomichnogo rozvytku: derzhava, region, pidpryyemstvo.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 29 September 2021).

Ministerstvo finansiv Ukrayiny [Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2020/ (accessed 26 September 2021).

Osnovni zavdannya ta funkciyi upravlinnya organizaciyi mytnogo kontrolyu. Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrayiny [The main tasks and management functions of the customs control organization. State Fiscal Service of Ukraine]. Available at: http://lv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/struktura/132906.html (accessed 01 October 2021).

Martynyuk V.P. (2010) Ocinka fiskalnogo potencialu mytnoyi systemy Ukrayiny [Assessment of the fiscal potential of the customs system of Ukraine]. Svit finansiv, no 1, pp. 44-55.

Procenko T. (2008) Pravove regulyuvannya administruvannya podatkiv i mytnyx platezhiv [Legal regulation of administration of taxes and customs payments]. Dysertaciya [a dissertation]. Kyiv.

Переглядів статті: 390
Завантажень PDF: 408
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Голинський, Ю., & Віхоть, О. (2021). СТАН МИТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-7
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають