ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ ГРОМАД ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ

Ключові слова: Місцеві бюджети, децентралізація, фінансова спроможність

Анотація

У дослідженні проаналізовано вплив повномасштабної війни на фінансову спроможність територіальних громад. Зокрема, описано теоретичні основи фінансової спроможності територіальних громад та вплив децентралізації на неї. Окрім того, в статті проведено аналіз та оцінку фінансової стійкості місцевих бюджетів під час повномасштабного вторгнення. Також запропоновано шляхи підвищення фінансової спроможності територіальних громад під час воєнного стану. Запропоновано шляхи підвищення фінансової спроможності територіальних громад під час воєнного стану, зокрема: привернення інвестицій, підвищення ефективності витрат, розвиток малого та середнього бізнесу, використання грантів та спонсорської допомоги, залучення допомоги від міжнародних організацій та донорів, податкові пільги та зменшення податкових тягарів.

Посилання

Возняк Г.В. Бюджетна децентралізація: європейський досвід та перспективи для України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 3. С. 56–62.

Дребот Н. П., Семеген І. Б.. Реформа децентралізації в Україні: поточний стан та перспективи розвитку. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. №29(4). С. 24¬27.

Пелехатий А.О. Фінансова незалежність бюджетів об’єднаних територіальних громад: основні проблеми та шляхи їх подолання. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ». Львів, 2016. Вип. 4 (120). С. 126–130.

Мороз О.В. Досвід Польщі в рамках реформи децентралізації. Місцеве самоврядування. 2017. № 11. С. 1–5.

Раделицький Ю.О. Особливості формування видатків місцевих бюджетів в напрямку забезпечення економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Ефективна економіка. 2019. №1. С.18¬24

Vozniak G.V. (2016) Byudzhetna detsentralizatsiya: yevropeysʹkyy dosvid ta perspektyvy dlya Ukrayiny. Sotsialʹno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Budget decentralization: European experience and prospects for Ukraine. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine]. Issue 3. P. 56–62.

Drebot N.P., Semegen I.B. (2019) Reforma detsentralizatsiyi v Ukrayini: potochnyy stan ta perspektyvy rozvytku [Decentralization reform in Ukraine: current state and development prospects]. Scientific bulletin of NLTU of Ukraine. No. 29(4). P. 24¬27.

Pelekhaty A.O. (2016). Finansova nezalezhnistʹ byudzhetiv obʺyednanykh terytorialʹnykh hromad: osnovni problemy ta shlyakhy yikh podolannya. Sotsialʹno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny: zb. nauk. pr. [Financial independence of the budgets of united territorial communities: main problems and ways to overcome them. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine: coll. of science pr.] / NAS of Ukraine. State University "Institute of Regional Studies named after E. Dolishnei NASU". Lviv,. Issue 4 (120). P. 126–130.

Moroz O.V. (2017) Dosvid Polʹshchi v ramkakh reformy detsentralizatsiyi. Mistseve samovryaduvannya. [Experience of Poland within the framework of decentralization reform]. Local Government. No. 11. P. 1–5.

Radelytskyi Yu.O. (2019) Osoblyvosti formuvannya vydatkiv mistsevykh byudzhetiv v napryamku zabezpechennya ekonomichnoho rozvytku administratyvno-terytorialʹnykh odynytsʹ. Peculiarities of the formation of expenditures of local budgets in the direction of ensuring the economic development of administrative and territorial units. Efficient economy. No. 1. P.18¬24

Переглядів статті: 71
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Голинський, Ю., & Нурієва, В. (2023). ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ ГРОМАД ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-41
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ